Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Yasmin Bodrum Resort

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Denize Sıfır
 • Çocuk Dostu Otel
 • Balayı Oteli
 • Özel Plaj
 • Tekerlekli Sandalyeye Uygun
 • Aile Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Otopark
 • Disco
 • Sauna
 • Hamam
 • Buhar Odası
 • Fitness Merkezi
 • Çocuk Havuzu
 • Kapalı Çocuk Havuzu
 • Şezlong
 • Güneş Şemsiyesi
 • Açık Havuz
 • Özel Plaj
 • Su Kaydırağı
 • Kapalı Havuz
 • Plaj Havlusu
 • Bar
 • Lobi Bar
 • Pool Bar
 • Snack Bar
 • Kablosuz İnternet
 • Basketbol
 • Mini Futbol
 • Masa Tenisi
 • Plaj Voleybolu
 • Çocuk Kulübü
 • Çocuk Oyun Parkı
 • Çamaşırhane
 • Kuaför
 • Tenis Sahası Işıklandırma
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Oyun Salonu
 • Doktor
 • Market
 • Minibar
 • Güvenli Kasa

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Tesisimizde Türk ve dünya mutfağına ait zengin menüleri, beslenme şeklinizi tatilde de korumanızı sağlayacak hafif yemekler büfesini de içerisinde bulunduran ana restoranının yanı sıra, alakart menüye sahip dört alakart restoranı mevcuttur.

 

Hizmet Saatleri


Myndos Ana Restoran

 • 07:00 - 10:00 Kahvaltı (Açık Büfe)
 • 10:00 - 10:30 Geç Kahvaltı (Hafif Büfe)
 • 12:30 - 14:30 Geç Kahvaltı (Hafif Büfe)
 • 19:00 - 21:30 Akşam Yemeği (Açık Büfe)
 • 24:00 - 01:00 Gece Büfesi (Hafif Büfe)


Snack

 • 12:00 - 16:00 Snack Menü (Central Snack Bar & Restoran)
 • 12:00 - 17:00 Snack Menü (Sultan Bar & Restoran)
 • 13:00 - 16:00 Dondurma


Central Patiserrie

 • 16:00 - 19:00 Pastane Hizmeti


A’la Carte

 • 19:30 - 22:00 Balık & Deniz Ürünleri (Ocenia Restoran)
 • 19:30 - 22:00 Türk Mutfağı (Sultan Restoran)
 • 19:30 - 22:00 İtalyan Mutfağı (La Perla Restoran)
 • 19:30 - 22:00 Sushi & Uzakdoğu (Sushi Bar & Restoran)

 

 • * A’la Carte Restoranlar hava koşullarına da bağlı olarak haftanın belirli günleri kapalıdır.
 • * A la Carte Restoranlar rezervasyonludur.


Barlar

 • 24 Saat Açık Lobby Bar
 • 24 Saat Açık Coffee Corner
 • 08:00 - 21:30 Triangle Bar
 • 09:00 - 18:00 VIP Pier Cabana
 • 10:00 - 18:00 Sultan Snack Bar
 • 10:00 - 24:00 Central Snack Bar
 • 10:00 - 22:00 Arena Pool Bar
 • 24:00 - 02:00 Disco


* VIP Pier Cabana ücretli ve rezervasyonludur.

Hakkında

Dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum’un, Turgutreis - Kadıkalesi mevkiinde 108.000 m2’lik bir alanda 40.000 m2 üzerine kurulan Yasmin Bodrum Resort, Ege Denizi’nde 1 km’lik tertemiz bir sahile ve eşsiz bir kumsala sahiptir.


Ultra Her Şey Dahil (zaman sınırlaması olmaksızın, hizmetlerden 24 saat boyunca yararlanılması) sistemiyle çalışan,1140 yatak kapasiteli Yasmin Bodrum Resort, misafirlerine her yaşa hitap edebilecek, beklentilerin ötesinde bir tatil anlayışıyla hizmet sunmaktadır.

Otel Sporları

Dinlenmenin yanı sıra zengin animasyon programı ile keyif dolu anlar yaşayarak eğlenmenizi ve mükemmel bir tatil geçirmenizi sağlayacağız.


Enternasyonal animasyon ekibi tarafından farklı beğenilere ve zevklere hitap edebilecek şekilde hazırlanmış olan program siz değerli misafirlerimize darttan bocciaya, masa tenisinden beach voleybola kadar çok sayıda ve farklı oyun seçeneği sunmaktadır.


Dans şovları, parodi ve skeçler, yarışmalar, plaj partileri, temalı özel geceler, her hafta canlı müzik konserleri ve gala gecesi ise zengin eğlence programının diğer seçeneklerinden sadece bir kısmıdır.


Uluslararası standartlara uygun basketbol, voleybol ve tenis sahası olan kapalı spor salonu, fitness salonu, plaj voleybolu, biri gece aydınlatılabilen üç tenis sahası, motorlu ve motorsuz su sporları, dalış kulübü, mini futbol ve basketbol aktiviteleri, hamam, sauna ve buhar odası ile Yasmin Bodrum Resort, sağlıklı ve enerji dolu bir tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi.

