Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Yılbaşı Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası
Holimax Öneriyor

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
225,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Concorde De Luxe Resort

Concorde De Luxe Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
İleri Yaş Dostu Otel
33% indirim
925,00 TL
619,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Susesi Luxury Resort
Holimax Öneriyor

Susesi Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
15% indirim
875,00 TL
743,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Royal Seginus Hotel

Royal Seginus Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Balayı Oteli
Denize Sıfır
760,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Crystal De Luxe Resort & SPA
Holimax Öneriyor

Crystal De Luxe Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Gençlik Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
439,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Polat Palandöken Resort

Polat Palandöken Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
20% indirim
1.108,33 TL
886,67 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Dedeman Palandöken Otel

Dedeman Palandöken Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
35% indirim
875,00 TL
568,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
NG Afyon Hotels
Holimax Öneriyor

NG Afyon Hotels

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Balayı Oteli
Aile Oteli
9% indirim
895,00 TL
823,40 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Le Bleu Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Le Bleu Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
317,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Palan Otel Ski & Convention
Holimax Öneriyor

Palan Otel Ski & Convention

Güvenli Turizm Sertifikası
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Doğa Oteli
Kayak Oteli
39% indirim
722,33 TL
443,22 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon

Yılbaşı Otelleri

Yılın en güzel dönemlerinden biri olan yılbaşı, tatil için de son derece uygun bir zaman dilimidir. Eğlenerek ve gevşeyerek yeni bir yıla girmek, bütün bir yılın öyle geçmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle aralık sonu ve ocak ayı başını bir tatil planı ile taçlandırmak son derece iyi bir fikirdir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez tatil seçeneklerinden olan kayak yılbaşı otelleri seçimi, için size yol gösterici olabilir. Dilerseniz yeni yıla müzikle ve dansla girebilir, sanatçılı yılbaşı otelleri ile keyfinize keyif katabilirsiniz.


Yılbaşı Tatili Otelleri

Yeni yılın gelişini coşkuyla kutlayacağınız, yapacağınız tatille tüm senenin yorgunluğunu üzerinizden atabileceğiniz oteller sizleri bekliyor! Siz de erken rezervasyon fırsatını kaçırmadan bu oteller için rezervasyon yaptırabilir, yeni yılı coşku ve tatil konforuyla karşılayabilirsiniz.


Nerelerde Yılbaşı Otelleri Vardır?

Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde olduğu gibi yurt dışında da yeni yıla giriş döneminde etkinlikler yapan pek çok otel bulunur. Eğlenmeye ve dinlenmeye en uygun oteller, tatilcilere oldukça geniş alternatifler sunar. Termal yılbaşı otelleri, rahatlamak ve yeni yıla bomba gibi bir başlangıç yapmak için harika bir fırsattır. Ayrıca yeni yıla şık bir yemek ve kaliteli müzik eşliğinde girebileceğiniz lüks otel seçenekleri de etkili alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkar. 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak’ta keyifli vakit geçirebileceğiniz otel fırsatları, Türkiye’nin dört bir yanında sizi bekliyor.


Yılbaşı Tatili için Nereye Gidilir?

Bu tatil için en uygun lokasyonlar, kuşkusuz ki kayak yapılabilen kış otelleridir. Bununla birlikte bu dönem, göl ve orman lokasyonlarında bulunan dağ evleri ve otellerde zaman geçirmek için son derece uygundur. Eğer yeni yıla nerede gireceğinize henüz karar vermediyseniz, size uygun yılbaşı otelleri arasından seçim yaparak harika bir tatil rotası oluşturabilirsiniz.


Sanatçılı Yılbaşı Otelleri

Yeni yıl denince akla ilk olarak müzik, dans ve eğlence gelir. Bütün bunlar için yeni yıl gecesi sanatçıların sahne aldığı otelleri tercih etmek oldukça etkili bir seçimdir. Bu dönemde Türkiye’nin en ünlü isimlerinin konserlerinin yapıldığı otelleri keşfederek yeni yıla dinamik ve neşe dolu bir başlangıç yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.


Termal Oteller

Termal otel seçenekleri, yeni yıla sağlıklı ve zinde bir vücutla girmek isteyen tatilciler için oldukça iyi bir alternatiftir. Özellikle İç Ege ve İç Anadolu kentleri termal oteller açısından oldukça zengin seçenekler sunar. Rotanızı bu lokasyonlardan birine çevirerek hayatınızın en güzel yeni yıl dönemini geçirme şansına sahip olabilirsiniz.


Kayak Otelleri

Türkiye kış turizmi için tatilcilere oldukça geniş seçenekler sunar. Bu seçeneklerden en dikkat çekeni ise kayak turizmidir. Dilerseniz yeni yıla Erciyes ya da Kartalkaya’da girebilir, kendinizi beyaz karların huzuruna bırakabilirsiniz.


Yılbaşı Otelleri Programları

31 Aralık gecesi neredeyse tüm dünyada coşku ile kutlanır. Bu gecede çok sayıda konser ve danslı eğlence düzenlenir. Yeni yıl gecesini tatilde geçirecekler için pek çok otel oldukça renkli ve eğlenceli programlar hazırlar. Farklı konseptleri değerlendirerek sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir gece geçirmeniz mümkün.


Yılbaşı Kış Otelleri

Yeni yıla kış otellerinde romantik ve sakin bir başlangıç yapmak da sizin için uygun bir tatil seçeneği olabilir. Bu noktada eşsiz doğası ve konforlu otel seçenekleri ile Batı Karadeniz ve Marmara’da yer alan otelleri araştırabilirsiniz.


Noel Ne Zaman Başlar?

Noel hristiyanlar için oldukça özel bir gündür ve yaygın inanışın aksine yılbaşı ile aynı gün kutlanmaz. Hristiyanlar için önemli olan bu gün, tüm dünyada 26 Aralık’ta kutlanırken yılbaşı ise 31 Aralık’ta kutlanır.


Noel Tatili Ne Zaman?

Türkiye’de resmi olarak noel tatili bulunmaz. ABD ve Avrupa genelinde ise Noel tatili Aralık ayının ikinci haftasında başlar ve yeni yıl ile birlikte sona erer. Buna karşın ülkemizde ise 1 Ocak günü resmi tatildir.


Otel Fırsatları

Eski yılı geride bırakıp yeni bir yıla girdiğiniz bu geceyi ve yeni yılın ilk gününü sevdiklerinizle keyif yapmak, gülmek ve eğlenmekle geçirmek için yılbaşı otel fırsatları size geniş seçenekler sunar. Size ise yalnızca bu seçenekler arasında size en uygun olanı tercih etmek kalır.


Yılbaşında Otel Avantajları

Erken rezervasyon seçenekleri ve hesaplı otel fırsatlarını değerlendirerek yeni yıl tatilinizi oldukça avantajlı bir hale getirebilirsiniz. Bunun için yalnızca nasıl bir tatil planı yapmak istediğinizden emin olmanız ve piyasayı doğru bir şekilde yoklayarak seçim yapmanız gerekir.


Yılbaşı Otelleri Fiyatları

Yılbaşı otel fiyatları özellikle erken rezervasyon ve toplu satın alımlarda sizin için oldukça uygun olabilir. Türkiye’nin dört bir yanından en iyi tatil otellerini keşfetmek için yer ayırtmadan önce etkili bir araştırma yapmak size avantaj sunar. Siz de Holimax güvencesiyle kış tatiliniz için rezervasyon yaptırabilir, keyifli ve konforlu bir tatil geçirebilirsiniz.
Başarılı