Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
Resmi Tatiller

Anma günleri ve kutlamalara katılmak ya da tatil fırsatarını değerlendirmek gibi amaçlarla birçok insan “Resmi tatiller ne zaman?” sorusunun cevabını araştırır. Tatiller, çalışanlar için olduğu kadar öğrenciler için de önemlidir. Ailelerin birbirleri ile keyifli vakit geçirmesi için tatiller en uygun zamanlar arasındadır. Türkiye resmi tatiller, tarihleri ve hangi tatilin ne kadar sürdüğü ile ilgili bilgi almak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz. 

Resmi Tatiller
Yılbaşı*
Tatil Başlangıcı
01 Ocak Cuma
Toplam Tatil
3 Gün
Ek İzin
-
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
04 Ocak Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı*
Tatil Başlangıcı
23 Nisan Cuma
Toplam Tatil
3 Gün
Ek İzin
-
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
26 Nisan Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü*
Tatil Başlangıcı
01 Mayıs Cumartesi
Toplam Tatil
2 Gün
Ek İzin
-
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
03 Mayıs Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
Ramazan Bayramı*
Tatil Başlangıcı
12 Mayıs Çarşamba
Toplam Tatil
4 Gün
Ek İzin
0.5 Gün
Resmi Tatil
3.5 Gün
İşe Dönüş
16 Mayıs Pazar
Tatil Fırsatlarını Gör
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı*
Tatil Başlangıcı
19 Mayıs Çarşamba
Toplam Tatil
5 Gün
Ek İzin
2 Gün
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
24 Mayıs Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü*
Tatil Başlangıcı
15 Temmuz Perşembe
Toplam Tatil
11 Gün
Ek İzin
1.5 Gün
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
26 Temmuz Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
Kurban Bayramı*
Tatil Başlangıcı
17 Temmuz Cumartesi
Toplam Tatil
9 Gün
Ek İzin
0.5 Gün
Resmi Tatil
4.5 Gün
İşe Dönüş
26 Temmuz Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
30 Ağustos Zafer Bayramı*
Tatil Başlangıcı
28 Ağustos Cumartesi
Toplam Tatil
2 Gün
Ek İzin
-
Resmi Tatil
1 Gün
İşe Dönüş
31 Ağustos Salı
Tatil Fırsatlarını Gör
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı*
Tatil Başlangıcı
29 Ekim Cuma
Toplam Tatil
3 Gün
Ek İzin
0.5 Gün
Takvimde Görüntüle
Resmi Tatil
1.5 Gün
İşe Dönüş
01 Kasım Pazartesi
Tatil Fırsatlarını Gör
2021 Resmi Tatiller

Tüm Resmi Tatiller


Türkiye’deki tüm resmi tatillerin listesini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

     Yılbaşı - 1 Ocak Cuma

     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

     1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

     Ramazan Bayramı - 12-15 Mayıs

     19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

     15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

     Kurban Bayramı- 19-23 Temmuz

     30 Ağustos Zafer Bayramı

     29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

Milli Bayram Tatilleri


Ülkemizdeki milli bayramların listesi aşağıdaki şekildedir.

 

     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

     30 Ağustos Zafer Bayramı

     29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birleşir ve 3 gün sürer. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Pazartesi gününe denk gelir ve öncesinde bulunan hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil süresi ortaya çıkar. 19 Mayıs Gençlik Bayramı Çarşamba günüdür. Fazladan izin hakkınız yoksa, hafta ortasını tatil olarak değerlendirebilir veya kutlamalara katılabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hafta sonu ile birleştirerek ideal uzunlukta bir tatil süresi ortaya çıkarabilirsiniz.


23 Nisan Tatili


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe gelir. Ardından hafta sonu tatili başlaması nedeniyle 24 Nisan da tatil olur. Kendiniz izin hakkı kullanmadığınız sürece, 22 Nisan tatil sayılmaz.


Çocuklarla Tatil Yapmanın Püf Noktaları


Eğer çocuklarınızla tatil yapmayı düşünüyorsanız, daha keyifli ve rahat bir şekilde geçmesi için aşağıdaki püf noktalara dikkat edebilirsiniz:


     Çok sıcak zamanları değil, yaz başı veya sonu gibi sağlık açısından daha uygun zamanları tercih edebilirsiniz.

