Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Erciyes Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Library Hotel Erciyes

Library Hotel Erciyes

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
10% indirim
660,00 TL
594,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon +
Magna Hotel

Magna Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
21% indirim
1.437,33 TL
1.149,87 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Erciyes Hill Hotel

Erciyes Hill Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
10% indirim
500,00 TL
450,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Mirada Del Lago Erciyes

Mirada Del Lago Erciyes

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
114,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
X Mountain Lodge Erciyes

X Mountain Lodge Erciyes

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Erciyes Ace Kite Otel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Mirada Del Monte Hotel

Mirada Del Monte Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Kayak Oteli
Doğa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Erciyes

Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde birinci, Türkiye’de beşinci en büyük dağ unvanına sahiptir. Burası kış turizmi, dağ tırmanışı ve aynı zamanda yayla turizmi açısından da yılın tüm dönemlerinde önemlidir ve turistlerin sıklıkla tercih ettiği rotalardan biridir. Erciyes otel fiyatları ise oldukça avantajlıdır.


En İyi Erciyes Kayak Otelleri

Erciyes otelleri, kış sporlarını seven herkes için güzel bir seçenektir. İç Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan Erciyes, özellikle kış aktiviteleri için en çok tercih edilen yerlerden biridir. Holimax’in seçkin otelleri, yerli yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapar. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek özelliklere sahip konforlu ve lüks odaları ile size muazzam bir tatil fırsatı sunar. Yeterli yatak kapasiteleri ile çocuklu aileler için her ihtiyacı düşünülmüş şekilde hazır bulunan odalarıyla, kişiye özel hizmet sunar. Otele ve kayak merkezlerine olan ulaşım kolaylığı da size ayrıca avantaj sağlar. Çarşaf gibi serili karın büyüleyici manzarası eşliğinde kahvenizi yudumlayabileceğiniz, huzurlu bir tatile sahip olabilirsiniz. 


Erciyes Kayak Otelleri & Kayak Pistleri

Erciyes kayak merkezi otelleri, konaklayacağınız süre boyunca size en iyi hizmeti sunar. Kayak merkezlerine olan rahat ulaşım imkanı ile size keyifli bir tatil fırsatı sunar. Oteller, profesyonel ekip çalışanlarıyla sizin için en iyi hizmeti sunmaya çalışırlar.

33 adet pist bulunan Erciyes’te, pistlerin toplam uzunlukları 58 kilometredir. Kırmızı, siyah ve mavi pistlerin yer aldığı tesislerde, en uzun pist 5 km uzunluğundadır. Uzunlukları 346 ile 5000 metre arasında değişen pistler, zor orta ve kolay olarak da sıralanır. 

-       Tekir Kapı,

-       Zümrüt tepe,

-       Develi Kapı,

-       Hisarcık Kapı,

-       Hacılar Kapı en çok tercih edilen pistler arasında sayılır.

Eğlence ve adrenalin dolu bir günü ardından Holimax Kayseri Erciyes otelleri seçenekleri arasından tercih ettiğiniz otelinize gidip, dinlenebilirsiniz.


Erciyes Dağı Hakkında

Erciyes Dağı, 3.917 metreye ulaşan yüksekliği ile İç Anadolu’nun 1., Türkiye’nin 5. en yüksek dağıdır. Torosların kuzeydoğu uzantısı Aladağlar’ın en yüksek noktası olan dağ, 3300 kilometrekarelik alanı kaplar. Kayseri merkeze 25 km mesafede bulunur. Dağ tırmanışı, yayla turizmi ve kış turizmi bakımından ziyaretçi akınına uğrayan yer, yılın her dönemi önemini korur. Düzenlenen trekking turları ile de yaz aktiviteleri artırılmaktadır. 30 milyon yıl önceki patlamaları bugünkü Kapadokya’nın oluşmasını sağlamıştır. Şehir merkezinden 20 dakikada ulaşabileceğiniz Erciyes’e Kayseri Havalimanı’ndan 35 dakikada ulaşabilirsiniz. Erciyes otelleri kayak, sundukları konforlu konaklama olanakları ile güzel bir tatil vadeder.


