Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Balayı Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Adam & Eve Hotels

Adam & Eve Hotels

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Crystal De Luxe Resort & SPA
Holimax Öneriyor

Crystal De Luxe Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Gençlik Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
439,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Le Chic Fethiye
Holimax Öneriyor

Le Chic Fethiye

Mükemmel Konum
Balayı Oteli
Doğa Oteli
1.011,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Grand Yazıcı Club Marmaris Palace
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Marmaris Palace

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Susesi Luxury Resort
Holimax Öneriyor

Susesi Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
15% indirim
875,00 TL
743,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Kırman Arycanda De Luxe

Kırman Arycanda De Luxe

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Çocuk Dostu
40% indirim
775,00 TL
465,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Le Bleu Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Le Bleu Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
317,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Amon Hotels Belek

Amon Hotels Belek

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Yetişkin Oteli
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Royal Taj Mahal

Royal Taj Mahal

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
10% indirim
700,00 TL
630,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Grand Yazıcı  Club Turban Thermal Otel
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Termal Otel
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
15% indirim
400,00 TL
340,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı

Balayı Otelleri

Düğün organizasyonu küçük bir seremoni ile taçlandırılmış olsa bile hazırlıklar, gelin ve damat için biraz stresli olabilir. Balayı otelleri tarafından sizlere sunulan özel hizmetler, bu stresi geride bırakmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda organizasyon hazırlıkları, eğlenceli olduğu kadar yorucudur da. Bu sebeple de düğün organizasyonun ardından balayı tatili planlamak, dinlenmek için ideal bir yoldur. Bununla birlikte bu tatil planıyla evliliğinizi size özel şekilde kutlayabilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Balayı Oteli Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Balayı oteli rezervasyonunuzu yaptırmadan önce konaklamak istediğiniz lokasyonu ve konaklayacağınız gün sayısını belirlemelisiniz. Balayı daha çok dinlenmeye ve düğün organizasyon hazırlıklarının verdiği strese yönelik bir tatil olduğu için daha sakin tatil beldelerini tercih etmeyi düşünebilirsiniz.

Balayı Otelleri Nasıl Seçilir?

Düğününüzün hemen ardından geçireceğiniz balayı süresi sizin için özel olmalı. Aşağıdaki unsurlar, konaklama konsepti seçiminizi belirlerken sizlere yardımcı olacaktır.

Maliyet: Romantik balayı otelleri, birbirinden farklı konseptleri ve size özel hizmetleri sunar. Bu hizmetler fiyatlar üzerinde de belirleyici olur. Bu sebeple otelinize karar vermeden önce bütçenizi planlayın ve bütçeniz doğrultusunda mevcut olan en iyi seçenekleri belirleyin. Bütçe ile birlikte balayına kaç gün ayıracağınızı da belirlemeniz gerekir. Birçok çift, lüks bir yerde 3-4 gün geçirmeyi, daha ekonomik bir yerde bir hafta geçirmeye tercih ediyor.

Oda Seçimi: Ne kadar güzel bir destinasyon seçerseniz seçin, otel odası sizin için öncelikli olmalıdır. Odanın konforunu ve sizlere sunduğu imkanları mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Olanakları ve Hizmetleri Doğrulama: Son kararı vermeden önce önemli olduğunu düşündüğünüz tüm hizmetlerin size sunulup sunulmadığını kontrol edin.

Odanın Konumu: Birçok otel sizlere benzersiz bir manzara sunan özel oda rezervasyonu sağlar. Deniz veya orman manzarasına sahip olan odanızdaki balkonunuzda sabah kahvaltısı tatilinizi daha keyifli hale getirebilir.

