Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kayak Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Dedeman Palandoken Ski Lodge

Dedeman Palandoken Ski Lodge

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
450,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Palan Otel Ski & Convention

Palan Otel Ski & Convention

Güvenli Turizm Sertifikası
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Doğa Oteli
Kayak Oteli
41% indirim
649,00 TL
389,40 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Library Hotel Erciyes

Library Hotel Erciyes

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
10% indirim
660,00 TL
594,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon +
Kayı Resort Otel Sarıkamış

Kayı Resort Otel Sarıkamış

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
21% indirim
875,63 TL
696,13 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Sway Hotels Palandöken

Sway Hotels Palandöken

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
26% indirim
1.225,00 TL
906,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Kayı Snow Otel

Kayı Snow Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
24% indirim
810,00 TL
615,60 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Erciyes Hill Hotel

Erciyes Hill Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
10% indirim
500,00 TL
450,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Karinna Hotel Uludağ

Karinna Hotel Uludağ

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
20% indirim
1.233,33 TL
986,67 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Dedeman Palandöken Otel

Dedeman Palandöken Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
46% indirim
1.025,00 TL
553,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Magna Hotel

Magna Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
21% indirim
1.437,33 TL
1.149,87 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon

Kayak Otelleri

Kış aylarının gelişiyle birlikte günlük hayatın yorucu temposundan uzaklaşıp dinlenirken eğlenebileceğiniz birçok tatil fırsatı sizleri bekliyor. Türkiye’nin pek çok noktasındaki kayak otelleri ile kendinize vakit ayırırken eşsiz bir eğlence de elde edebilirsiniz. Eşsiz doğaya sahip Erzurum, Bursa, Ilgaz, Erciyes gibi noktalarda karın ve eğlencenin tadına doyasıya varabilirsiniz. Birbirinden avantajlı kayak otellerine göz atarak sizin için en ideal seçeneği kolayca belirleyebilirsiniz.


Her Şey Dahil Kayak Otelleri

Kayak otellerinde arzu ettiğiniz konforu ve eğlenceyi elde ederken her şey dahil konseptinden yararlanmak da mümkün! Tatil keyfini sonuna kadar çıkarmanızı sağlayan her şey dahil konseptiyle doğanın güzelliklerinden ve otelin imkanlarından aynı anda faydalanabilirsiniz. Kış tatilinden beklenen tüm özelliklerin yanı sıra maksimum konfor sunan birbirinden başarılı otel işletmeleri, her alanda arzu ettiğiniz sonuçları elde etmeniz için sezona hazırlanmayı sürdürüyor. Konaklama süreniz boyunca otellerin usta şeflerinin sizler için özel olarak hazırladığı Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini deneyimleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Türkiye’nin kış turizmi için ideal olan bölgelerindeki tesisleri incelemeye hemen başlayabilir ve en avantajlı seçimi birçok tesisi karşılaştırarak rahatça yapabilirsiniz. Uludağ kayak otelleri ve Ilgaz kayak otelleri gibi yoğun ilgi gören noktalarda yer alan tesislerle arzu ettiğiniz tatil fırsatını yakalayabilirsiniz.


Erken Rezervasyon Kayak Otelleri

Kış ayları için tatil planı yapan kişiler için büyük kolaylık sağlayan erken rezervasyon imkanı, kayak otellerinde oldukça avantajlı fiyat seçeneklerine sahiptir. Tatil planını önceden belirleyen kişiler birkaç ay öncesinden rezervasyon yaptırarak büyük oranda indirim yakalayabiliyor. Siz de erken rezervasyon fırsatı sunan kayak otellerini inceleyebilir ve birçok kampanya ile tatilinizi çok daha uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Yüksek kalite ve üst düzey hizmet sağlayan pek çok kayak oteli tatil severleri bekliyor. Tatilini önceden planlayan ve erken rezervasyonları takip eden kişiler en iyi otellerin konaklama ve aktivitelerinden yararlanarak eşsiz bir tatil fırsatı elde ediyor. Erciyes kayak otelleri, Uludağ kayak merkezi otelleri ve daha birçok kış turizmi için ideal olan bölgedeki tesislerin erken rezervasyon fırsatından yararlanarak unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.


Kayak Otelleri İmkanları

Tatil severlere kış aylarında da keyifli ve rahatlatıcı vakitler geçirme şansı sunan kayak otelleri, birçok farklı imkan da sağlıyor. Sizlere tesislerin konumuna ve özelliklerine bağlı olarak şekillenen imkanlar arasından seçim yapmak kalıyor. Açık ve kapalı havuzda yüzmek, spa ve saunada rahatlamak ya da spor aktiviteleriyle hareketli vakitler geçirmek isteyenler Türkiye’nin birçok noktasındaki otellerle istediklerine kolayca ulaşabiliyor. Sizinle birlikte çocuklarınız için de çeşitli fırsatlar mevcut. Animasyon, eğlence, çocuk havuzu ve mini club gibi imkanlar ile çocuklarınız gün boyu eğlenmelerini sürdürüyor. Erzurum kayak otelleri, Sarıkamış kayak otelleri ve daha birçok noktadaki kayak otellerini inceleyerek sizin için ideal imkanlar sunan tesisleri tercih edebilirsiniz. Holimax üzerinden birbirinden avantajlı kayak otellerine dilediğiniz an ulaşabilir ve birçok kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz.

