Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Denizli Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Hierapark Thermal Spa Hotel

Hierapark Thermal Spa Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Termal Otel
Spa Oteli
297,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Lycus River Thermal & Spa Hotel

Lycus River Thermal & Spa Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Aile Oteli
Spa Oteli
265,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Polat Thermal Hotel

Polat Thermal Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Termal Otel
2% indirim
402,00 TL
396,54 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Pam Thermal Hotel & SPA

Pam Thermal Hotel & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Yetişkin Oteli
Termal Otel
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Villa Lycus

Villa Lycus

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
112,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Herakles Termal Otel

Herakles Termal Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Doğa Oteli
299,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Karaca Termal Pansiyon

Karaca Termal Pansiyon

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
8% indirim
130,00 TL
120,01 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Larina Ninova Thermal Hotel

Larina Ninova Thermal Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Doğa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Denizli

Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli doğal güzellikleri, tarihi yerleri, termal suları ve benzersiz bir doğal güzellik olan Pamukkale Travertenleri ile ünlüdür. Öne çıkan özellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilir.


Merkezi konumu sayesinde Denizli’ye ulaşım oldukça kolaydır. Denizli seyahatlerinizde kara yolunu kullanmayı tercih ederseniz İstanbul’dan; İzmir ve Aydın istikametini takip ederek yaklaşık 9 saatte, Afyon istikametini takip ederek de yaklaşık 8 saatte şehre ulaşabilirsiniz. Hava yolunu tercih ederseniz ise büyük şehirlerin hepsinden Denizli Çardak Havalimanı’na her gün birçok uçak seferi düzenlenir. Bu uçak seferleriyle yaklaşık 1 saatte Denizli’ye varabilirsiniz.


Denizli’de Gezilecek Yerler

Denizli seyahatinizde hem merkezde hem de yakın konumda gezebileceğiniz ve alışveriş yapabileceğiniz birçok lokasyon bulunur. Şehir merkezinde yöresel kıyafetler ve yiyecekler satan dükkanların yanı sıra seçkin mağazaları, alışveriş merkezlerini göreceksiniz. Şehrin tarihi yerlerine, kaplıcalarına ve doğal güzelliklerine ulaşmak için ise kara yoluyla en fazla 25 dakikalık yolculuk yapmanız yeterli olacak.


·         Pamukkale Travertenleri: Şehir merkezi ile yaklaşık 15 km mesafede olan Pamukkale Travertenleri, bembeyaz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakmakta. ‘Beyaz Cennet’ olarak da bilinen bu yerin oluşumu termal sular sayesinde olmuş. Dolayısıyla, travertenlerin suyunun şifalı olduğu söyleniyor. Antik dönemlerde de bu alan bir şifa merkezi olarak kullanılmış. Travertenlerin içerisinde oluşan havuzlarda sıcaklık 35 dereceden başlıyor. Belirtmekte fayda var ki, travertenlerin bembeyaz görüntüsünü bozmamak için alanda ayakkabıyla dolaşmak yasak.

·         Hierapolis Antik Kenti: Hierapolis, Pamukkale Travertenleri’nin hemen arka tarafında yer alıyor. Yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen antik kentte bulunan yapılar Roma Dönemi’nden bugüne kadar dokusunu korumuş durumda. Kentin en dikkat çeken yapılarından birisi kapasitesi 9500 kişi olan antik tiyatro.

·         Hierapolis Arkeoloji Müzesi: Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde Hierapolis’teki kazılarda bulunan eserler sergileniyor. Aynı zamanda müzede Denizli’nin Çivril İlçesi’nde yer alan Beycesultan Höyüğü’nden çıkarılan Eski Tunç Çağı’na ait eserleri de görmeniz mümkün.

·         Kleopatra Havuzu: Antik havuz olarak da tanınan Kleopatra Havuzu, M.Ö. 7. yüzyılda oluşan çukura termal suların dolmasıyla oluşmuş. Termal su sebebiyle havuzun şifalı olduğu biliniyor. Havuzun suyu 36 derecelik bir sıcaklığa sahip. Bu sebeple sadece yazın değil, kışın da antik havuzda yüzmeniz mümkün. Havuzun içerisinde Roma Dönemi’nden kalan tarihi eserler bulunuyor. Bu tarihi eserlerin arasında yüzmek size sıra dışı bir tatil deneyimi sunuyor.