     Her ihtimale karşı, seçtiğiniz bölgeye yakın eczane veya sağlık merkezi olmasına dikkat etmelisiniz.

     Çocuğunuzun beslenme düzenini değiştirmeyecek şekilde hazırlıklı olmaya özen gösterin. Bu durum özellikle küçük çocukları olan ebeveynler için geçerlidir.

     Yola çıkış programınızı çocuğunuzun uyku düzenine göre ayarlamaya dikkat edin. Özel araçla seyahatte bunu yapmak daha kolaydır. Otobüsle yapılan seyahatlerde ise daha az trafik olan zamanları seçebilirsiniz. Her iki yolculukta da emniyet kemeri veya gerekli ise çocuk koltuğu kullanımına dikkat edin.

     Çocuğunuzun ihtiyaç duyabileceği her şeyin yedeğini bulundurmalısınız. Kirli ve temiz kıyafetler ve hatta bebek bezi gibi eşyalar için ayrı ayrı poşetler/çantalar bulundurmak  faydalı olacaktır.

     Seyahat öncesinde çocuğunuza genel bir sağlık kontrolü yaptırmak ve sürekli kullanılan veya gerekli olabilecek ilaçları yanınızda bulundurmalısınız.

     Güneş koruyucu krem ve ekipmanlar, sivrisinek kovucu losyonlar yanınızda mutlaka bulundurmanız gereken eşyalardır. Son olarak çocuğunuz havuz veya denizde iken veya yakınlarında iken kesinlikle yalnız bırakmamalısınız.

 

19 Mayıs Tatili


19 Mayıs, 2021 yılında çarşamba gününe denk gelir. Dolayısıyla bir günlük bir tatil söz konusudur. Dilerseniz perşembe ve cuma günleri de izin alarak hafta sonu ile tatilinizi birleştirebilirsiniz. 18 ve 20 Mayıs tarihlerinde bir tatil söz konusu değildir.


Samsun’da Gezilmesi ve Görülmesi Gereken Yerler


Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması nedeniyle, tarihi anlamda önemli bir şehirdir. Tarihi ve turistik birçok gezi noktası mevcuttur.

 

     Şahinkaya Kanyonu

     Bandırma Vapuru Müzesi

     Göğceli Camii - Tarihi Ahşap Çivisiz Cami

     Gazi Müzesi

     Kuş Cenneti

     Samsun Kent Müzesi

     Amisos Mezarları

     Atakum Sahili

 

30 Ağustos Tatili

 

Zafer Bayramı tatili Cuma gününe denk gelir. Hafta sonu ile birleştirilerek, konumunuza yakın bölgelerde 3 günlük bir tatil yapabilirsiniz. 31 Ağustos günü resmi olarak tatil değildir.


En İyi Günübirlik Tatil Rotaları


     Safranbolu, Karabük

     Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir

     Göynük, Bolu

     Sapanca Gölü, Sakarya

     Kapadokya, Nevşehir

     Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya

     Amasra, Bartın.

     Sapanca, Sakarya

     Odunpazarı, Eskişehir

     Erdek, Balıkesir

     Beypazarı, Ankara

     Büyükada, İstanbul

 

29 Ekim Tatili


Cumhuriyet Bayramı tatili Cuma gününe denk gelir. 28 Ekim günü tatil değildir ancak 30 Ekim günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatildir.


Ankara’da Görülmesi ve Gezilmesi Gereken Yerler


     Anıtkabir

     Ankara Kalesi

     Anadolu Medeniyetleri Müzesi

     Rahmi M. Koç Müzesi Ankara

     Etnografya Müzesi

     Kızılay Meydanı

     Tunalı Hilmi Caddesi & Kuğulu Park

     Ulucanlar Cezaevi Müzesi

     Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis)

15 Temmuz Tatili


2021 resmi tatilleri arasında bulunan Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz, Perşembe gününe denk gelir. Kendiniz ayrı bir izin almadığınız takdirde sadece Perşembe günü tatildir. 14 ve 16 Temmuz tarihleri tatil değildir.


