Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Belek Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Susesi Luxury Resort
Holimax Öneriyor

Susesi Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
15% indirim
875,00 TL
743,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Siam Elegance Hotels & SPA

Siam Elegance Hotels & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
The Land Of Legends

The Land Of Legends

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Balayı Oteli
2 Çocuk Ücretsiz
10% indirim
1.100,00 TL
990,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Adora Resort Hotel
Holimax Öneriyor

Adora Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Belconti Resort Otel

Belconti Resort Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Aile Oteli
Balayı Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
35% indirim
1.640,00 TL
1.066,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Adam & Eve Hotels

Adam & Eve Hotels

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Orange County Resort Hotel Belek

Orange County Resort Hotel Belek

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Granada Luxury Belek

Granada Luxury Belek

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Gençlik Oteli
Balayı Oteli
675,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Kirman Belazur Resort & Spa

Kirman Belazur Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Çocuk Dostu
Spa Oteli
Balayı Oteli
40% indirim
850,00 TL
510,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Belek

Belek, turizm şehri Antalya’nın merkeze yaklaşık 40 km uzaklığındaki Serik ilçesine bağlı sevilen bir tatil beldesidir. Hem doğa ile iç içedir, hem de pek çok aktivitenin yapılabileceği canlılığa sahiptir. Belek otelleri istediğiniz özelliklere sahip, her şey dahil seçenekleri ile sizlere hitap eder. Belek plajları, golf sahaları ve eğlence merkezleri de farklı deneyimler yaşamanıza imkan tanır.  


En İyi Belek Otelleri

Antalya’nın gözde tatil beldelerinden Belek’te farklı otel seçenekleriyle aradığınız tatile sahip olabilirsiniz. En iyi belek otelleri, 5 yıldızlı özellikli, çocuk dostu, özel plaja sahip veya denize sıfır, alkollü veya alkolsüz gibi farklı özelliklere sahiptir. Otel türü olarak da termal oteller, aile oteli, balayı oteli ve tatil köyü gibi çeşitleri bulunur. Belek otelleri fiyatları özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bütçeye uygun ucuz seçenekler de mevcuttur.


Belek Gezilecek Yerler


Aspendos Antik Kenti / Tiyatrosu: Belek’e yakın mesafede bulunan Aspendos Antik Kenti mutlaka gezip görülmesi gereken yerlerden biri. Milattan önce ikinci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Aspendos Antik Kenti ve Tiyatrosu, Türkiye’nin en önemli tarihi yerleri arasında bulunur. Mimari bir başarı örneği olan Roma tiyatrosu sağlam yapısı ile günümüze kadar korunmayı başarmıştır.


Dinler Bahçesi: Hoşgörü Bahçesi adıyla da bilinen Dinler bahçesi İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin buluştuğu ender yerlerden biridir. İçerisinde cami, sinagog ve kilise yan yana bulunur. Böylece her kesimden insanın birbirine saygı duyarak özgürce ibadetini yapabileceği bu bahçeye hoşgörü ismi de verilmiştir.


Belek Saat Kulesi: Osmanlı dönemine ait tarihi Saat Kulesi, Belek’in merkezinde bulunur. II. Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesi turistlerin de beğenisini toplar. Hediyelik eşyalarda Belek Saat Kulesi beldenin sembolü olarak yer alır.


Perge Antik Kenti: Belek’e yaklaşık 20-25 dakika mesafedeki Perge Antik Kenti görülmeye değerdir. Unesco’nun Geçici Dünya Mirası listesinde bulunan bu tarihi güzellik, Helenistik dönem boyunca gözde bir yer olmuştur.


Sillyon Antik Kenti: Aspendos ve Perge Antik kentlerinin arasında yer alan Sillyon Antik Kenti, ilk çağda yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur.


Zeytintaşı Mağarası: Yakın zamanda keşfedilen bir güzellik, Zeytintaşı Mağarası. İçerisinde bir çok farklı oluşumu barındırır ve zengin bir görsel şölen sunar. Travertenler, sarkıtlar, mısır patlağı, soda çubukları gibi...


Belek’te Yapılabilecek Aktiviteler


The Land of Legends: Bir çok heyecanlı ve eğlenceli aktiviteyi yapabileceğiniz The Land of Legends geniş içeriğe sahip bir eğlence merkezidir. İçerisinde her yaştan insana ve ilgi alanına hitap eden bölümler bulunuyor. Çocuklar için çocuk kulübü, anaokulu, spor yapmak isteyenler için tenis kortu, fitness center, bisiklet ve kaykay parkları, sanat ile ilgilenenler için sergi salonları, el sanatları merkezi, tiyatro salonu, eğlenmek içinse luna park, akvaryum, aquapark, bowling ve hayvanat bahçesi bulunuyor.


Belek Plajları: Belek’in birbirinden güzel 4 adet mavi bayraklı plajı bulunur. Bunlar; Belek Halk Plajı, Boğazkent Halk Plajı, Taşlıburun Plajı, Kadriye Plajı.


Belek Golf Sahaları: Belek’in golf sahaları dünyaca üne sahiptir. Dünya çapında profesyonel ve amatör golfçülerin tercih ettiği mekanlardır. Sportif amacının yanı sıra yemyeşil bir görsel şölen de oluşturur.


Hamam on the Beach: Hamam, sauna, spa, buhar odası ve daha fazlasının deniz kenarında olduğu Hamam on the Beach, temizlenme ve kişisel bakım sonrası güzel manzara karşısında dinlenme imkanı tanır.


Her Şey Dahil Belek Otelleri

Belek’e ulaşım, hava yoluyla veya karayoluyla gerçekleştirilebilir. Belek, Antalya Havalimanından yaklaşık 20-25 dakikalık mesafededir. Uçaktan indikten sonra VIP transfer, Havaş, otobüs veya servislerle Belek’e ulaşabilirsiniz. Karayoluyla ise ister kişisel aracınızla, isterseniz de şehirler arası otobüs seferleriyle Belek’e doğrudan veya aktarmalı ulaşmak mümkündür. Siz de Holimax güvencesi ile aradığınız tatile kolayca ulaşabilirsiniz.

Başarılı