Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Alanya Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Mylome Luxury Hotel & Resort

Mylome Luxury Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Çocuk Dostu
40% indirim
860,00 TL
516,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Öz Hotels İncekum Beach Resort
Holimax Öneriyor

Öz Hotels İncekum Beach Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Justiniano Club Park Conti

Justiniano Club Park Conti

Denize Sıfır
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Güvenli Turizm Sertifikası
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Blue Marlin Deluxe Spa & Resort

Blue Marlin Deluxe Spa & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Öz Hotels Sui

Öz Hotels Sui

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kırman Arycanda De Luxe

Kırman Arycanda De Luxe

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Çocuk Dostu
40% indirim
775,00 TL
465,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Bera Hotel Alanya

Bera Hotel Alanya

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Lord Marina Otel

Lord Marina Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Diamond Hill Resort Hotel & Spa

Diamond Hill Resort Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Spa Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Miarosa Incekum West Resort

Miarosa Incekum West Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Alanya

Türkiye’nin en çok yerli ve yabancı turist misafir eden tatil beldelerinden biri olan Alanya, birçok farklı otel seçeneği ile çeşitli konaklama imkanları sunuyor. Akdeniz’in kıyısında bulunan ve Antalya’ya bağlı olan Alanya, Toros Dağları’nın eşsiz manzarasını masmavi deniz ile birleştirmesi ile bu beldeyi ziyaret eden tatilcileri büyülemeyi başarıyor. Her bir noktasında apayrı güzellikler görebileceğiniz Alanya; tarihi yapısı, eşsiz doğal güzellikleri, denizin tadını çıkarmanızı sağlayacak plajları ve sunduğu büyüleyici manzaralar ile hayalinizdeki tatili size yaşatmak için bekliyor.


Alanya Otel Fiyatları

Alanya ilçesinde yer alan otel fiyatları; otelin bulunduğu bölgeye, otelin sunduğu hizmetlere ve tatil yapmak için seçtiğiniz döneme göre değişiklik gösteriyor. Mavi ile yeşilin bir araya geldiği Alanya’da avantajlı fiyatlar ile tatil yapmak istiyorsanız erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirebilir ve seçtiğiniz otelde çok daha uygun fiyatlar ile konaklama şansı yakalayabilirsiniz.


Alanya Ultra Her Şey Dahil Oteller

Alanya, tatil sezonlarının oldukça yoğun geçtiği bölgeler arasında yer alıyor ve bu sebeple ilçede birçok farklı ultra her şey dahil konseptine sahip otellere ulaşmak da çok daha kolay bir hale geliyor. Alanya’da yer alan herşey dahil oteller ve ultra her şey dahil oteller; sundukları imkanlar, lezzetli mutfakları, alkollü ve alkolsüz içecekleri gönlünüzce tüketmeye imkan tanıması, deniz ve havuz gibi hizmetlerin yanı sıra aktivite seçenekleri ile de tatilinizi kusursuz hale getiriyor.


Alanya Butik Otelleri

Çok fazla ziyaret edilen tatil beldelerinden biri olması sebebi ile Alanya’da her bütçeye uygun bir otel bulmak da oldukça kolay! Daha avantajlı fiyatlara sahip oteller arasında yer alan Antalya butik otelleri, yapıları gereği ilçe merkezine daha yakın bir konumda bulunmalarından dolayı da sıkça tercih ediliyor. Siz de tatilinizi çok daha avantajlı fiyatlar ile geçirmek istiyorsanız Alanya’da yer alan butik otelleri inceleyebilirsiniz.


Alanya İslami Oteller

Alanya’ya, birçok farklı ülkeden misafir gidiyor ve bu misafirler kendi yaşam tarzlarına uygun olacak otellerde konaklamayı arzu ediyor. Her şey dahil, 5 yıldızlı ya da butik oteller müslüman misafirleri için İslami otel konseptini benimsiyor. Bu otellerde yemekten havuz düzenine kadar her şey İslami kurallara uygun olarak hazırlanıyor. Siz de Alanya bölgesindeki İslami oteller arasından bütçenize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.


Alanya 5 Yıldızlı Oteller

Alanya otelleri birçok farklı bütçeye hitap ediyor. Alanya’da yer alan 5 yıldızlı oteller; zengin yemek menüleri, tesis içerisinde sunduğu lüks aktiviteler, spa merkezleri, hamam, açık ve kapalı havuz gibi üstün imkanları misafirlerine sunuyor. Siz de tatilinizde her şeyin kusursuz olmasını arzu ediyorsanız Alanya ve Antalya 5 yıldızlı oteller arasından seçim yapabilirsiniz.


Alanya Gezilecek Yerler

Alanya tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Alanya Kalesi, bölgenin en dikkat çekici tarihi yapılarından biri. 6 km boyunca uzanan surlarıyla Alanya Kalesi’ni mutlaka görmelisiniz. Alanya, tarihi açıdan oldukça zengin bir dokuya sahip olduğu için çok sayıda antik kente sahip ve bu kentler ilçenin en çok ilgi gören noktaları arasında yer alıyor. İki kilometre uzunluğuna sahip Kleopatra Plajı ve Koyu, altın rengi kumlarıyla yalnızca Alanya’nın değil Türkiye’nin en ilgi çekici plajlarından biri! Bunun yanı sıra Alanya’daki mağaralar da şehrin dikkat çekici doğal güzelliklerini oluşturan detaylar arasında kendisine yer buluyor.


Alanya’ya Ulaşım

Alanya’ya uçakla seyahat etmek istiyorsanız Gazipaşa Havalimanı’nı kullanabilirsiniz. Bu bölgeden ise taksi tutarak, araç kiralayarak ya da toplu taşımalar ile bölgeye kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.


Alanya’nın eşsiz güzelliklerini doyasıya yaşayacağınız bir tatil için Holimax’i ziyaret edebilir ve ucuz tatil otelleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
Başarılı