Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Yetişkin Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Thor Exclusive
Holimax Öneriyor

Thor Exclusive

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Yetişkin Oteli
Özel Plaj
35% indirim
365,00 TL
237,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Cettia Beach Resort (+16)
Holimax Öneriyor

Cettia Beach Resort (+16)

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
25% indirim
590,00 TL
442,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil
Adam & Eve Hotels

Adam & Eve Hotels

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
40% indirim
1.315,00 TL
789,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Nerton Hotel

Nerton Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Yetişkin Oteli
250,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil
Amon Hotels Belek

Amon Hotels Belek

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Yetişkin Oteli
Balayı Oteli
500,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
La Boutique Hotel

La Boutique Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
Şehir Oteli
448,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Marina Hotel & Suites

Marina Hotel & Suites

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Yetişkin Oteli
198,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Sacred House

Sacred House

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Yetişkin Otelleri

Sessiz, huzurlu ve baş başa tatil geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi yetişkin otelleri oluyor. Aile tatil yapmak yerine yalnızca eşiyle, sevgilisiyle ya da tek başına tatil yapmak isteyenler; yetişkin oteller sayesinde beklentilerini karşılayan ve aradıkları tatile tam anlamıyla uygun otellere ulaşabiliyor. Yetişkin otelleri de butik ya da tam pansiyon gibi seçeneklerle tatilcilere sunuluyor. Böylece her bütçeye uygun otel bulmak da çok daha kolay bir hale geliyor. Sıkça tercih edilen yetişkin otelleri Türkiye söz konusu olduğunda da gözde tatil beldelerinde kolayca bulunuyor.


Yetişkin Oteli Nedir?

“Yetişkin otelleri ne demek?” sorusu bu terimi gören birçok tatilcinin aklında beliriyor. Çiftlere özel ve çocukların kabul edilmediği tesisler, yetişkin oteli olarak adlandırılıyor. +16 ya da +18 olarak da adlandırılan yetişkin oteller; başbaşa bir tatil geçirmek isteyen çiftlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Böylece balayı çiftlerinden romantik bir tatil geçirmeyi arzu eden çiftlere kadar birçok farklı tatilci, bu oteller sayesinde hayallerindeki sessiz ve sakin tatili buluyor. Yetişkin otelleri aynı zamanda farklı konseptlere sahip odaları ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Ultra her şey dahil, yarım pansiyon, tam pansiyon ya da butik otel gibi seçenekler arasından kendi bütçenize uygun oteli kolayca bulabilir ve sevdiğiniz insanla hayallerinizdeki romantik tatili bu otellerde gerçekleştirebilirsiniz.


Uygun Fiyatlı Yetişkin Otelleri

Yetişkin otellerinin fiyatları, bulunduğu tatil beldesine ve konumuna göre değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra otellerin fiyatları belirlenirken otel içerisinde kullanılan konsept ve otel içerisinde verilen hizmet şekli de etkili oluyor. Balayı oteli olarak adlandırılan yetişkin otelleri ise diğer otellere oranla daha yüksek fiyatlara sahip olabiliyor. Bu fiyatlarda en etkili olan unsur ise otel içerisinde verilen lüks hizmetler olarak öne çıkıyor. Eğer uygun fiyatlı ve lüks bir yetişkin oteli arıyorsanız, erken rezervasyon ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki otelde hep istediğiniz huzurlu ve romantik tatili yapabilirsiniz.


Yetişkin Butik Oteller

Yetişkin butik oteller ise daha minimal bir tatil arayışında olan çiftler için oldukça avantajlı bir otel seçeneği olarak kendini gösteriyor. Butik otellerin en önemli özelliklerinden biri ise genellikle deniz kıyısına konumlanmış olmaları! Böylece hem arzu ettiğiniz tatili gerçekleştirebilir, hem sevdiğiniz kişiyle o hep hayalini kurduğunuz romantik tatili gerçekleştirebilir hem de tatilinizi çok daha avantajlı fiyatlar ile tamamlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yetişkin butik otellerin lokasyon olarak da çok daha sessiz ve sakin bölgelerde bulunması, huzurlu bir tatil arayışında olan çiftlerin bu tür otelleri seçmek istemesinin sebepleri arasında yer alıyor. Siz de çok kalabalık ve gürültü içerisinde olmayan bir tatil arzu ediyorsanız, yetişkin butik oteller tam size göre!


Yetişkin Tatil Yerleri

Yalnızca yetişkin misafirleri kabul eden yetişkin otelleri +18 ya da +16 olarak da adlandırılıyor ve romantik bir tatil arayışında olan çiftler tarafından sıkça tercih ediliyor. Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinde de çocukların kabul edilmediği yetişkin otelleri bulmak mümkün! Üstelik hem bütçenize hem de almak istediğiniz hizmete göre çok farklı seçenekler arasından seçim yapma şansınız da var. Antalya’dan İzmir’e, Muğla’dan Aydın’a kadar birçok farklı ilde yer alan tatil beldelerindeki yetişkin otelleri arasından kendinize en uygun seçeneği belirleyerek tatilinize başlayabilirsiniz. Özellikle ülkenin en gözde tatil yerleri arasında olan Bodrum, Alaçatı, Kuşadası, Kaş ve Alanya gibi bölgelerdeki yetişkin otelleri sıkça tercih ediliyor.


Hayallerinizdeki romantik tatili doyasıya yaşamak için Holimax’te yetişkin otelleri konusunda detaylı bir araştırma yapabilir, hem bütçenize hem de hayalinizdeki tatile en uygun oteli kolayca bulabilirsiniz.
Başarılı