Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Abant Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Abant Köşk Otel

Abant Köşk Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Doğa Oteli
5% indirim
1.450,00 TL
1.377,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Von Resort Hotel Abant

Von Resort Hotel Abant

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Aile Oteli
15% indirim
340,00 TL
289,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Abant Palace Otel

Abant Palace Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Doğa Oteli
10% indirim
510,00 TL
459,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Büyük Abant Hotel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Abant Aden Boutique Hotel & Spa
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Abant Lotus Otel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Abant

Huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri ile gelen herkesi büyülemeyi başaran Abant en iyi otelleri ile sizi karşılar. Gelin, Abant’ta yapabileceklerinize ve otel alternatiflerine yakından bakalım.

 M.Ö 5000 senesine kadar dayanan köklü tarihiyle Abant’ın, efsanelerle dolu bir geçmişi olduğu düşünülüyor. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olan Abant, günümüzde huzur bulmak ve doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenlerin gözde yerlerinden birisi. Dört mevsim tatil yapmak için veya hafta sonu kaçamaklarında tercih edebileceğiniz Abant otelleri açısından sayısız alternatif sunuyor. Özellikle göl çevresi ve ilçe merkezinde fazlasıyla otel bulmak mümkün. Ankara ve İstanbul’un tam ortasında konumlanan Abant’ın şık otelleri ile rüya gibi bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.


Abant Otelleri

Dinlendirici, konforlu ve romantik bir tatil için Abant otelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Doğanın ortasında ve Abant Gölü’nün yakınlarında hizmet veren Bolu Abant otelleri, şehir hayatının stresinden ve koşturmacasından uzakta keyifli vakit geçirmenize olanak tanır.


En İyi Abant Otelleri

Her mevsimde farklı bir doğal güzelliğe bürünen Bolu Abant, hem yaz hem de kış tatili için tercih edilen noktalardan biridir. Yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir tatil için tercih ettiği bölge, eşsiz doğası sayesinde sakin bir tatil yapma fırsatı sunar. Abant Gölü otelleri, tatilcilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veren konseptleri ile dikkat çeker.

 

Konforlu konaklama imkânı sunan otellerde açık ve kapalı havuz, spa, balayı suiti, çocuk kulübü gibi farklı hizmet seçenekleri bulunur. Muhteşem göl manzarası eşliğinde konaklayabileceğiniz Abant göl kenarı otelleri, bölgenin doğal yapısını koruyan yapıları sayesinde her açıdan keyifli bir tatil geçirmenizi sağlar. En iyi Abant otelleri arasından kolaylıkla seçim yapabilir, eşsiz bir tatile çıkabilirsiniz.


Her Şey Dahil Abant Otelleri

Bolu otelleri Abant bölgesinde her şey dahil konseptleri ile kusursuz bir tatil olanağı sunar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, atıştırmalık ve çay saati gibi hizmetler sunan her şey dahil oteller, mükemmel bir tatil için idealdir. Her mevsim keyifli bir tatil için uygun olan oteller balayı çiftlerinin de öncelikli tercihleri arasında yer alır. Yeni evlenen çiftlere özel hizmetler sunan Abant balayı otelleri, eşsiz bir manzara eşliğinde romantik bir balayı tatili geçirmeniz için son derece iyi bir tercihtir.


Abant Doğa Otelleri

Dağ evi konsepti ile hazırlanan Abant Yedigöller otelleri, doğanın tadını sonuna kadar çıkarmanıza yardımcı olur. Ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle huzurlu bir tatil geçirmek için Abant doğa otelleri arasından gönül rahatlığı ile seçim yapabilirsiniz. Termal konsepti ile hizmet veren Abant kaplıca otelleri, şifalı suları ve sağlık merkezleri ile kendinizi her açıdan iyi hissetmenize imkân sağlar.

 

Bolu Abant termal otelleri, yaz kış kaplıca sularında yüzmeniz için idealdir. Doğa yürüyüşü, okçuluk, paintball, at binme, kayak gibi doğa sporlarını yapabilir, farklı deneyimler ile tatilinizi geçirebilirsiniz. Ayrıca Abant butik otelleri sıcak ve samimi ortamları ile iş hayatının yoğunluğundan ve günlük yaşamın stresinden kurtulmanıza yardımcı olur.


Abant’ta Görülmesi Gereken Yerler

Bolu ve Abant bölgesinde turistik açıdan mutlaka görülmesi gereken birçok nokta bulunur. Gezi boyunca doğal hayatın tadını çıkarabilir, Abant’ın etkileyici dokusu sayesinde huzur dolu vakit geçirebilirsiniz. Abant’ta görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

 

     Abant Doğal Yaşam Müzesi, misafirlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalardan biridir. Müzede bölgeye özgü canlıların tahnitlenmiş hallerini görebilirsiniz.

     Abant Gölü civarındaki Eğreltilik, Eskioba, Örencik, Güney, Bulanık, Sarıyer, Samat, Mangırlar yaylalarını özellik yaz aylarında ziyaret edebilirsiniz.

     Tatilcilerin dikkatini çeken Abant Köy Pazarı, yöresel doğal gıdalar ve el işi ürünler bulmanız için idealdir.

     Abant Gölü’ne yakın mesafede bulunan Gölcük Gölü ve Seben Gölü; kamp, fotoğrafçılık ve piknik yapmak için elverişlidir.

     Göl çevresindeki restoranlarda Mengenli aşçılar tarafından sunulan yöresel yiyecekleri tadabilir, farklı lezzetleri deneyebilirsiniz.

 

Keyifli bir tatil sunan Bolu Abant’ta aileniz ve sevdikleriniz ile unutulmaz anılar biriktirebilir, tamamen dinlenmiş olarak tatilinizi tamamlayabilirsiniz.


Abant Otel Fiyatları

Bolu Abant otelleri fiyatları tesislerin hizmet kalitesine, konseptine ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Bölgede uygun fiyatlı birçok konaklama yeri bulabilir, bütçenize hitap eden otellere Holimax üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Holimax’ın erken rezervasyon ve indirim kampanyalarından faydalanarak hem keyifli hem de bütçe dostu bir tatil planlayabilirsiniz. En iyi Abant otelleri, tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren hizmet kaliteleri ve özel konseptleri sayesinde her sene mutlaka gelmek isteyeceğiniz bir tatil sunar.
Başarılı