Dini Bayram Tatilleri


Dini bayram tatilleri Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere iki tanedir. Bu bayramlar her yıl heyecanla beklenir. Özellikle bayramla beraber gelen tatil, dinlenme ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için çok iyi bir fırsattır.


Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?


2021 yılının 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan Bayramı’nın arife günüdür. Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 13 Mayıs Perşembe günüdür. Perşembe günü ile başlayan Ramazan Bayramı 3 gün sürer. 15 Mayıs Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı’nın son günüdür.


Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?


2021 yılının 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı’nın arife günüdür. Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günüdür. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın bitişi ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelir. Resmi olarak toplamda 4,5 gün tatil olur.


Diğer Tatil Günleri


2021 resmi tatiller kaç gün ve ne zaman olduğu her zaman merak edilen bir konudur. Özellikle tatil planı yapacak kişilerin doğrudan ilgilendiği resmi tatiller büyük önem taşır. Türkiye resmi tatiller konusunda oldukça fazla özel güne sahip bir ülkedir. Dini bayramlar, 10 Kasım, 1 Mayıs gibi günler bunlardan sadece bazılarıdır. Resmi tatiller ne zaman sorusunun cevabını bu yazıyı okuyarak en ince detayına kadar görebilirsiniz.


Yılbaşı Tatili


2021 senesinin ilk günü olan 1 Ocak tarihi haftanın son günü olan cumaya denk gelir. Hafta sonu tatili ve yılbaşı tatilinin birleşmesi ile beraber toplamda 3 gün tatil yapabilirsiniz. 31 Aralık tarihi resmi tatile dahil edilmez fakat 2 ve 3 Ocak günü yılbaşı tatili ile birleşir.


10 Kasım Resmi Tatil mi ?


10 Kasım Atatürk’ü anma günü 1938 senesinde saat 09:05’te hayata gözlerini yuman Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına her sene tutulan ulusal bir yastır. 10 Kasım günü Türkiye resmi tatiller arasında yer almaz. Aynı şekilde 9 Kasım ve 11 Kasım da resmi tatil değildir.


1 Mayıs Resmi Tatil mi ?


1 Mayıs dünya üzerinde birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir. Türkiye’de ilk olarak 1923’te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan’ında ise Emek ve Dayanışma Günü adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 2009 Nisan tarihinde TBMM’de onaylanan 5892 sayılı yasanın, resmi gazetede yayınlanması sayesinde 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs resmi tatili ile bankalar, kamu kurumları gibi bazı kurumlar 1 gün süreli çalışmaz. Ancak bu resmi tatile 30 Nisan ve 2 Mayıs dahil edilmez.


Karın Tadını Çıkartacağınız En İyi 5 Kayak Merkezi

 

Resmi tatiller hangi günler diye bakmak herkesin dikkat ettiği bir durumdur. Özellikle kış ayına gelen resmi tatillerde kayak merkezinde yapılacak tatil, tüm senenin yorgunluğu atmak konusunda birebirdir. Türkiye’deki resmi tatiller arasında yer alan yılbaşı tatili kayak merkezine gitmek için en uygun zamandır. Bu noktada Türkiye’deki en iyi kayak merkezlerini tercih etmek tatili daha keyifli geçirmenizi sağlar. Türkiye’de kayak merkezi denilince akla Uludağ Kayak Merkezi gelir. 24 adet kayak pisti bulunan Uludağ Kayak Merkezi İstanbul’a yakın olması sayesinde de oldukça rağbet görür. Diğer yandan, Palandöken Kayak Merkezi de kayakseverler tarafından sıkça ziyaret edilir. 22 adet pisti bulunan kayak merkezinde kış sporlarını doyasıya yapabilirsiniz. Erciyes Kayak Merkezi, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Ilgaz Kayak Merkezi de Türkiye’deki en iyi kayak merkezleri arasında yer alır. Siz de resmi tatillerin keyfini kayak merkezlerinde çıkarmak isterseniz holimax.com adresine girerek erken rezervasyon yapabilirsiniz.

Başarılı