Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Şehir Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Akra Hotel

Akra Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Şehir Oteli
Aile Oteli
11% indirim
877,26 TL
784,11 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Bilem High Class Hotel

Bilem High Class Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Şehir Oteli
47% indirim
456,63 TL
246,58 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Laren Family Hotel & SPA

Laren Family Hotel & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Spa Oteli
Şehir Oteli
300,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Laren Seaside Hotel & SPA

Laren Seaside Hotel & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Spa Oteli
Şehir Oteli
300,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Oscar Butik Hotel

Oscar Butik Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Şehir Oteli
Aile Oteli
80,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Royal Holiday Palace

Royal Holiday Palace

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
40% indirim
1.100,00 TL
660,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Lara Hadrianus Hotel

Lara Hadrianus Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Özel Plaj
Şehir Oteli
35% indirim
225,00 TL
146,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Hotel Su

Hotel Su

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Şehir Oteli
Mavi Bayrak
15% indirim
540,00 TL
459,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
The Marmara Antalya

The Marmara Antalya

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Şehir Oteli
15% indirim
600,00 TL
510,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Tiara Termal Hotel & Spa

Tiara Termal Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Spa Oteli
Şehir Oteli
20% indirim
150,00 TL
120,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı

Şehir Otelleri

Şehir otelleri; iş seyahatlerine çıkan, şehir içerisinde bir tatil yapmak isteyen ya da düğün, nişan gibi davetlere katılmak için şehir merkezinde konaklamayı arzu eden kişiler için konforlu ve ulaşımı kolay bir konaklama imkanı sunuyor. Birbirinden farklı bütçelere hitap eden ve her seyahat amacına uygun bir şehir oteli bulmak ise Holimax ile çok kolay!


Şehir Otelleri Nedir?

Şehir otelleri, şehir merkezlerinde konumlandırılan ve seyahatiniz sırasında ulaşımı kolay hale getiren otel seçenekleri olarak öne çıkıyor. Özellikle kısa süreli konaklamalarda kullanılan şehir otelleri, büyük şehirlerde çok daha sık tercih ediliyor. İstanbul şehir otelleri arasında tarihi dokusuyla dikkat çeken seçenekleri tercih ederek hem seyahatiniz için şehrin merkezinde konaklayabilir hem de şehrin tarihini deniz manzaralı odalarınızda yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra kısa bir seyahat için değil de, otelin bulunduğu şehri gezmek için gittiğinizde de bu otellerden faydalanabilirsiniz. Şehir otelleri geniş komplekslere yayılmadığı için genellikle çok daha küçük alanlarda olmasıyla da dikkat çekiyor. Şehir oteli seçerken dikkat etmeniz gereken nokta, otelin lokasyonu olarak öne çıkıyor.


Şehir Otelleri Hangi Hizmetleri Sunar?

Şehir otellerinde dört mevsim konaklama yapabilirsiniz. Bu otelleri en çok ziyaret eden kişiler genellikle iş seyahati dolayısı ile şehir merkezinde konaklaması gereken ziyaretçiler oluyor. Bu sebeple de otellerden beklentileri farklılık gösteriyor. Şehir otelleri bu tip misafirleri için toplantı odaları, çalışma masaları, kablosuz internet bağlantısı, iş insanlarını ağırlayabilecekleri şık restoranlar gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca şehir otellerinin iş merkezlerine yakın olması da şehri iş sebebiyle ziyaret eden kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor.


Bunun yanı sıra kimi tatilciler, bir tatil beldesinden ziyade gittikleri şehrin merkezinde konaklamayı arzu ediyor. İzmir şehir otelleri gibi çok daha büyük şehirlerde konaklamak isteyenler için otelin merkezi bir konumda olması oldukça önemli! Ayrıca şehri ziyarete gelen kimi tatilciler, kaldıkları otellerin karakteristik bir yapıya da sahip olmasını arzu ediyor. Bu noktada da şehirde restore edilmiş oteller, tarihi dokuyu hissetme arzusuyla ziyarete gelen kişiler için çok uygun bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Denizli ya da Antalya şehir otelleri gibi daha sıcak bölgelerdeki otellerde konakladığınızda, termal hizmetleri olan seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.


Tüm bu hizmetlerin yanı sıra şehir otellerinde çok büyük formda olmasa da açık ve kapalı havuzlar, sauna, spor salonu, restoran, bar ve eğlence mekanları gibi işletmeler de yer alıyor. İstanbul ya da Ankara şehir otelleri arasında en çok restoran ve roof barları ile dikkat çeken seçenekler de yer alıyor. Bu hizmetler sayesinde hafta sonu kaçamağını ya da iş seyahatlerini çok daha keyifli, eğlenceli ve verimli hale getirebilirsiniz.


Neden Şehir Otellerini Tercih Etmelisiniz?

Bir iş seyahati için şehir otellerinde kalmanız gerekiyor ise internet bağlantısı ya da işlerinizi halledebileceğiniz konforlu alanlar sizin için oldukça önemli olacaktır. Şehir otelleri, sundukları imkanlar sayesinde tüm bu beklentilerinizi karşılayacaktır. İster iş seyahati isterse bir hafta sonu kaçamağı olsun, bir şehir otelinde kaldığınızda şehrin her yerine ulaşmak istiyor olmanız çok doğal. Şehir otelleri şehrin tam merkezinde ya da bu merkeze çok yakın lokasyonlarda konumlanıyor. Bu sayede siz de hem konforlu bir konaklama imkanı yakalayabilir hem de şehrin her noktasına erişebildiğiniz keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ayrıca birçok şehir otelinin restoranları da oldukça ünlüdür ve bu otelleri ziyaret ettiğinizde, damağınızı şenlendirecek bu mutfakları da deneyimleyebilirsiniz.


Şehrin dokusunu yaşayabileceğiniz ve her yere kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz Çanakkale şehir otelleri ya da diğer tüm illerdeki şehir otelleri için Holimax’i ziyaret edebilir, kolayca rezervasyon yapabilirsiniz!
Başarılı