Çocuk Konsepti

Ailece tatile çıkmanın tadı başkadır. Aile konseptine uygun otelimizde, sizinle birlikte çocuklarınızın da bu zevki sonuna kadar yaşamaları için, zengin çocuk animasyon programı ile çocuklarınız için de unutulması imkansız bir tatil fırsatı sunuyoruz.

 

Zengin çocuk animasyonu ve 4 yaş - 12 yaş arası tüm çocukların katılabildiği Mini Club (belirli saatlerde açıktır) aktiviteleri; oyun bahçesi, çocuk diskosu ve çocuk şovu ile çocuklarınızın gün boyunca güvenli bir şekilde, yeteneklerine göre farklı etkinliklere katılarak eğlenmelerini sağlar.

 

Aqua parkımızda neşeli ve mutlu anlar yaşayarak enerjilerini atabilecekleri çocuklarınıza uygun ve güvenli kaydıraklarımız mevcuttur.

Balayı

Düğün Organizasyonu

Yasmin Bodrum Resort’un eşsiz büyüsü ve romantik ortamında “EVET” demek ister misiniz?


Kendine ait koyunda eşsiz manzara ve romantik ortamda Yasmin Bodrum Resort sizi bekliyor. Sahilde ya da kumsalda, iskelede ya da havuz başında, kalabalık veya aileye özgü bir düğün organizasyonu için ister kokteyl, ister gala gecesi, ister prolange…


Hepsi için doğru adres Yasmin Bodrum Resort.

 

Balayı

Mutluluğunuzu Yasmin Bodrum Resort’de taçlandırın!


Odanıza gelen sürpriz ikramlar, özel oda düzenlemeleri, rezervasyonlu bölümlerde öncelik, ücretli bölümlerdeki indirimler ile balayı ayrıcağılını bizimle yaşayın.

Termal

Tatilde Güzellik Peşinizi Bırakmayacak!

 

Spa & Terapi Merkezi kapılarını size açıyor ve 2500 m2’lik büyüleyici atmosferinde siz değerli misafirlerini ağırlamak istiyor. Spa & Terapi Merkezi’nde son teknoloji tedavi ve bakımların keyfini çıkarın. Aromatik yağlarla hazırlanan banyolar ve yapılan masajlar, geleneksel Uzak Doğu masajları ve meditasyon yöntemleri ile stresinizi noktalayacak, kendinizi yenilenmiş hissedecek, adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız.

 

Çeşitli bakım odası ve kapalı havuza sahip olan Spa & Terapi Merkezi, içerisinde bir adet hamam, bir adet sauna ve bir adet buhar odası bulundurmaktadır.

 

Geleneksel Türk Hamamı keyfini Yasmin Bodrum Resort farkıyla, ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte, keyifle geçirebileceğiniz bir ortamda sizlerle buluşturuyoruz. Deneyimli ve güler yüzlü ekibimiz eşliğinde dinlendirici ve rahatlatıcı bir zaman dilimi için sauna ve buhar odalarımızda her türlü konforu bulabilirsiniz.

Plaj ve Havuz

Plaj Bilgileri

Bodrumun tertemiz koylarından birinde konumlanmış olan Yasmin Bodrum Resort, platform ve kumsal bölümünden oluşan yaklaşık 1 km uzunluğunda eşsiz bir mavi bayraklı plaja sahiptir. Misafirler deniz ve güneşin tadını otelimizde çıkarırken gün boyu açık yiyecek içecek noktalarından da hizmet alarak unutulmaz anılar biriktirecektir. Her yaştan misafirin kolaylıkla keyif alacağı sahilimizde tertemiz deniz ve unutulmaz anılar sizleri bekliyor.


*Tesisimizde şezlong, plaj şemsiyesi ve plaj havlusu ücretsizdir.


VIP İskele Cabana

Tatilde en özel şekilde seçkin hizmet almak isteyen konuklarımız, eşsiz sahilin yanında iskelede VIP iskele cabana bölümünde ultra lüks loca hizmetlerinden yararlanarak, büyüleyici Ege manzarasının tadını çıkarabilirler. Yasmin Bodrum Resort, locanızda sahip olduğunuz özel iskelenin yanında yiyecek ve içecek servisi ile de konforu sizlere en özel haliyle sunuyor. Siz de gözlerden uzak deniz keyfi yaşamak, dilediğiniz gibi günün tadını çıkarmak için VIP İskele Cabana’da yerinizi alabilirsiniz.

 

Havuz Bilgileri

Kompleksimizde dinlenme havuzu ve çocuk havuzunu da içerisinde bulunduran aktivite havuzu, 3 kaydıraklı aqua havuzu ve 1 adet kapalı havuz olmak üzere toplamda 4 adet havuz bulunmaktadır. Dinlenme havuzunda yorgunluk atabilir, aktivite havuzda animasyon eğlencelerine katılabilir, kaydıraklı havuzda siz ve aileniz keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,

 

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir. 

 • Başarılı