Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kapadokya Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Selçuklu Evi Cave Hotel

Selçuklu Evi Cave Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Evcil Hayvan Dostu
358,06 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Hotel Surban

Hotel Surban

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
223,24 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Uçhisar Kaya Otel

Uçhisar Kaya Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Doğa Oteli
16% indirim
257,00 TL
218,45 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Empire Cave Hotel kapadokya
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
The Cappadocia Hotel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sacred House

Sacred House

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Crowne Plaza Cappadocia

Crowne Plaza Cappadocia

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Şehir Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Göreme Kaya Otel

Göreme Kaya Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Doğa Oteli
335,30 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Ramada by Wyndham Cappadocia

Ramada by Wyndham Cappadocia

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
230,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı

Kapadokya

Güzel Atlar Ülkesi olarak da bilinen Kapadokya, peribacalarıyla bölgeye büyüleyici bir atmosfer katar. Geçmişte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bölge, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla da dikkat çeker. Yılın her zamanında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilir. Konaklamak için çok sayıda konsept otel bulmak mümkündür.


En İyi Kapadokya Otelleri

Kapadokya, doğal güzellikleri ve kültürel geçmişi sayesinde görsel şölen sunan yerlerden biridir. Etkileyici ambiyansı ve konsept otelleriyle huzurlu bir tatil deneyimi yaşatır. Kapadokya otelleri hijyenik olmaları ve birbirlerinden farklı konseptleriyle unutulmaz bir deneyim yaşamanıza olanak sağlar. Aileyle tatil yapmak, balayına çıkmak ya da şehirden uzaklaşmak için ideal otellerdir.


Her Şey Dahil Kapadokya Otelleri

Kapadokya sahip olduğu doğal oluşumlar, tarihi yerleşimler sebebiyle benzersiz bir atmosfer sunar. Burada konaklamak için her şey dahil oteller mevcuttur. Nostaljik konseptli otellerde tarihi dokunun tadını doyasıya çıkarırken aynı zamanda her şey dahil özelliklerden de yararlanarak konforlu bir tatil yapabilirsiniz.


Kapadokya Aile Otelleri

Kapadokya, benzersiz doğası, vadileri, kayalara yapılmış yerleşim yerleri, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve açık hava müzeleri ile milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Ailenizle kültürel bir gezi yapmak ve unutulmaz anlar deneyimlemek için bölgedeki aile otelleri oldukça idealdir.


Kapadokya Kaya Otelleri

Kapadokya kaya otelleri, bölgenin ambiyansına uygundur. Tarihi kaya evlerin misafirlerin konaklamasına açılmasıyla oluşur. Her ne kadar nostaljik yapıda olsalar da modern ihtiyaçlara da hitap eder. Odaları geleneksel olarak tasarlanır. Bazıları geniş bahçelere ve manzaraya sahiptir. Otellerin içerisinde sauna, hamam, masaj salonu, kuaför, havuz gibi imkanlar bulmak mümkündür. Bu sayede hem tarihi bir yapının içerisinde konaklama deneyimini yaşayabilir hem de konforunuzdan ödün vermezsiniz.

 

Kapadokya Otelleri Fiyatları

Kusursuz bir hizmet sunan bu otellerin fiyatları, sahip oldukları özellikler göz önünde bulundurulduğunda oldukça avantajlıdır. Misafirlerin hemen hemen hepsi kendi bütçelerini yormadan konforlu bir tatil yapma fırsatı bulabilir.

 

Kapadokya Balayı Otelleri

Balayı gibi özel bir tatil için Kapadokya’nın romantik atmosferi oldukça idealdir. Bölgede yer alan kaya otellerle nostaljik ve orijinal bir tatil yapma fırsatı bulabilirsiniz. Düğün stresini ve yorgunluğunu bölgenin sakinleştirici ve huzur verici havasıyla üzerinizden atabilirsiniz.

 

Her Şey Dahil Balayı Otelleri

Evlilik sonrası eşinizle unutulmaz bir tatil yapmak için Kapadokya’daki herşey dahil konseptli otelleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Sauna, hamam, kapalı havuz, spor salonu gibi imkanlardan yararlanırken kültürel geziler de gerçekleştirebilirsiniz.

 

En İyi Balayı Otelleri

Kapadokya’daki balayı otelleri, romantik havaları ve kusursuz hizmetleri ile yeni evlenen çiftlere büyüleyici bir deneyim yaşatır. Bu otellerde konaklarken gün doğumunda balona binebilir ve anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.


Kapadokya’da Ne Yapılır?

