Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kuşadası Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası
Holimax Öneriyor

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
225,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Le Bleu Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Le Bleu Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
317,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Martı Beach Hotel

Martı Beach Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
99,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Asena Hotel

Asena Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
10% indirim
100,00 TL
90,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
TNR Boutique Hotel & Spa

TNR Boutique Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
10% indirim
420,76 TL
381,69 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Carina Hotel

Carina Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Şehir Oteli
15% indirim
140,00 TL
119,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Sadece Oda
Arora Hotel

Arora Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Unique Life Style Hotel

Unique Life Style Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
5% indirim
400,00 TL
380,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Marina Hotel & Suites

Marina Hotel & Suites

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Green Gold Hotel

Green Gold Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Özel Plaj
Şehir Oteli
Balayı Oteli
35% indirim
425,00 TL
276,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil

Kuşadası

Tarihin ve doğanın buluştuğu Kuşadası, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda yer alıyor. Antik döneme kadar uzanan tarihiyle dünya çapında üne sahip müze ve ören yerleri, eşsiz güzellikteki sahilleri ve hareketli geceleriyle her türden beklentiye yanıt sunabilen Kuşadası, tatil denince ilk akla gelen adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Kuşadası Gezilecek Yerler

Kuşadası, doğal güzelliklerin tarihle buluştuğu eşsiz bir coğrafya oluşuyla göz dolduruyor. Şehir merkezinde pek çok kafe ve alışveriş noktası yer alırken, Güvercinada en önemli ziyaret noktaları arasında yer alıyor. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve Camii ile ilçeye 20 kilometre mesafedeki Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti de Kuşadası’nda mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. İlçede bunun dışında da pek çok farklı antik kent ve kalıntı ile tarihi yapı da yerini alıyor. Gastronomik açıdan da son derece zengin olan Kuşadası, deniz mahsulleri başta olmak üzere Ege mutfağının özgün örneklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Kuşadası Plajları ve Koyları

Kuşadası güneşin denizden battığı ender coğrafyalar arasında yer alıyor. Doğası ve tarihiyle büyüleyen şehirde görülmesi gereken çok özel plajlar ve koylar mevcut. Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı, ilçenin en çok rağbet gören turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 209’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Kuşadası Milli Parkı da ilçede hem deniz hem de doğa tatili için özel noktalar arasında yer alıyor. İlçedeki bir diğer milli park olan Dilek Yarımadası da ormanın denize indiği coğrafyasıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Her Şey Dahil Kuşadası Otelleri

Son derece gelişmiş bir turistik adres olan Kuşadası, geniş seçenekler sunan otellerle ziyaretçilere huzur ve keyif vadediyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunan Kuşadası otelleri, konforu kaliteli bir hizmet anlayışıyla harmanlıyor. Farklı konseptler sunan Kuşadası otelleri her şey dahil seçeneği de sunuyor. Her yaşa ve her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunan Kuşadası, bu sebeple Türkiye’nin en gözde tatil noktaları arasında özel bir yer ediniyor.

Denize Sıfır Kuşadası Otelleri

Muhteşem deniziyle tatilcilerin gözdesi Kuşadası, denize sıfır konumdaki alternatiflerle unutulmaz tatiller için ortam hazırlıyor. Farklı alternatifler sunan oteller her şey dahil konseptiyle tatilinize özgürlük dolu detaylar katıyor. 5 yıldızlı Kuşadası otelleri hem lüks hem de unutulmaz bir tatile kapı aralıyor. Alkolsüz ya da alkol hizmeti sunan seçeneklerin de yer aldığı Kuşadası otelleri dilediğiniz tatili yapmanız için ortam hazırlıyor. Özel konseptler sunan Kuşadası otelleri, çocuklu aileler için de özel aktivitelerin yer aldığı tatil paketleri sunuyor.

Kuşadası Balayı Otelleri

Unutulmaz tatillerin adresi Kuşadası, yeni evli çiftler için de özel günler ve geceler hazırlıyor. Özel konseptlerle çiftlere unutulmaz tatil seçenekleri sunan Kuşadası balayı otelleri konukların özel hissetmesi adına harika ortamlar yaratıyor. Yaşam boyu unutulmayacak olan balayını özel bir şekilde geçirmek isteyen ziyaretçilerin değerlendirebileceği balayı otelleri, farklı fiyatlar ve paket içerikleriyle esnek ve özelleştirilmiş tatilleri mümkün hale getiriyor.

Kuşadası Otelleri Fiyatları

Her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunan Kuşadası, yıl boyu yurt içi ve dışından konuklar ağırlıyor. En ucuz ve en uygun fiyat seçenekleri için geniş seçenekler arasından seçiminizi yapabilir ve tatil keyfine başlayabilirsiniz. Hem kültür tatili hem de deniz ve doğa tatili yapmak isteyenlere uygun seçenekler sunan Kuşadası, gelişmiş tesis altyapısı ile keyifli bir tatil için gereken tüm özellikleri sunuyor. Size en uygun Kuşadası otelleri ve fiyatları için Holimax ayrıcalıklarından faydalanabilir ve unutulmaz bir tatile adım atabilirsiniz.
Başarılı