Erciyes Dağ Otelleri

Dağın yamaçlarında kurulu olan oteller, size huzurlu bir tatil imkanı sunar. Tatil boyunca sıkılmadan yapabileceğiniz adrenalin dolu pek çok aktivite bulunur. Kayak sporları başta olmak üzere, yürüyüş ve dağ sporları gibi birçok alternatif sunar. Kayak için gerekli ekipmanları, kayak merkezlerinden kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz. Üşümenize değecek çok eğleneceğiniz bir tatil geçirebilirsiniz. Kendine has tasarımları ve müşteri memnuniyetinin maximum seviyede olduğu Holimax Kayseri Erciyes kayak merkezi otelleri seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Yaz kış konaklama imkanı sunan Holimax, Erciyes Dağı eteklerindeki otelleriyle size lüks ve konforlu bir tatil sağlar. Otel seçenekleri arasından dilediğinizi seçerek,  online ya da telefonla rezervasyon yaptırabilirsiniz.

 

Erciyes’te Ne Yenir?

     Ekmek arası Kayseri sucuğu, bölgenin en meşhur yiyeceklerinden biridir. Özellikle kayak yapmaya ara verdiğinizde içinizi ısıtan bir alternatiftir.

     Kayseri yağlaması da olmazsa olmazlardandır. Kendine has içeriğiyle oldukça lezzetlidir. Kıymalı harç, ince hamurların üzerine serpilir ve yoğurt, yeşillikler eşliğinde servis edilir.

     Kayseri mutfağı dendiğinde akla ilk gelen yiyeceklerden biri de pastırmadır. Hem atıştırmalık olarak tüketebilir hem de yiyeceklerin içerisinde lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz.

     Kayseri mantısı, estetik görünümüyle iştah açar. İnce işçilik ve özenle hazırlanan mantılar salçalı sos ve sarımsaklı yoğurtla bir araya gelerek unutulmaz bir tat verir.


Erciyes ve Civarında Gezilecek Yerler

     Talas, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alır. Arkeolojik ve tarihi geçmişiyle bölgenin en ünlü turistik yerlerinden biridir. Burada Tarihi Kent Meydanı, Kaya Oyma İbadethanesi, Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri, Esma Hanım Türbesi ve Panaya Kilisesi yer alır. Sokaklarda yürürken de pek çok tarihi yapıyı görme ihtimaliniz yüksektir.

     Meryem Ana Kilisesi üç nefli bazilikal yapısıyla dikkat çeker. Tarihi açıdan ülkedeki en önemli yapılardan biri olan bu kilise, belediye tarafından restore ettirildikten sonra kültü ve sanat merkezine dönüştürülmüştür.

     Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistler tarafından kış sezonunda en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Kilometrelerce uzunluktaki pistlerde kayak yapmanın tadını doyasıya çıkarabilir ya da teleferiğe binerek adeta bir görsel şölen sunan manzarayı izleyebilirsiniz.


Erciyes’e Tatil İçin Ne Zaman Gidilir?

Tatil için Erciyes’i tercih eden turistlerin ideal zaman aralıklarında gitmesi, daha keyifli ve unutulmaz bir tatil yapmalarına yardımcı olur. Kayak sezonu için en uygun zamanlarda giderek kayak yapmanın keyfini sevdiklerinizle yaşama fırsatı bulabilirsiniz. Kayak yapmak için en ideal zaman aralığı ise Aralık-Nisan aylarıdır.

 

Eğer kayak tatili yapmak istemiyorsanız bölgeye yılın her mevsiminde gitmeniz mümkündür. Oteller genel olarak yılın her döneminde hizmet vermeye devam eder. Bu nedenle dilediğiniz zamanlarda Erciyes’e tatil için gidebilirsiniz.


Erciyes Ulaşım

Kayseri’nin turizm merkezlerinden ve doğa harikalarından biri olan Erciyes, konum itibari ile oldukça merkezidir. Kayak Merkezi, Kayseri Havalimanı’na 25, şehir merkezine 20, Kapadokya’ya ise 60 dakika uzaklıktadır. Bu sayede uçak yolculuğu yaparak oldukça kısa bir süre içerisinde Erciyes’e ulaşmanız mümkündür.

 

İstanbul’dan Kayseri’ye yalnızca bir saatlik uçuş mesafesi olduğu için yabancı turistler için de ulaşım oldukça kolaydır. Bunun haricinde şehir merkezinden Erciyes’e giderken duble yol büyük bir konfor sağlar. Siz de Erciyes’te unutulmaz bir tatil yapmak için Holimax’i tercih edebilirsiniz.

Başarılı