Balayı Otelleri

Tercihiniz balayınızda tamamen dinlenmek ve yenilenmekten yanaysa termal oteller sizin için iyi seçeneklerden olabilir. Bu otellerdeki termal su vücudunuzu yenilerken, organizasyon hazırlıklarının tüm yorgunluklarını geride bırakmanıza katkı sağlar. Özellikle düğününüzü kış aylarına organize ettiyseniz, bu alternatif kış aylarındaki en iyi tatil konseptlerinden birisini sizlere sunar. Bunun yanı sıra İslami hassasiyeti olan aileler için ideal olan bir seçenek de muhafazakâr balayı otelleri. Bu konseptte termal otelle birlikte her şey dahil ve 5 yıldızlı alternatifler de var. Muhafazakar otel, dini hassasiyete uygun olacak şekilde organize ediliyor. Kadın ve erkek bölümleri ayrılıyor. Ancak ailelerin birlikte vakit geçirebileceği yerler de bulunuyor. Aynı zamanda bu konseptteki tüm seçenekler alkolsüz.

Balayı İçin Otel Önerileri Neler?

Konforun yüksek olduğu bir konaklama tercih ederseniz 5 yıldızlı, her şey dahil konseptleri size uygun olabilir. Buralarda yüzme havuzu, snack bar, gün boyu atıştırmalıklar, birbirinden keyifli organizasyonlar sizlere sunulur. Her şey dahil konseptte genellikle alkollü içecekler de konaklama ücretine dahil olur.

Ucuz olmasına rağmen konforlu konaklama seçeneklerini de balayınız için değerlendirebilirsiniz. Bu seçeneklerde karşınıza apart oteller çıkacak. Apart oteller genellikle küçük işletmelerdir. Kalabalık olmadığı için avantajlı da olur. Genellikle konaklama ücretlerine sadece kahvaltı dahildir. Buralarda konaklarken akşam yemeğiniz için seyahat ettiğiniz lokasyondaki seçkin restoranları tercih edebilirsiniz.

En İyi Balayı Otelleri

En iyi balayı otelleri ve tatil köylerinin çoğu size özel balayı suiti sağlar. Çoğunlukta bu suitler kulüpler, kalabalık havuzlar gibi gürültülü yerlerden uzak olur. Dinlenebileceğiniz ve eşinize zaman ayırabileceğiniz bir yer belirlemediğinizde konaklamalarınızdan istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Tabii eğer partileri ve eğlenmeyi seviyorsanız, seçiminizi farklı şekilde de yönlendirebilirsiniz.

Balayı İçin Nereye Gidilir?

Balayı için seçeceğiniz lokasyonu, konaklama süresinde yapmak istediğiniz aktivitelere göre belirleyebilirsiniz. Deniz kenarındaki tatil beldelerin birçoğunda yüzme ve dalış gibi su sporlarını yapabilirsiniz. Doğal alanlara kurulmuş olan yerlerde ise piknik yapabilir ve doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Aşağıdaki seçebileceğiniz lokasyonlarla ilgili ipuçlarını bulabilirsiniz.

Balayınızda deniz tatili yapmak isterseniz Antalya, Muğla ve İzmir gibi şehirleri tercih edebilirsiniz.

Dinlenmek ve stres atmak için termal otelleri ile ünlü olan Pamukkale ve Afyon gibi yerleri seçebilirsiniz.

Doğayla baş başa olmayı istediğiniz bir tatil için Bolu, Rize, Trabzon ve Antalya ideal olur.

Balayı Otellerinin Sunduğu Ayrıcalıklar

Balayınızda romantizmi tam anlamıyla yaşamanız için birçok otel, odanızı özenle hazırlar. Odanız çiçeklerle süslenir. Bu otellerde konakladığınız süre boyunca size özel, meyve tabağı ve şarap gibi ikramlıklar odanıza servis edilir. Bazı balayı suitlerinde jakuzi gibi seçenekler de size sunulur. Bazı oteller de size masaj ve SPA hizmeti sunar.

Sizler de balayı otellerinin sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak ve romantik bir tatil geçirmek isterseniz, en iyi lokasyonlarda birbirinden kaliteli oteli Holimax.com’da bulabilirsiniz.
Başarılı