Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kartalkaya Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Poi Oberj Kartalkaya Butik Otel

Poi Oberj Kartalkaya Butik Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Evcil Hayvan Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Grand Kartal Otel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Dorukkaya Ski & Mountain Resort
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Kartalkaya

Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bolu, kış aylarında kayak merkezleri ile talep görür. Kartalkaya otelleri, kış tatili yapmaktan hoşlananların öncelikli tercihleri arasında yer alır. Doğal güzellikleri ile gelenleri büyüleyen bölgede kış tatilinizi keyifli ve huzurlu şekilde geçirebilir, unutulmaz bir kayak tatili yapabilirsiniz.


En Popüler Kartalkaya Otelleri

Her mevsimde gözde tatil bölgelerinden biri olan Bolu, kış mevsiminde de kayak tatili için kış turizminin en çok tercih edilen yerlerindendir. Türkiyenin en sevilen ve en çok turist alan kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, kış tatillerini en keyifli şekilde geçirmenizi vadeden birçok otele ve tesise sahip. Kış tatilinin en uğrak mekanlarından biri olduğu için birçok konaklama imkanı ve çeşitli otel seçenekleri mevcuttur. Holimax; yenilikçi anlayışı ve güvenilir hizmet kalitesi ile en popüler Kartalkaya otellerinde tatilinizi planlamanıza, web sitesi ve 24 saat boyunca çalışan çağrı merkezi aracılığı ile yardımcı olur.


Kartalkaya Kayak Merkezi Otelleri

Kayak tatili denildiğinde akla ilk gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, Batı Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinde ve manzaralarının eşliğinde eşsiz bir tatil fırsatı sunar. Otellerin konaklama ücretleri; tesisin kayak pistine uzaklığı, yemek seçenekleri, gitmek istediğiniz tarih ve otel bünyesindeki spor salonu, havuz gibi çeşitli imkanlara göre değişkenlik gösterebilir.


Her Şey Dahil Kartalkaya Otelleri

Bolu ilinin güneyinde ve Köroğlu Dağları’nın üzerinde yer alan Kartalkaya, Alp disiplinine sahip oluşuyla kayak sporu için oldukça elverişlidir. Türkiye’nin her bölgesinden kolaylıkla ulaşım imkanı olan Kartalkaya, sunduğu imkanlarla arkadaşlar ya da aileyle kayak tatili yapılabilecek en uygun yerlerden biri haline gelmiştir. Gastronomisi ile de ünlü olan Bolu, lezzetli yemek seçenekleriyle farklı bir deneyim yaşamanızı sağlar. Her şey dahil Kartalkaya otelleri; kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünleri açık büfe ve alakart restoranları ile müşterilerine sunar. Her bütçeye uygun seçenekler ve erken rezervasyon fırsatları ile konuklarına havuz, spor salonu, spa ve masaj hizmeti, sauna, pistlere kayakla erişim imkanı, ücretsiz kahvaltı gibi çeşitli imkanlar sağlayan birçok otel seçeneği mevcuttur. Çocuklu ailelerin de tercih edebileceği özel hizmetler sunan en uygun otelleri Holimax’te bulabilirsiniz.


Kartalkaya Otelleri İmkanları

Muhteşem yeşil bitki örtüsü, gölleri ve eşsiz kar manzarası ile dikkat çeken Kartalkaya otelleri tatilcilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen birçok imkana sahiptir. Bebekli ve çocuklu ailelerin tercih edebileceği, çocuklar için özel eğlence alanları sunan ve bebek bakım odalarına sahip otel seçenekleri mevcuttur. Sadece kahvaltı imkanı sunan ve diğer öğünleri Bolu’nun geleneksel lezzetlerini tadarak geçirebileceğiniz otel seçenekleri olduğu gibi tüm öğünlerde açık büfe imkanı sunan otel seçenekleri de vardır. Kayak tesislerinde bulunan ve kayak eğitmenleri bulunan oteller ise kayak sporunu daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur. Bolu’nun eşsiz manzaralarına ve doğasına sahip Kartalkaya’da geçireceğiniz muhteşem kış tatiliniz için otel seçeneklerini şimdi Holimax ile kendi bütçenize ve istediğiniz seçeneklere en uygun otelleri filtreleyerek arayabilir, daha önce konaklamış müşterilerin yorumlarını ve değerlendirmelerini inceleyerek kendinize en uygun oteli seçebilir; rezervasyonunuzu oluşturarak erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