·         Karahayıt Kaplıcaları: Travertenlere 5 km uzaklıkta, Karahayıt Mahallesi’nde yer alan kaplıcaların suyu bikarbonat, kalsiyum, sülfat ve karbonhidrat içeriğiyle birçok hastalığın tedavisine destek amaçlı tercih ediliyor. Termal su mineral içeriği nedeniyle kırmızı ve çamurlu şekilde görünüyor.

·         Tekkeköy Kaplıcası: Merkeze 20 km metre mesafede, Aydın yolu üzerinde bulunan Tekke Köyü’ndeki kaplıcanın çevresinde Roma Dönemi’nden kalan bir havuz ve hamam yer alıyor.

·         Sarayköy Kaplıcaları: Kaplıcanın jeotermal enerjiyle beslenen suyunun sıcaklığı 80 dereceyi buluyor. Yüksek sıcaklık sebebiyle cilt üzerine soğutulduktan sonra uygulanıyor. Denizli termal otelleri seçeneklerinden bazılarını Sarayköy Kaplıcaları’nın hemen çevresinde bulabilirsiniz.

·         Horoz Heykeli: Horozuyla ünlü bir şehir olan Denizli’nin merkezindeki Altıntop Mahallesi’nde yer alan meydanda, büyüklüğü ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almaya hak kazanan bir heykel bulunuyor. Denizli Merkez otelleri genellikle bu heykelin çevresinde konumlanmış durumda.

·         Bayramyeri Meydanı: Denizli’nin en kalabalık çarşısı olan Bayramyeri’nde birbirinden güzel mağazaların yanı sıra yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlar ve kafeler yer alıyor.


Denizli’de En Ucuz Oteller

Denizli’deki popüler kaplıcalar, tarihi yerler ve ilçeler şehrin merkezine oldukça yakında. Bu sebeple en ekonomik fiyatlarla konaklama seçenekleri için Denizli merkez otelleri son derece ideal. Bu otellerde oda kahvaltı, yarım pansiyon ve tam pansiyon gibi seçenekler de mevcut.


Denizli Otelleri Fiyatları

Denizli’de farklı konaklama konseptlerinden yararlanabilirsiniz. Bu konseptlere dahil olan hizmetler konaklama fiyatlarını etkilemekte. Eğer konaklama konsepti olarak 5 yıldızlı seçenekleri tercih ederseniz, bu oteller genellikle Pamukkale ve travertenler çevresinde yer alıyor. Buralarda çocuk ve yetişkin havuzları da mevcut olduğu için çocuklu aileler için ideal yerlerden. Benzer bir konsept olan her şey dahil otellerde de havuzların yanı sıra günlük olarak tüketebileceğiniz tüm yiyecek ve içecekler konaklama fiyatına dahil. Her şey dahil konseptinde yemek saatlerinin dışında geç kahvaltı, beş çayı, dondurma ve içecek servisi gibi hizmetler de mevcut. Dolayısıyla bu konseptin fiyatları, diğer seçeneklere nazaran kısmen daha yüksek. Her şey dahil otel seçeneklerinde alkollü içeceklerin servis edildiği alternatiflerin dışında alkolsüz hizmet veren yerler de bulunuyor.


En İyi Denizli Termal Otelleri Hangileri?

En popüler Denizli termal otelleri, Pamukkale’deki Karahayıt Mahallesi’nin kaplıcaları ve kırmızı suyu nedeniyle bu bölgenin çevresine konumlanmış durumda. Buradaki otellerin birçoğunun banyosunda bulunan çeşmeden bile termal özellikteki ‘kırmızı su’ akmakta.

Sizler de Denizli seyahatlerinde konaklayabileceğiniz birbirinden kaliteli otel seçeneklerine Holimax.com’dan ulaşabilirsiniz. Tüm otellerdeki konaklama konseptini, konum bilgilerini ve sizlere sunulan hizmetleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz.
Başarılı