Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Palandöken Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Palan Otel Ski & Convention

Palan Otel Ski & Convention

Güvenli Turizm Sertifikası
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Doğa Oteli
Kayak Oteli
41% indirim
649,00 TL
389,40 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Sway Hotels Palandöken

Sway Hotels Palandöken

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
26% indirim
1.225,00 TL
906,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Dedeman Palandöken Otel

Dedeman Palandöken Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
46% indirim
1.025,00 TL
553,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Dedeman Palandoken Ski Lodge

Dedeman Palandoken Ski Lodge

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
450,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Polat Erzurum Resort Hotel

Polat Erzurum Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Kayak Oteli
Doğa Oteli
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Palandöken

Palandöken kayak merkezi otelleri, muhteşem doğası ile herkesi kendine hayran bırakan Erzurum’da kayak keyfini doyasıya yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Dünya üzerinde tanınmış kayak pistleri arasında yer alan Palandöken kayak merkezi otellerinin konforundan siz de faydalanabilirsiniz. Eşsiz imkanlarıyla hem sporculara hem de kar ve kayak tutkunlarına seslenen Palandöken otellerinde aradığınız huzuru bulabilirsiniz.

 

Türkiye’deki kış turizminin en önemli noktalarından bir tanesi olan Palandöken, Erzurum il sınırları içerisinde yer almaktadır. Ülkedeki en kaliteli ve uzun kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından bir tanesidir. Eşsiz doğal güzelliğin yanı sıra birbirinden başarılı Palandöken otelleri ile siz de arzu ettiğiniz tatile kolayca ulaşabilirsiniz.


Palandöken Otelleri Fiyatları

Palandöken’deki otellerde gönlünce kış tatili yapmak isteyenler için farklı fiyat seçeneklerine sahip işletmeler bulunuyor. Otel fiyatlarında yaşanan farklılık, otellerin sunduğu imkanlara göre değişiklik gösteriyor. Özellikle tutulan odanın kapasitesi, fiyata kahvaltının dahil olup olmaması gibi konular bakımından fiyat değişiklikleri gözlemleniyor. Ayrıca satın alınan paketler dahilinde tam ve yarım pansiyon seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği de fiyat belirlenmesinde etkili olabiliyor. Bunların dışında tesislerin kendine özel kayak pistlerinin bulunup bulunmadığı, kapalı yüzme havuzunun yer alıp almadığı gibi hususlar da Palandöken otel fiyatları üzerinde etki yaratıyor. Kısacası bazı kriterlere dikkat ederek siz de Erzurum Palandöken'de kendi bütçenize uygun bir otel bulabilir ve dilediğiniz odaya yerleşip kar tatilinin keyfini yaşayabilirsiniz.


Palandöken Otelleri Fırsatları

Erzurum Palandöken otel seçenekleri içerisinde çeşitli fırsatlar sunan işletmeler bulunuyor. Genellikle özel günlerde sunulan fırsat paketleri, tatil planınızı yaparken sizi cezbedecek fiyatlarla karşılaşmanıza yardımcı oluyor. Sevgililer gününde, resmi veya dini bayramlarda fırsatları takip ederek daha uygun fiyatlarla konaklama imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca yılbaşı Palandöken otelleri için sezonun en özel ve en güzel dönemini oluşturuyor. Farklı işletmeler tarafından hazırlanan paketler yardımıyla, yılbaşı gecesini daha anlamlı kılmak isteyen ailelerin ve çiftlerin bu geceye özel fırsatlardan yararlanmaları mümkün oluyor. Özel gün paketleri dışında, neredeyse tüm sezon devam eden çeşitli fırsatlarla indirimli oda fiyatlarına oldukça sık ulaşabiliyorsunuz.


Palandöken Kayak Merkezi Pistleri

Palandöken Kayak Merkezi otelleri pistlerinin sahip olduğu pek çok özellik sayesinde benzerlerinden ayrılıyor. Pistlerin başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

     Palandöken'deki pistler, dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alıyor.

     Toplam pist uzunluğu 28 kilometre olarak hesaplanıyor. Ayrıca kayak alanı 2200 metre yüksekliğin üzerindeki bir alanda konumlandırılmış şekilde karşınıza çıkıyor.

     12 km’lik eniyle geniş kayak alanı imkanı sunuyor.

     Uzun süreli kayak yapmaya elverişli olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 ay boyunca sorunsuzca kayak yapılabiliyor.

     Aynı anda çok sayıda kişinin kayak yapabilmesine imkan tanıyan yapıdan oluşuyor. Bu anlamda yaklaşık 12 bin kişi eş zamanlı olarak kayak yapabiliyor.

