Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Fethiye Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Santana Villas

Santana Villas

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
15% indirim
851,35 TL
730,39 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Manaspark Hotel Ölüdeniz

Manaspark Hotel Ölüdeniz

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Aile Oteli
Özel Plaj
Balayı Oteli
39% indirim
450,00 TL
275,04 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Katre Hotel Ölüdeniz

Katre Hotel Ölüdeniz

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Karbel Beach Hotel

Karbel Beach Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Villa Beldeniz Hotel

Villa Beldeniz Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Katrancı Park Hotel

Katrancı Park Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Muhafazakar Oteller
Özel Plaj
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Montebello Resort

Montebello Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Atapark Hotel

Atapark Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
260,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Mavruka Hotel

Mavruka Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Orka Sunlife Hotel Resort & Spa
Holimax Öneriyor

Orka Sunlife Hotel Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Mavi Bayrak
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Balayı Oteli
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Fethiye

Türkiye’nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Fethiye, doğal güzellikleri ve kültürel yapısı ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatlerini çekmeye devam ediyor. Muğla ilinin ilçelerinden biri olan Fethiye,  önemli turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Fethiye Hakkında

Muhteşem konumu, turistik alanları, eşsiz doğal yapısı ve antik çağlardan kalmış kent kalıntıları ile deniz turizmi kadar kültür turizmini de destekleyen Fethiye, trekking severlerin favori rotası olan Likya yürüyüş yolunun üzerinde yer alıyor. Kendine has yapısı ile tüm ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçe,  Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi gibi doğal güzelliği bozulmamış eşsiz mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Ölüdeniz gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan bir kumsala sahip olan Fethiye, doğal yapısı sebebiyle yamaç paraşütü gibi alternatif sporlar için de oldukça tercih edilen bir yer olma özelliğini koruyor.

Fethiye Otelleri

Günlük tekne turları ile çevre adaların ve koyların keyfini en iyi şekilde çıkarıp, çeşitli su sporlarına da eşlik etmenize imkan sağlayan Fethiye, avantajlı imkanlar sunan benzersiz otelleri ile de ziyaretçilerini memnun ediyor.

Ağırlıklı olarak Ölüdeniz mevkiinde yer alan Fethiye otelleri, avantajlı fiyatları ile her bütçeye uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ultra her şey dahil, her şey dahil, tam pansiyon, yarım pansiyon ya da oda kahvaltı şeklinde hizmet veren oteller, keyifli bir tatil geçirmeniz için olması gereken tüm detayları garantiliyor.

Fethiye Otelleri Fiyatları

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçe, her bütçeye uygun çeşitli konaklama hizmetleri sunarken, yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayarak adından oldukça söz ettiriyor. Fethiye otelleri fiyatları, konaklama şeklinize göre farklılık gösterirken erken rezervasyon dönemi fırsatlarında her bütçeye uyum sağlayarak dilediğiniz tatili en iyi şekilde yapmanıza fırsat tanıyor.

5 Yıldızlı Fethiye Otelleri

Zengin otel olanaklarına sahip Fethiye, 5 yıldızlı otelleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunmak için ayrıcalıklı fırsatları ile ilgi gören 5 yıldızlı Fethiye otelleri, yerli ve yabancı tüm turistlerin özellikle keyifli bir aile tatili için ilk tercih ettiği oteller arasında yer alıyor.

Fethiye Her Şey Dahil Oteller

Şehrin ve iş hayatının yoğunluğundan uzaklaşmanın en iyi rotası olan her şey dahil otel konsepti Fethiye’de avantajlı fırsatlarla ziyaretçilerini karşılıyor. Fethiye her şey dahil oteller, sundukları avantajlarla en çok tercih edilen otel konsepti arasında yer almayı sürdürüyor. Açık büfede yer alan yiyecek ve içecek çeşitliliği, hizmet kalitesi ve konforu ile hayalinizdeki tatili gerçeğe dönüştürebileceğiniz ve lüksün tadını en iyi şekilde çıkarabileceğiniz her şey dahil oteller, güler yüzlü hizmeti ile sizi ağırlıyor.

Fethiye Plajları ve Koyları

Plajları ve koyları ile adından oldukça söz ettiren Fethiye, özellikle tekne turu seven tatilcilerin uğrak yeri olmayı başarıyor.

Fethiye merkeze 14 km. uzaklıkta yer alan Ölüdeniz, eşsiz güzelliği ile dünyada eşi benzeri olmayan bir cennet misali Fethiye denilince akla ilk gelen mevkilerinden biri olma özelliğini koruyor. Senenin her mevsimi dalgasız ve sakin deniziyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ölüdeniz, çeşitli otel seçenekleri ile de popülerliğini korumayı sürdürüyor.

Tekneyle ulaşım sağlanan Kelebekler Vadisi ise Fethiye’nin bir diğer doğa harikası olarak anılıyor. Seksenden fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan vadi, benzersiz plajı ve turkuaz rengi denizi ile de ilgi çekiyor.

Özellikle kampçıların ilk tercihi olan Kabak Koyu ise, eşsiz doğası ve berrak denizi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Ağaç evler ve bungalovların bulunduğu mevkii, çadırda konaklamayı sevenleri de mutlu ediyor.

Fethiye’de Gezilecek Yerler

Kayaköy adında eski bir Rum köyüne ev sahipliği yapan Fethiye, doğal güzellikleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. Gemiler Adası, Kral mezarları, Fethiye Arkeoloji Müzesi, Oniki Adalar, Telmessos Antik Kenti ve Babadağ, Fethiye’de görülmesi gereken yerlerden birkaç tanesi.


Fethiye’nin Doğal Güzellikleri

Saymakla bitmeyen doğal güzelliklere sahip Fethiye, vadileri ve koyları ile tüm turistlerin beğenisini kazanıyor. Katrancı Koyu, Çalış Plajı, Babadağ, adalar ve şelaleler ile dikkat çeken Fethiye, Katrancı Tabiat Parkı ile özellikle doğa yürüyüşü sevenler tarafından ilgi görüyor.


Fethiye Milli Parkları

Her yıl dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Saklıkent, akla ilk gelen milli park olma özelliğini koruyor. Bunun dışında Katrancı Koyu Tabiat Parkı ile doğa yürüyüşü seven turistleri memnun eden Fethiye, eşsiz doğa güzellikleri ile her gün daha çok ilgi görmeyi sürdürüyor. Fethiye’de en uygun ve kaliteli konaklama imkanlarını Holimax.com’da bulabilir ve tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.
Başarılı