Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Grand Cettia Hotel

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Çocuk Dostu Otel
 • Balayı Oteli
 • Tekerlekli Sandalyeye Uygun
 • Aile Oteli
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Resepsiyon Hizmeti
 • Masa Tenisi
 • Plaj Voleybolu
 • Fitness Merkezi
 • Su Kaydırağı
 • Kapalı Havuz
 • Hamam
 • Snack Bar
 • Bar
 • Restoran
 • Açık Havuz
 • Kablosuz İnternet
 • Lobi
 • Sauna
 • Su Topu
 • Dart
 • Animasyon
 • Çocuk Havuzu
 • Mini Kulüp
 • Oyun Salonu
 • Bilardo
 • Market
 • Tenis Sahası Işıklandırma
 • Doktor
 • Çamaşırhane
 • Masaj, Kese, Cilt Bakımı
 • Kuaför
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Jakuzi

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

07:00 – 07:30 Erken Kahvaltı

07:30 – 10:00 Kahvaltı

10:00 – 11:00 Geç Kahvaltı

11:00 – 18:00 Kahve & Kek

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 17:00 Atıştırmalık

19:30 – 21:30 Akşam Yemeği

00:00 – 00:30 Gece Çorbası

 

My Favorite Bar, Le Select Restaurant, Light House Fish Restuarant, Loss Time Bar, Sherlock Holmes Bar, Ege Bar, Cettia Cafe

Hakkında

Grand Cettia Hotel ailenizle birlikte geçireceğiniz keyifli ve eğlenceli bir tatili sizlere sunar. Otel bünyesinde bulunan çocuk havuzu, çocuk parkı ve mini kulüple çocuklarınız keyifli vakit geçirirken, siz de sauna, hamam ve jakuzinin tadını çıkarabilirsiniz. Fitness Center; su topu, plaj voleybolu, masa tenisi sporlarını yapabileceğiniz gibi arkanıza yaslanıp keyifle animasyon gösterilerini seyredebilirsiniz.

Grand Cettia Hotel Konumu

Muğla ili Marmaris ilçesindeki Armutalan mevkiinde yer alan Grand Cettia Hotel, denize 1 km uzaklıkta bulunur. Marmaris merkezine 2,5 km ve Muğla Dalaman Havalimanı'na ise 96 km uzaklıktadır. Otel halk plajını kullandığından plajdaki şemsiye ve şezlong gibi hizmetler ücretlidir.

Grand Cettia Hotel Konaklama İmkanları

Grand Cettia Hotel bünyesinde 166 standart oda (35 m²), 20 aile odası (70 m²), 4 bahçeli delüx aile odası (120 m²), 1 President Suit, 2 Senior Suit, 1 Junior Suit, 44 apart oda ve 2 engelli odası olmak üzere toplam 244 oda bulunur. Her şey dahil konseptiyle hizmet veren otel sabah, öğle ve akşam yemeklerini açık büfe sunar. Ayrıca belirli saatlerde snacks, kek ve kahve ikramları mevcuttur. Keyifli vakit geçirebileceğiniz ve farklı tatlar tadabileceğiniz Light House Fish Restaurant, Sherlock Holmes Bar ve Ege Bar/Restoran ücretli olarak hizmet verir.

Grand Cettia Hotel özellikleri size hitap ediyorsa, Holimax güvencesiyle tatilinizi kolayca ayarlayabilirsiniz.


Otel Sporları

Gün içerisinde basketbol sahamızda, futbol sahamızda, tenis kortumuzda ve beach voley sahamızda hem spor yapıp hem de güzel vakit geçirebilirsiniz. Dilerseniz bilardo, dart ve masa tenisi de oynayabilirsiniz. Gecenin ilerleyen saatlerinde animasyon ekibimizin showlarını ve hazırladıkları birbirinden eğlenceli programları izleyerek, unutulmaz bir tatil geçirip ileride gülümseyecek anılarla ayrılabilirsiniz .


Su Topu, Havuz Voleybolu, Plaj Voleybolu, Futbol, Tenis, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Dart, Su Aerobiği, Langırt, Oyun Makineleri

Çocuk Konsepti

Grand Cettia Hotel'in çocuklara özel programlarıyla çocuklarınız buradan hiç gitmek istemeyecek. Siz rahat bir tatil geçirirken çocuklarınız da her yaş için hazırlanmış eğitici ve eğlenceli programlarla deneyimli ekibimizin eşliğinde güzel vakit geçirecekler.


2 Çocuk Yüzme Havuzu, 2 Çocuk Oyun Alanı, Odalarda İstek Üzerine Bebek Yatağı, Restaurantlarda Bebek Sandalyesi, Çocuk Kulübü, Mini Klüp ( 04-12 yaş ), Mini Disco

Balayı

Muhteşem manzarasına karşı, özenle düşünülmüş balayı ayrıcalıklarımız;
Hoş geldiniz Kokteyli, Deniz Manzaralı Oda Garantisi, Balayı Odası Özel Dekorasyonu, 
Dilediğiniz Sabah Odanıza Balayı Kahvaltısı, Odaya Meyve Sepeti ve Şarap İkramı,
Yiyecek ve İçecek Ekstra Harcamalarında %20 İndirim,
Kingsize Yataklı ve Jakuzili Suit Odalarımızda 1 Gece Konaklama İmkanı (Müsaitlik Durumuna Göre),
Masaj ve Spa Programlarına Özel %20 İndirim, Otel Fotografçısından 1 Adet Resim Hediye,

Ücretsiz Aktiviteler ve Olanaklar : Fitness Centre , Sauna, Türk Hamamı, Kapalı Havuz, jakuzi, tenis kortu, futbol sahası,


Söz konusu paket minimum 4 Gecelik konaklamalar için geçerlidir.

Termal

Jakuzi, Sauna, Şok Duşlu Odalar, Türk Hamamı, Güzellik Salonu, Masaj Salonu ve Kuaför

Ek Bilgiler

Grand Cettia Hotel 2 kaydıraklı açık yüzme havuzu ve 1 kapalı yüzme havuzu olmak üzere toplam üç havuza sahiptir. 1200 metrekarelik alana sahip olan havuzlarımızın yanı sıra 2 tane de çocuk havuzumuz bulunmaktadır. 


Hızlı İnternet Bağlantısı, Fax, Fotokopi Sekreter Servisi, Tam Donanımlı Business Center,  Toplantı Ekipmanları, Banquet & Catering Hizmeti, Halkla İlişikiler Hizmetleri, Döviz Bozdurma, Oda Servisi, Bagaj Odası, Uyandırma Servisi, Çamaşır Yıkama Servisi, Shoe Shine Service, Kuyumcu, Boutique  Market, Hediyelik Eşya, Masaj Salonu ve Kuaför, 2 Açık Yüzme Havuzu, 1 Kapalı Yüzme Havuzu, 2 Havuz Kaydırağı, 2 Çocuk Havuzu, 2 Çocuk Oyun Alanı, Çocuk Kulübü, Jakuzi, Full Ekipmanlı Fitness Salonu, 


Türk Hamamı, Sauna, Şok Duşlu Odalar, Güzellik Salonu, Aydınlatmalı Tenis Kortu, Voleybol, Basketbol, Aydınlatmalı Futbol Sahası, Plaj Voleybolu, Masa Tenisi, Langırt, Oyun Salonu, Oyun Makineleri

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,

 

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir.

 • Başarılı