Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Bodrum Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Azka Otel

Azka Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
503,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Bodrium Hotel & Spa

Bodrium Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Mükemmel Konum
Spa Oteli
325,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Khai Hotel Bodrum

Khai Hotel Bodrum

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
200,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
La Quinta by Wyndham Bodrum

La Quinta by Wyndham Bodrum

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
8% indirim
375,00 TL
345,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Türkbükü Hill Hotel

Türkbükü Hill Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Aile Oteli
Çocuk Dostu
35% indirim
250,00 TL
162,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Hillstone Bodrum
Holimax Öneriyor

Hillstone Bodrum

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Aile Oteli
Çocuk Dostu
15% indirim
400,00 TL
340,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Bodrum Holiday Resort
Holimax Öneriyor

Bodrum Holiday Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Mivara Luxury Resort

Mivara Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Thor Exclusive
Holimax Öneriyor

Thor Exclusive

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Yetişkin Oteli
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Salmakis Resort & Spa

Salmakis Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Bodrum

Türkiye’nin turizm konusunda en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum Ege Bölgesi’nde yer alıyor. Ege Denizi kıyısına kurulu bir ilçe olan Bodrum yalnızca yaz aylarında değil tüm yıl boyunca ziyaretçileri kendine çekiyor. Binlerce yıldır farklı kültürlerden gelen insanlar için yerleşim yeri olmuş bir ilçe olması sebebiyle tarihi eserler açısından zenginliği, tertemiz denizi, birbirinden güzel plajları ve kendine has mutfağı ile bir tatil beldesinden beklenebilecek her şey fazlasıyla yer alıyor bu güzel Ege kasabasında.


Yalnızca yaz tatilinizi değil yıl boyunca tüm tatillerinizi geçirebileceğiniz Bodrum oteller açısından  sayısız alternatif sunuyor. İlçenin dört bir yanında farklı konseptlerde hizmet veren Bodrum otelleri keyifli bir tatil geçirmek isteyenleri bekliyor.


Bodrum Gezilecek Yerler

Muğla’nın popüler ilçesi Bodrum gezilecek yerler konusunda zenginliğiyle dikkat çekiyor. İlçenin simgesi olarak bilinen Bodrum Kalesi ve kalenin içinde hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Kalenin içinde İtalyan Kulesi, Fransız Kulesi gibi bölümlerin yanı sıra zindanlar da gezilebiliyor. Sualtı Arkeoloji Müzesi ile alanında dünyanın en önemli müzelerinden biri. Müzenin Karyalı Prenses Salonu’nda Karya prensesi Ada’nın giysileri ve takıları sergileniyor.


İlçe Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan Halikarnas Mozolesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum merkezindeki otogara yakın konumdaki mozole yıl boyunca ziyaret edilebiliyor.


Gümüşlük, Bitez, Akyarlar gibi köyleri de ilçenin gezilip görülebilecek noktaları arasında. Özellikle de merkezin kalabalığından uzaklaşıp sakin zaman geçirmek için bu köyleri ziyaret edebilirsiniz.


Bodrum Barlar Sokağı Nerede?

Bodrum’un popülerliğinde en önemli rolü oynayan yerlerden biri de barlar sokağı. İlçenin merkezindeki bu sokağın resmi ismi Cumhuriyet Caddesi, ancak Bodrum Barlar Sokağı olarak biliniyor. Otogardan 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde olan Barlar Sokağı’nda her zevke hitap eden sayısız mekan bulunuyor. Kapalı mekanların yanı sıra deniz kenarında hizmet veren mekanların da yer aldığı barlar sokağı Bodrum tatillerinin vazgeçilmez rotası. Barlar sokağında eğlence mekanlarının yanı sıra meyhaneler, restoranlar, yerel sandaletçiler, hediyelik eşya dükkanları da bulunuyor.


Bodrum Plajları

Bodrum bir yarımada ve bu sebeple çok fazla plaja ev sahipliği yapıyor. İlçenin en önemli koyları arasında merkeze yakın konumdaki Bardakçı Koyu, Gümbet Koyu ve İçmeler sayılabilir. Tüm bu koylarda plajlar bulunuyor ve hepsinde hem oteller hem de restoran, bar, beach club gibi işletmeler yer alıyor. Ayrıca Ortakent-Yahşi, Bitez, Yalıçiftlik de ilçenin sevilen plajları arasında. Türkbükü ise yine ilçenin ünlü plajlarından biri, üst gelir grubuna hitap eden işletmelerin yer aldığı Türkbükü yaz aylarında kelimenin tam manası ile ziyaretçi akınına uğruyor. Tüm bu plajlara ilçenin otogarından toplu taşıma araçları ile ulaşılabiliyor.


Bodrum Otelleri

Turistik bir merkez olması sebebiyle Bodrum otel konusunda çok fazla seçenek barındıran bir ilçe. Bodrum her şey dahil oteller ilçede en fazla tercih edilen oteller arasında yer alıyor. İlçenin yalnızca merkezinde değil dört bir yanında bu konsept ile hizmet veren oteller bulunuyor. İlçe tabii ki balayı konusunda da çok popüler ve yıl boyunca balayı için tercih ediliyor. Bodrum balayı otelleri yeni evli çiftlerin keyifli bir balayı geçirmelerini sağlıyor. Bodrum otel fiyatları otelin konsepti, lokasyonu gibi birçok kritere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Gümbet otelleri, en ucuz Bodrum otelleri gibi ilçede konaklama ile ilgili tüm bilgileri Holimax.com’dan alabilir ve en iyi Bodrum otelleri arasından dilediğinizi seçip rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Başarılı