Kapadokya’ya gelen turistlerin yapabileceği pek çok aktivite vardır:

 

     Paşabağ Vadisi’nde bulunan Peri Bacaları’nın arasında yürüyüş yaparken tarihi atmosferi hissedebilir ve doğal güzelliklerin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bu vadide kayalara oyulmuş manastırlar, yerleşim yerleri, şapeller ve kiliseler bulunur. Siz de zamanında rahipler ve keşişlerin inzivaya çekildikleri bu yerleri gezebilirsiniz.

     Göreme Açık Hava Müzesi, hem keyifle gezebileceğiniz hem de pek çok bilgi öğrenebileceğiniz turistik yerlerdendir. Burada kayaya oyulmuş olan kilise, şapel ve manastır blokları ve bununla birlikte yaşam mekanlarının da bulunduğu kaya blokları bulunur. 10. yy’a ait olan duvar resimleri, Bizans sanatından izleri görmek mümkündür.

     Kapadokya’ya gelenlerin mutlaka denemesi gereken aktivitelerden biri de balon turudur. Bu tarihi bölgeyi, kültürel mirasları yukarıdan görme fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle gün doğarken yapılan balon turları büyük bir görsel deneyim yaşatır. Ailenizle ve arkadaşlarınızla unutulmaz anlar yaşamanızı sağlar.

 

 

Kapadokya’da Ne Yenir?

Kapadokya, Anadolu mutfağının benzersiz lezzetlerini barındırır. Kayalara oyulan otantik mağara restoranlar gibi pek çok konsept mekanda yemeğinizi yemeniz mümkündür. Türk, Akdeniz, Hint ve Dünya mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz restoranlar da mevcuttur. Bu bölgede çömlekte yapılan yemekler oldukça meşhurdur. Testi kebabı, düğü çorbası, kayısı dolması, çömlek fasulyesi ve ev yapımı şaraplar olmazsa olmazlar arasındadır.

 

Bölgeye özgü bir diğer yemek ise Oskar’dır. Güveçte pişen bir kuru fasulye yemeğidir. Tatlı olarak Aside bir hayli meşhurdur. Nevşehir yöresine ait olan bu tatlı, pekmezle yapılan bir çeşit helvadır. Turistler tarafından yoğun bir ilgi görür. Siz de tatilinizi unutulmaz bir hale getirmek ve tarihi dokulara sahip olan bir otelde konaklamak için Holimax’i tercih edebilirsiniz.

 

 

Kapadokya’da Görülmesi Gereken Yerler

1985 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, eşsiz peri bacalarıyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Kültür, sanat, tarih, romantizm ve eğlenceyi bir arada yaşayabileceğiniz en iyi Kapadokya otelleri bu bölgede hizmet sunuyor. Kapadokya bölgesinde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere değindik.

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olan Derinkuyu Yeraltı Şehri büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Yerin 8 kat altındaki yumuşak yapıya sahip olan tüf kayalarından meydana gelmiştir. Oldukça ilginç bir yer olan bu alanda ne kadar derine inerseniz inin, oksijen seviyesi değişmez. Dar tüneller ve hava koridorları ile bağlantılar sağlanır.

Asmalı Konak

2000’li yıllarda bir televizyon dizisinin çekildiği yer olan ve bu sebeple hafızalara kazınan Asmalı Konak, otantik bir yapıdadır. Asmalı Konak’ın muhteşem mimarisi, büyük avlusu, otantik odaları ve sıra dışı dekorasyonu görülmeye değer.

Gün Batımı Gözlem Noktası

Olağanüstü manzarasıyla gün batımını en iyi izleyebileceğiniz yerler arasında en başta gelen Kapadokya’da, pek çok seyir terası ya da tepelik alan bulunur. Muhteşem manzaralı seyir teraslarına sahip olan Kapadokya otelleri, Aşıklar Tepesi ve Kızılçukur Vadisi bölgelerinde izlenebilir.

Uçhisar Kalesi

Erciyes Dağını ve Hasan Dağı’nı bir arada görmenizi sağlayan Uçhisar Kalesi, birbirine bitişik olan iki tane sivri yapıdaki peri bacasından oluşur. Uçhisar Kalesi’nin en tepesine çıkarak Kapadokya’yı kuşbaşı olarak seyredebilirsiniz.

Nikolos Manastırı

Nikolos Manastırı; avlu, bahçe, mezarlık ve taş merdivenleriyle dikkatleri üzerine çeken otantik bir mimariye sahiptir. Manastırın iç mekanında yapılan taş üzerindeki işlemeler günümüze kadar korunarak gelmiştir. Ayrıca Nikolos Manastırı’nın içerisinde mahzeni ve Meryem Ana Ayazması’nı da ziyaret edebilirsiniz.