 

Kartalkaya’da Görülmesi Gereken Yerler

Doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzara sunan Kartalkaya’da, görülmeye değer pek çok yer bulunur. Özellikle kış aylarında karların oluşturduğu beyaz örtü üzerinde gezinti yapmak hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebilir. Çam ormanlarının güzelliği arasında kartpostal tadında fotoğraflar çekebilir, sevdikleriniz ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

 

Bölgeye yakın mesafede bulunan Yedigöller, Abant Gölü, Sünnet Gölü ve Aladağ gibi farklı noktalar, ziyaretçilerin mutlaka gittiği yerler arasındadır. Kartalkaya kayak merkezi otelleri, ulaşım kolaylığı sayesinde bölgenin tüm güzelliklerini görmenize olanak tanır. Özellikle yılbaşı dönemlerinde rağbet gören bölge, yeni yıla kar manzarası eşliğinde girmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alır. Kış aylarının yanı sıra bahar ayları için de Kartalkaya’da tatil planı yapabilirsiniz.


Kartalkaya’da Ne Yenir?

Bolu otelleri Kartalkaya bölgesinde birçok farklı yöresel yemek tatmanız için idealdir. Aşçılığı ile ünlü olan bölgede Mengenli aşçıların eşsiz yemeklerini deneyebilirsiniz. Yöresel yemeklerin yanı sıra otellerin restoranlarında da farklı lezzetler tadabilirsiniz.

 

Özellikle sucuk ekmek, köfte ekmek, paşa pilavı, sakız bakla çorbası ve kuzu güveç gibi eşsiz tatlar mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında yer alır. Konakladığınız Kartalkaya otelinin restoranında hem Türk hem de dünya mutfağından özel lezzetler bulabilir, farklı yemeklerin tadına bakabilirsiniz.


Kartalkaya Otelleri Fiyatları

Kartalkaya kayak otelleri, dolu dolu bir kış tatili için yüksek kalitede hizmet sunar. Otopark, sauna, hamam, kapalı havuz, Wi-Fi, açık büfe restoran gibi hizmetlere sahip tesisler farklı fiyat aralıklarında olabilir. Bolu Kartalkaya otelleri fiyatları konaklama tesislerinin hizmet kalitesine, konseptine ve bölgedeki konumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


En Uygun Kartalkaya Otelleri

Kartalkaya otelleri fiyatları özellikle dönemsel indirimler sayesinde oldukça ulaşılabilir düzeydeki seçenekler ile avantaj sağlar. Aileniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınız ile keyifli bir kış tatili geçirmenize olanak tanıyan oteller, sundukları olanaklar ile beğeni toplar. Sportif aktiviteler ve eğlenceli organizasyonlar düzenleyen Bolu Kartalkaya kayak otelleri, her şey dahil konseptinde verdikleri hizmetler sayesinde her açıdan kusursuz bir tatil geçirmeniz için idealdir.

 

 

Kayak oteli konseptinde hizmet sunan oteller farklı bütçelere hitap eden fiyat seçeneklerine sahiptir. Otellerin kayak merkezlerine yakın olanları uygun fiyat seçenekleri ile öne çıkar. Tatil planınızın tarihlerini belirleyerek ortalama fiyatlara göz atabilir, bütçenize uygun bir otelde rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

 

Holimax’ta her bütçeye uygun Bolu Kartalkaya otelleri arasından seçim yapabilir, kış tatilinizi avantajlı fiyatlarla planlayabilirsiniz. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak bütçe dostu otellere Holimax üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Başarılı