Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Denize Sıfır Oteller

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Grand Yazıcı Club Marmaris Palace
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Marmaris Palace

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sunrise  Resort

Sunrise Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Bodrum Holiday Resort
Holimax Öneriyor

Bodrum Holiday Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
The Nowness Luxury Hotel & Spa

The Nowness Luxury Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kırman Arycanda De Luxe

Kırman Arycanda De Luxe

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Çocuk Dostu
40% indirim
775,00 TL
465,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Yasmin Bodrum Resort
Holimax Öneriyor

Yasmin Bodrum Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Starlight Resort Hotel
Holimax Öneriyor

Starlight Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Club Hotel Turan Prince World
Holimax Öneriyor

Club Hotel Turan Prince World

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Siam Elegance Hotels & SPA

Siam Elegance Hotels & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Mylome Luxury Hotel & Resort

Mylome Luxury Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Çocuk Dostu
40% indirim
860,00 TL
516,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Denize Sıfır Oteller

Yaz tatilini deniz, kum ve güneş eşliğinde geçirmek isteyenler için ideal bir seçim olan denize sıfır oteller, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihidir. Zahmetsizce denize girme ve plajda güneşlenme fırsatı sunan konforlu otellerde, aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Akdeniz ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin en güzel kıyı beldelerine konumlanan plajlı oteller denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak için ideal. Yüksek standartlara ve güvenli hizmet kalitesine sahip Holimax’ın çözüm ortağı olan onlarca turizm tesisinde erken rezervasyon yaptırarak ucuz tatil yapma şansı bulabilirsiniz.

En İyi Denize Sıfır Oteller

Her şey dâhil denize sıfır oteller huzurlu ve keyifli bir deniz tatilinin öncelikli adresidir. Bu tarz tatil paketinde pek çok hizmet paket dâhilinde olduğu için ekstra ücret ödemeniz gerekmez. Otelin sunduğu plaj, açık büfe, otopark, restoran, kuaför, SPA, sosyal aktivite, emanet kasa, oyun alanları ve havuz gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  Ege ve Akdeniz’deki en iyi denize sıfır oteller Kemer, Marmaris, Bodrum, Çeşme, Kuşadası, İçmeler ve Fethiye gibi mükemmel tatil beldelerinde yer alır. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan bu destinasyon noktaları, mükemmel koyları ve doğa güzellikleriyle öne çıkar. Altın rengi kumların üzerinde güneşin ve denizin tadını çıkarmak istiyorsanız Holimax’ın sunduğu denize sıfır otel seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Ucuz Denize Sıfır Oteller

Deniz tatilini sevenlerin tercihi olan oteller, denize sıfır olanlardır. Masmavi denizin ve parlayan güneşin keyfini konforlu bir plajda çıkarmak istiyorsanız, odanızdan çıktıktan sonra hemen denize girebileceğiniz otelleri seçebilirsiniz. Yürüme mesafesinde bile olmayıp direkt deniz kıyısına konumlanan oteller, konforlu ve hijyenik plajlarla hizmet sunar. Mesafeli şezlonglarda güneşlenebilir, su sporları yapabilir, gönlünüzce yüzebilir ve sıcaktan bunaldığınız zaman soğuk içecek servisiyle serinleyebilirsiniz. En ucuz denize sıfır oteller erken rezervasyon fırsatı sunan tesislerdir. Hem konforlu hem de ucuz tatil yapmak istiyorsanız Holimax size bu imkânı sağlar. Erken rezervasyon şansını kullanarak bütçenize uygun denize sıfır oteli kolayca bulabilirsiniz.

Denize Sıfır Otellerin Sunduğu Avantajlar

Kendine ait plajlarla hizmet sunan ve hemen denizin kıyısında bulunan oteller çocuklu aileler için oldukça avantajlıdır. Her şey dâhil konseptinin dışında tam ve yarım pansiyon hizmeti de sunan tesislerde, çocuğunuzun kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak tüm aktiviteleri bulabilirsiniz. Odaların plaja çok yakın olması ise anneler için bulunmaz bir kolaylıktır. Denizin kıyısında konumlanan oteller, hem ailece hem de arkadaş gruplarıyla yapılan tatiller için idealdir. Otellerin kendi plajında bulunan şemsiye, şezlong ve minderler sayesinde konuklar tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılar. Arkadaşlarınızla birlikte rüzgâr sörfü yapabilir ya da banana keyfi yaşayabilirsiniz. Beach voleybol, katamaran, deniz bisikleti ve kano gibi eğlenceli aktivitelerle gün boyu doyasıya eğlenebilirsiniz. Ayrıca erken rezervasyon fırsatı tanıyan 5 yıldızlı denize sıfır butik oteller ucuz tatil yapma imkânı sunarak size mükemmel bir deneyim de yaşatabilir.  

Neden Denize Sıfır Otelleri Tercih Etmelisiniz?

Denize sıfır otel konsepti havuza girmekten çok denize girmeyi sevenlere hitap eder. Kumsalda güneşlenmenin, deniz aktiviteleriyle zaman geçirmenin ve tuzlu suyun tadını çıkarmanın zevki bir başkadır. Temiz deniz suyu, hem yetişkinler hem de çocuklar için faydalı olduğundan deniz tatilini tercih edebilirsiniz. Temiz sulara, mükemmel plaj düzenlerine ve güvenlik önlemlerine sahip olan denize sıfır mavi bayraklı oteller ise çocuklu ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alır. Sezon öncesinde yapacağınız rezervasyon sayesinde denize sıfır her şey dâhil otellerde bile uygun fiyatlı tatil yapma imkânı bulabilirsiniz. Türkiye’nin en önemli destinasyonlarında bulunan denize sıfır otellerde uygun fiyatlı tatil yapmak istiyorsanız Holimax size yardımcı olur. Rezervasyonunuzu yaptığınız andan itibaren hep yanınızda olan Holimax, hayal ettiğiniz tatili yaşamanızı kolaylaştırır. Destinasyonları inceleyerek size hitap eden oteli kolayca belirleyebilirsiniz.
Başarılı