Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Sarıkamış Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Kayı Snow Otel

Kayı Snow Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
24% indirim
810,00 TL
615,60 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Kayı Resort Otel Sarıkamış

Kayı Resort Otel Sarıkamış

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
21% indirim
875,63 TL
696,13 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Çamkar Otel Sarıkamış

Çamkar Otel Sarıkamış

Güvenli Turizm Sertifikası
Kayak Oteli
Doğa Oteli
Aile Oteli
Çocuk Dostu
700,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Sarıkamış Habitat Otel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sarıkamış Kar Otel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sarıkamış Toprak Hotel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Snowflake Dağ Oteli & SPA
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
White Park Otel Sarıkamış

White Park Otel Sarıkamış

Güvenli Turizm Sertifikası
Kayak Oteli
Doğa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Sarıkamış

Tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sarıkamış, Kars ili sınırları içerisinde yer alır. Kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen noktalardan bir tanesi olan Sarıkamış’ın kayak merkezi, doğal güzellikleri ve çevresindeki tarihi alanlarla beklentilerinizi her açıdan karşılayabilirsiniz. Birbirinden başarılı Sarıkamış otelleri sayesinde geçirdiğiniz her anın çok daha özel olmasını sağlayabilirsiniz.

Genel olarak kış sporlarıyla ilgilenen kişilerin dikkatini çeken Sarıkamış’ın yoğun ilgi gördüğü  dönemler kış aylarıdır. Sarıkamış’ta yılın yaklaşık 5 ayı boyunca kar görmek mümkün. Aralık başından Nisan ayına kadar kar yağışı alabilen bölgedeki otellerle iletişime geçerek istediğiniz bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte kış sporları yerine doğal güzellikleri gezmek ve kafanızı dinlemek istiyorsanız mevsim geçişlerini tercih edebilirsiniz.

 

En İyi Sarıkamış Otelleri

Doğu Anadolu bölgesinin kış tatili için en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Sarıkamış, tarihi ve doğal güzellikleri ile sezonda birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Holimax; yenilikçi anlayışı ve güvenilir hizmet kalitesi ile en popüler Kars Sarıkamış otellerinde, sevdiklerinizle geçireceğiniz unutulmaz kış tatilinizi planlamanıza web sitesi ve çağrı merkezi ile yardımcı oluyor. Bebekli ve çocuklu ailelerin tercih edebileceği, çocuklar için özel eğlence alanları sunan ve bebek bakım odalarına sahip otel seçenekleri mevcuttur. Sadece kahvaltı imkanı sunan ve diğer öğünleri Kars’ın geleneksel lezzetlerini tadarak geçirebileceğiniz otel seçenekleri olduğu gibi tüm öğünlerde açık büfe imkanı sunan otel seçenekleri de vardır. Kayak tesislerinde bulunan ve kayak eğitmenleri bulunan oteller ise kayak sporunu daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı oluyor.

 

Sarıkamış Otelleri Fiyatları

Sarıçam ormanları ile kaplı olan ve ülkenin en önemli kış turizmi bölgelerinden biri olan Sarıkamış’ta tabiat kış sporları için oldukça uygundur. Otellerin konaklama ücretleri; kayak tesisine uzaklığı, yemek seçenekleri, gitmek istediğiniz tarih ve spor salonu, havuz gibi çeşitli imkanlara göre değişkenlik gösterebilir. Holimax ile kendi bütçenize ve istediğiniz seçeneklere en uygun otelleri filtreleyerek arayabilir, daha önce konaklamış müşterilerin yorumlarını ve değerlendirmelerini inceleyerek kendinize en uygun oteli seçebilirsiniz.


En Uygun Sarıkamış Otelleri

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgede yüzyıllardan beri farklı uygarlıkların yerleşimi sayesinde birçok tarihi mekan yer alıyor. Kızlar kalesi, Yedi Kilise, Çar Nikola Köşkü gibi tarihi yerler bölgenin en çok ziyaret edilen mekanları haline geliyor. Her şey dahil Sarıkamış otelleri; kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünleri açık büfe ve alakart restoranları ile müşterilerine sunmaktadır. Her bütçeye uygun seçenekler ve erken rezervasyon fırsatları ile konuklarına havuz, spor salonu, spa ve masaj hizmeti, sauna,  kayakla erişim imkanı, ücretsiz kahvaltı gibi çeşitli imkanlar sağlayan birçok otel seçeneği mevcuttur. Ailece kayak tatili yapmak için çocuklu aileler için özel hizmetler sunan en uygun otelleri Holimax’te bulabilirsiniz.