     Yılın büyük bir bölümünde doğal kar örtüsü oluşmasına rağmen pistlerde suni kar sistemi ve çığ önleyici teknolojiler de kullanılıyor.

     Palandöken kayak pistleri şehir merkezine yakınlığı sayesinde ulaşım sıkıntısı yaşanmayan pistler arasında yer alıyor.

     Pistler “olimpik pist” kategorisinde bulunuyor. Bu anlamda yalnızca tatilcilere değil, kayak sporuna gönül veren profesyonel kayakçılara da hitap eden bir yapıya sahip olduğu görülüyor.

     Slalom ve Büyük Slalom yarışları gibi üst düzey yarışların yapılmasına imkan veriyor.

     Erzurum Palandöken otel pistleri kayak merkezinin tüm imkanlarından yararlanabilmeniz için uygun şekilde konumlandırılmış olmasıyla sizler için en uygun kış tatili lokasyonunu sunuyor. Siz de Holimax üzerinden kendinize uygun bir otel seçerek, kayak keyfini Erzurum’da yaşayabilirsiniz.

 

Palandöken’e Ne Zaman Gitmeliyim?

Kış turizmine ilgi duyanların sıklıkla sordukları Palandöken’e ne zaman gidilir sorusuna birçok yanıt vermek mümkün. Yılın neredeyse altı ayını karlar altında geçiren Palandöken’e kış sporları tutkunları Kasım ayının ikinci yarısından Nisan’ın sonuna kadar gidebilir. Bununla birlikte Ocak ve Şubat ayları Palandöken’in en yoğun ziyaret edildiği dönemlerdir. Sadece kış sporlarıyla değil eşsiz doğal güzellikleri ve mutfağıyla da öne çıkan Palandöken’e sevdiğiniz aktiviteler için ideal olan bir zaman aralığında gidebilirsiniz.


Palandöken’de Ne Yapılır?

Palandöken’de yapılacak birçok farklı aktivite seçeneği mevcuttur. Bu aktiviteler yılın hangi döneminde olunduğuna ve hava koşullarına bağlı olarak tercih edilebilir. Kayak sevenler için eşsiz bir nokta olan Palandöken, her seviye için piste sahiptir. Kayakla başlangıç, orta ve ileri seviye ilgilenen herkes istediği kalite ve özelliklere sahip pistleri bulabilir. Palandöken’deki kayak merkezinde snowboard meraklıları için de ideal bir pist bulunur. Kayağın yanı sıra birçok farklı eğlenceli aktiviteyle günün her saatini keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Palandöken’de paintball ve ATV yarışı gibi aktivite olanakları da sizlerin beğenisine sunulur. Aktiviteler ile yorulduktan sonra Palandöken otellerinin termal kaynaklarında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Bununla birlikte tüm bu olanakları Palandöken’in eşsiz doğa manzarasıyla birlikte yapabilirsiniz.


Palandöken ve Civarında Gezilecek Yerler

Kış sporları ve özel doğasıyla ön plana çıkan Palandöken’de aynı zamanda birçok tarihi ve kültürel güzellik de bulunur. Palandöken’de gezilecek yerlerden bazıları şu şekildedir:

 

     Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Tortum Şelalesi merkeze 35 km uzaklıktadır. 50 metrelik yükseklik ve 20 metrelik genişliğe sahip olan şelaleye Palandöken’e gittiğinizde uğrayabilirsiniz.

     Kurtuluş Savaşı sırasında kritik bir rol oynayan Erzurum’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmadan önce kaldığı konak günümüzde müze halini almıştır. Atatürk Müzesi’ni gezerek bu eşsiz noktayı yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

     Erzurum’la özdeşleşen noktalardan bir tanesi olan Çifte Minareli Medrese’yi de Palandöken’e geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz.

     Tarihi alanları seviyorsanız Aziziye Tabyası’ nı da gezebilirsiniz.  


Palandöken Ulaşım

Palandöken’e ulaşım konusunda birden fazla seçenek mevcuttur. Erzurum Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra ister servisler aracılığıyla isterseniz araç kiralayarak yaklaşık yarım saatlik bir sürenin ardından Palandöken’e ulaşabilirsiniz. Otobüs ile Erzurum’a geldiyseniz otogardan çıkmanıza gerek kalmadan halk otobüslerini kullanabilirsiniz. Erzurum’a aynı zamanda demiryolu hatlarını kullanarak da ulaşabilir ve kolay bir şekilde Palandöken’e gidebilirsiniz. Her alanda arzu ettiğiniz sonuçları sunan birbirinden başarılı Palandöken otellerine Holimax’a özel fırsatlardan yararlanarak çok daha avantajlı fiyat seçenekleriyle hemen ulaşabilirsiniz.
Başarılı