 

Türkiye'nin Önemli Kayak Merkezleri

Dört mevsimin yaşandığı yurdumuzda, kış tatilini keyifle geçirebileceğiniz birçok tesis bulunur. Kayak tatili yapmak için seçebileceğiniz bu tesisler, farklı özellikleri ile her kesime hitap eder. Peki en popüler kayak otelleri hangileri? Gelin birlikte inceleyelim:


1) Uludağ Kayak Merkezi

Bursa sınırı içerisinde bulunan Uludağ kayak merkezi, Türkiye’nin en büyük kayak merkezidir ve merkezin yüksekliği 2543 metredir. Aynı zamanda Uludağ, Marmara bölgesinin en yüksek dağı olma özelliğine sahiptir. Uludağ kayak merkezinde pistler 40 km uzunluğundadır. Pistlerin genişliği ise 15-20 km aralığındadır.

2) Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes, Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağıdır. Yüksekliği 3917 metre olan bu dağın boyu  neredeyse bulutlara kadar uzanmaktadır. Kayak merkezinin teleferik sistemi 24 km uzunluğa sahiptir. Kayak merkezinde toplam 33 adet pist vardır.

3) Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars ilinin sınırları içerisinde bulunan Sarıkamış kayak merkezinin etrafı ünlü sarıçam ormanları ile kaplıdır. 2200 metre ile 2500 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alan merkez, günlük 15.000 kayaksevere hizmet verebilecek kapasitededir.

4) Kartalkaya Kayak Merkezi

 Bolu’da bulunan Kartalkaya kayak merkezi, şehir merkezine 38 km uzaklıktadır. Pistlerin uzunluğu 40 metreyi bulur. Kayak merkezinde snowboard ve kayak eğitimleri almanız mümkündür.

5) Ilgaz Kayak Merkezi

Ilgaz Dağı’nın üzerinde kurulmuş olan Ilgaz kayak merkezi, 2850 metre yüksekliğindedir. Bu kayak merkezinin kar kalınlığı 50 cm ile 2,5 metre arasında değişiklik gösterir.

 

6) Kartepe Kayak Merkezi

1600 metre yükseklikte olan ve eşsiz körfez manzarası bulunan Kartepe kayak merkezinin kar kalınlığı 60 cm ile 200 cm arasında değişiklik gösterir. Kayak merkezinin içerisinde bulunan kayak satış ve kiralama dükkanlarından ihtiyacınız olan ürünleri kolaylıkla temin etmeniz mümkündür.


Kayak Merkezlerine Yakın Oteller

Kış aylarında kayak merkezleri ve dolayısıyla kayak otelleri çok sayıda ziyaretçiye kapılarını açar. En iyi Uludağ kayak otelleri, Kartepe kayak otellerine ve diğer kayak merkezlerinin yakınlarındaki otellere Holimax üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki kayak merkezlerine en yakın otelleri keşfetmeye ne dersiniz?


Uludağ Kayak Otelleri

Uludağ her yıl birçok yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapmaktadır. Uludağ kayak merkezi otellerinde konaklayarak  trekking, kampçılık gibi imkanlardan yararlanıp unutulmaz bir kayak  tatili deneyimi yaşayabilirsiniz.


Erciyes Kayak Otelleri 

Uluslararası alanda  öne çıkan bu kayak merkezi düzenlediği festivaller sayesinde unutulmaz bir kış tatili geçirmenize olanak sağlamaktadır. Erciyes kayak otellerinden birinde konaklayarak bu festivallerin tadını çıkarabilirsiniz.


Sarıkamış Kayak Otelleri

Alp dağlarına özgü olması ile bilinen kristal kar, Sarıkamış Kayak Merkezinde de bulunmaktadır. Merkez bu sayede kayak sporu bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Sarıkamış kayak otellerinden size en uygun olan olanı seçip konaklayarak kayak sporunun keyfini çıkarmanız mümkündür.


Kartalkaya Kayak Otelleri

Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok sevilen kayak merkezleri arasında Kartalkaya kayak merkezi yer alır. Bu nedenle de tatilinizi yapacağınız tarihi önceden belirleyerek erkenden rezervasyon yaptırmanız önerilir.


Ilgaz Kayak Otelleri

Doğa ile iç içe olan Ilgaz Kayak Otelleri, sizi kusursuz bir kar tatili deneyimi yaşama fırsatı  sunar. Kayak tatilinin yanı sıra doğa yürüyüşleri, fotoğraf turu gibi farklı aktiviteler de yapabileceğiniz bu yerde her bütçeye uygun otel bulunmaktadır.


Kartepe Kayak Otelleri

Her mevsim  tatil yapabileceğiniz Kartepe’ye yakın pek çok otel seçeneği bulunmaktadır. Bazı odalar, oda-kahvaltı hizmet verirken bazı odalarda yarım pansiyon seçenekleri bulunmaktadır.

 

Unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için size en uygun kayak tatili rotasını belirleyip, holimax.com’dan rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Başarılı