Sarıkamış’a Tatil İçin Ne Zaman Gidilir?

Sert karasal iklime sahip olan Kars Sarıkamış, kış aylarında oldukça sert iklim normallerine sahiptir. Kayak turizminin en çok tercih edilen bölgelerinden biri olan Sarıkamış, yılın her zamanında misafirlerini bekliyor. Yılın on iki ayında da seyahat edilebilen Sarıkamış, tatilden beklentilerinize göre tatilinizi planlamanızı sağlıyor. Türkiye’nin her yerinden ulaşımın kolay olduğu bölgeye; özel araç, otobüs, uçak ve son zamanların popüler rotasını barındıran Doğu Ekspresi ile kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Kars’ın eşsiz manzaralarına ve doğasına sahip Sarıkamış’ta geçireceğiniz muhteşem kış tatiliniz için otel seçeneklerini şimdi Holimax ile inceleyebilir, rezervasyonunuzu oluşturarak erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.


Sarıkamış Ulaşım

Sarıkamış’a ulaşmak için hava, kara ve demir yolunu kullanabilirsiniz. Türkiye’nin birçok noktasından Kars Havalimanı’na ulaşabilirsiniz. Sarıkamış havalimanından özel tur otobüsleri, taksi, toplu taşımayla ya da araç kiralayarak gidilebilir. Bununla birlikte belirli otellerin transfer hizmetleri de mevcut. Kars’a ulaşmanın yollarından bir diğeri de Doğu Ekspresi’dir. Zaman sıkıntısı olmayan kişilerin kesinlikle yaşaması gereken deneyimlerden bir tanesi olan Doğu Ekspresi’ni tercih edebilir ve sonrasında Sarıkamış tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz.


Sarıkamış ve Civarında Gezilecek Yerler

Sarıkamış’ta kış turizmi ve sporları aktivitelerinin yanı sıra gezebileceğiniz birçok yer mevcuttur. Bu noktalardan bazıları şu şekilde sıralanır:

 

     Sarıkamış’a özgü yerel eşyaları ve Kars mutfağına özgü yemekleri bulabileceğiniz Sarıkamış Kültür Evi’ni ziyaret edebilirsiniz.

     Sarıkamış’ta tatil yaparken eğer vaktiniz varsa Kars’ın merkezini dolaşabilirsiniz. Baltık mimarisini yansıtan binalar arasında gezerken Kars Kalesi’ne uğrayabilir ve daha pek çok tarihi noktayı gezebilirsiniz.

     Tarihi alanları seviyorsanız Ani Harabeleri tam size göre! Milattan önce 5000’lerden kalma harabeleri ziyaret ederek tarih kokan vakitler geçirebilirsiniz.

     Sarıkamış’la özdeşleşen yapılardan bir tanesi olan Katarina’nın Av Köşkü’nü ziyaret edebilirsiniz. Ormanın ve karların içerisinde masalsı bir görünüm sunan bu yapı, 19. yüzyıl Baltık mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesidir.

     Sarıkamış tatilinizde yapabileceğiniz bir diğer aktivite de Çıldır Gölü’nü ziyaret etmek olabilir. 1965 metre’deki göl yılın her döneminde farklı bir güzellik sunar.


Sarıkamış’ta Ne Yenir?

Sarıkamış’ta birçok farklı lezzeti de deneyimleyerek bölgeye özel tatların keyfini çıkarabilirsiniz. Sarıkamış’ta yiyebileceğiniz lezzetlerden bazıları şöyledir:

 

     Bölgede özel olarak yetiştirilen kuzulardan yapılan cağ kebabının lezzetini deneyebilirsiniz.

     Kars mutfağının dikkat çeken lezzetlerinden olan kaz tandırın tadına bakabilirsiniz.

     Yerel lezzetlerden evelik çorbasını deneyebilir ve oldukça hoş bir lezzetle içinizi ısıtabilirsiniz.

     Sarıkamış’ta yerel olarak üretilen malzemelerden yapılan yoğurt ve sütlaç gibi lezzetleri de deneyebilirsiniz.

     Otellerin mutfaklarında yapılan Sarıkamış ve bölge mutfağına özel lezzetleri de tercih edebilirsiniz.

 

Doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir deneyim sunan Sarıkamış’ta tatilinizi Holimax’e özel fırsat seçeneklerinden yararlanarak çok daha avantajlı fiyat seçenekleriyle yapabilirsiniz.

Başarılı