Kapadokya’da Neler Yapılır?

Tarih, sanat, kültür ve eğlencenin birleştiği Kapadokya bölgesinde yapabileceğiniz pek çok aktivite vardır. Eşsiz güzelliğe sahip olan çeşitli açık hava müzelerini, manastırları, milli parkları ve vadileri gezebilirsiniz. Pek çok konaklama imkanına sahip olan Kapadokya’da ailenizle doyasıya tatil keyfi yaşayabileceğiniz Kapadokya aile otelleri de hizmet sunar.

Sultansazlığı Milli Parkı

Benzersiz bir ekosisteme sahip olan Sultansazlığı Milli parkı, 17.200 hektara sahip olan bir alandır. Bu bölgede binlerce kırmızı kanatlı flamingo ve eşsiz özelliklere sahip çeşitli kuş türü görmeniz mümkündür.

Göreme Açık Hava Müzesi

Göreme Açık Hava Müzesi’nin tarihi binlerce yıl öncesine dayanır ve tarih boyunca uzun yıllar ilim ve düşünce üssü olarak kullanılmıştır. 13. yüzyıla kadar eğitim ve öğretim alanı olarak kullanılmaya devam eden bu alan pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Chez Galip Saç Müzesi

Dünyanın en ilginç müzelerinden biri olan Chez Galip Saç Müzesi adını binlerce kadın saçı tutamlarından almıştır. Galip Körükçü tarafından 1979 yılında açılan bu müze, Avanos civarında bulunur. Bu müze Guiness rekorlar kitabına da girmiştir.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, ülkemizin ilk bebek müzesidir. Bu müzede 3 binden fazla el yapımı bebek bulunur. El yapımı olan bu bebekler, sadece görüntü amaçlı değil tarihi olayların anlatımını da simgeler. Bu müzenin kurucusu Sibel Radiye Kül olarak bilinir.

Hacı Bektaş Veli Müzesi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında etkili olan ve Anadolu’nun Türkleşmesiyle ilgili önemli çalışmalara sahip Hacı Bektaş Veli, 13.yy da yaşamıştır. Bektaşilik inanç sisteminin temellerini oluşturan ve uluslararası öneme sahip olan bu müze, türbesi ve iç tasarımlarıyla dikkat çeker.


Kapadokya'da Popüler Yerler

Kapadokya, ülkemizde ve dünyada turizm açısından en önemli konuma sahip alanlardan biridir. Bu bölgede pek çok popüler müzeler, sanat eserleri, tarihi yerler, romantizmi zirveye çıkaracak Kapadokya balayı otelleri ve eşsiz manzaraya sahip olan vadiler bulunur.

Güvercinlik Vadisi

Vadiye adını veren güvercinlerin öyküsü ile anılan bir yer olan Güvercinlik Vadisi, pek çok konaklama alanına, seyir teraslarına ve müthiş bir manzaraya sahiptir.

Kızılçukur Vadisi

Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan Kızılçukur Vadisi, tüf kayalardan meydana gelmiştir. Özellikle güneşin batışı sonrasında renginin kızıla dönmesinden dolayı bu vadiye Kızılçukur denmiştir.

Gül Vadisi

Gül Vadisi şeklini yukarıdan gelen yağmur sularıyla birlikte şekillenen yatay kayalardan almıştır. İçerisinde pek çok kilise, konaklama yeri ve manastır bulundurur. Gül Vadisi yıllar boyunca yaşam alanı olarak kullanılmıştır.

Göreme Milli Parkı

Kökü tarihi ve büyüleyici atmosferiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Göreme Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi içindedir. 40 km alanı kaplayan bu milli park içerisinde peri bacalarını ziyaret ederek bu tarihi alanlarla ilgili çeşitli rivayetleri dinleyebilirsiniz.

Göreme Roma Kalesi

Göreme bölgesiyle özdeşleşen Göreme Roma Kalesi, tarihin pek çok dönemine şahitlik yapmıştır. İpek Yolu bölgesinin kontrolünün bu kaya üzerinden yapıldığı ve Romalı askerlerin bu kaleyi gözlem amaçlı kullandığı bilinir.

Holimax güvencesi ile Kapadokya’nın büyülü atmosferi içinde mükemmel bir tatil yapmak için hemen bizimle iletişime geçip sizin için en uygun fırsatları yakalayın.

Başarılı