Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Side Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Starlight Resort Hotel
Holimax Öneriyor

Starlight Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Royal Dragon Hotel

Royal Dragon Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Denize Sıfır
Balayı Oteli
10% indirim
700,00 TL
630,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Club Hotel Turan Prince World
Holimax Öneriyor

Club Hotel Turan Prince World

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Royal Taj Mahal

Royal Taj Mahal

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
10% indirim
700,00 TL
630,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Kirman Calyptus Resort & SPA

Kirman Calyptus Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Çocuk Dostu
40% indirim
720,00 TL
432,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Sidekum Hotel
Holimax Öneriyor

Sidekum Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Özel Plaj
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Crystal Admiral Resort Suites & SPA

Crystal Admiral Resort Suites & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Özel Plaj
Spa Oteli
Mavi Bayrak
41% indirim
579,00 TL
347,40 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Hotel Turan Prince

Hotel Turan Prince

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Royal Alhambra Palace

Royal Alhambra Palace

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Calido Maris Hotel

Calido Maris Hotel

Aile Oteli
Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Özel Plaj
40% indirim
560,00 TL
336,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Side

Antalya’nın en popüler tatil beldeleri arasında yer alan Side, keyifli ve eğlenceli bir tatil geçirmek için ideal merkezlerden biridir. Konforlu otelleri ve ünlü plajları ile dikkat çeken Side, eşsiz havasıyla da misafirlerine kusursuz tatil imkânı sunar. Tarihi zenginlikleri ve gezilecek dünyaca ünlü noktaları ile adından söz ettiren beldede unutulmaz bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.

Her Şey Dahil Side Otelleri

Tatil severlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Side otelleri, her şey dahil konsepti ile tatilcilerin tüm beklentilerine cevap verir. Üstün hizmet kalitesi ile başarı yakalayan konaklama mekânları, eşsiz konseptleri ile fark yaratır. Side otelleri her şey dahil kampanyalarından faydalanabilir, avantajlı tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle animasyonlar, dans kursları, havuz oyunları, şovlar gibi birçok aktiviteye katılabilir, eğlenceli anların tadını çıkarabilirsiniz.

Side Merkez Otelleri

Konforlu konaklama imkânlarından faydalanmak için Side otelleri 5 yıldızlı seçeneklerine göz atabilir, beklentilerinizi karşılayan otellerin erken rezervasyon fırsatlarından hemen yararlanabilirsiniz. Side’nin merkezinde yer alan 5 yıldızlı oteller avantajlı fırsatları ile dolu dolu bir tatil geçirmeniz için elverişlidir. Side otelleri çocuklu ailelerin güvenli ve keyifli şekilde vakit geçirmesi için özel konseptler sunar. Çocuklara uygun havuz, spor aktiviteleri ve oyun odaları Side aile otellerinde yer alır. Side otelleri alkolsüz ve alkollü seçenekleri ile tatilinizi dilediğiniz gibi geçirmenize olanak tanır. Dolu dizgin eğlencenin yanı sıra huzurlu ve dingin bir tatil de geçirebilirsiniz.

Side Balayı Otelleri

Eğlencenin her zaman devam ettiği Side, romantik balayı otelleri ille de yeni evlenen çiftlere unutamayacakları bir tatil sunar. Evlilik hazırlıklarının yorgunluğundan kurtulmak için Side’nin balayı konsepti sunan otellerini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Balayı çiftlerine özel konaklama seçenekleri, eşiniz ile birlikte ilk tatilinizi keyifli şekilde geçirebilirsiniz. Denizin ve güneşin tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz Side, gece hayatıyla da eğlencenin zirvesine ulaşmanızı sağlar.

Side Popüler Plajları

Deniz, kum ve güneş denilince akla ilk gelen tatil merkezlerinden biri olan Side hem yabancı hem de yerli turistlerin her sene yoğun ilgi gösterdiği bir beldedir. Popülerliğini her zaman koruyan belde özellikle dünyaca ünlü plajları ile gelenleri kendine hayran bırakır. Side otellerine çoğunlukla yürüme mesafesinde bulunan meşhur plajlar arasında Titreyengöl plajları Sorgun plajını deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca Kum köydeki plajlar da tatilcilerin yoğun olarak ilgi gösterdikleri arasında yer alır. Bahar aylarında başlayan sıcak havaların tadını yaz boyunca çıkarabilirsiniz.

Side’de Gezilecek Yerler ve Yapılacak Aktiviteler

Aktivite konusunda oldukça zengin seçenekler sunan Side’de doğa sporlarından gün batımı izlemeye, alışverişten tarihi mekânları gezmeye kadar yapacak birçok şey bulabilirsiniz. Özellikle su sporları konusunda misafirlerine birçok deneyim sunan beldede dalış, jet-ski, rafting, su kayağı deneyimi yaşayabilirsiniz. Yamaç paraşütü ve trekking de tatilcilerin sıklıkla katıldığı aktiviteler arasında yer alır.

Side’de yapılacak aktivitelerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Side’nin doğal güzelliklerini keşfetmek için Jeep ile safari yapabilir, çevreyi her noktasıyla tanıyabilirsiniz.

Tekne turlarına katılarak birbirinden eşsiz güzelliklere sahip koyları ve plajları gezerek yüzme konusunda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.

Merkezde yer alan gece kulüpleri ve diskolar ile gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz.

Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı’nda düzenlenen konser programlarına katılabilir, yaz gecelerini müzik dinletileri ile renklendirebilirsiniz.

Side Tarihçesi

Unutulmaz bir tatil geçirmeniz için birçok alternatif sunan Side, tarihe meraklı olan tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği beldelerden biridir. Birçok Akdeniz medeniyetinin hüküm sürdüğü Side, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir beldedir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan belde Pers, Lidya, Roma ve Bergama Krallığı gibi birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Doğanın ve tarihin bir araya geldiği Side’de geçmişin kalıntıları arasında gezinti yapabilir, tatilinizi kültür anlamında da oldukça zenginleştirebilirsiniz. Side Antik Kenti, Side Müzesi, Apollon Tapınağı, Köprülü Kanyon, Nymphaeum, Devlet Agorası, Aspendos Köprüsü gibi tarihi noktaları ziyaret edebilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Avantajlı Side Otel Fiyatları

Side otel fiyatları otelin konumuna, konseptine ve sunulan konaklama ayrıcalıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Side tatilinizi önceden planlayarak ucuz Side otelleri bulabilir, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak bütçenize hitap eden bir tatil yapma şansı yakalayabilirsiniz. Holimax.com’ da Side otelleri ucuz fiyatlarına kolaylıkla ulaşabilir, beklentilerinizi karşılayan otellerde yerinizi hemen ayırabilirsiniz. Deniz, kum ve güneş tatilinin her anını keyifle yaşamak için Side otellerini yakından inceleyebilir, dolu dolu bir tatil planını şimdi yapabilirsiniz.
Başarılı