Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Çeşme Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Boyalık Beach Hotel & SPA

Boyalık Beach Hotel & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
The Nowness Luxury Hotel & Spa

The Nowness Luxury Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sisus Hotel
Holimax Öneriyor

Sisus Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Babaylon Hotel

Babaylon Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Pırıl Hotel Thermal Spa

Pırıl Hotel Thermal Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Özel Plaj
Termal Otel
Spa Oteli
250,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Medis Resort Hotel

Medis Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Aya Yorgi Hotel by T

Aya Yorgi Hotel by T

Güvenli Turizm Sertifikası
Evcil Hayvan Dostu
Aile Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
250,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Vadi Boutique Hotel by T

Vadi Boutique Hotel by T

Güvenli Turizm Sertifikası
Evcil Hayvan Dostu
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Çeşme

Çeşme ılıcaları, plajları, kumsalları ve birbirinden güzel mahalleleri ile ünlü olan bir ilçedir. Gezilecek yerlerinin çok fazla olması ve mükemmel plajları bu ilçeyi en iyi tatil seçeneklerinden birisi haline getirir.


İzmir’in ilçesi olan Çeşme’ye ulaşım da kolaydır. Kara yolunu kullanarak ilçeye ulaşmak isterseniz, İzmir-Çeşme Otoyolu’nu kullanmanız gerekir. İzmir ile Çeşme arası ortalama 1,5 saat sürer. İstanbul’dan Çeşme’ye seyahat ediyorsanız ortalama 550 km’lik bir yolculuğun sonunda ilçeye ulaşabilirsiniz.


Yolculuk için otobüs seferlerini seçerseniz, ilçeye Türkiye’nin hemen hemen her yerinden her gün sefer düzenlenir. Aynı zamanda ilçeye ulaşımda en kolay seçeneklerden birisi de hava yollarını tercih etmektir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanarak İzmir’e rahatlıkla varabilir, ardından araç kiralama veya HAVAŞ seçenekleri ile Çeşme’ye ulaşabilirsiniz.


Çeşme’de Gezilecek Yerler

Çeşme, Ege Bölgesi’nde tatil için popüler olan lokasyonlardan birisidir. Merkez konumda olan bu ilçeye seyahat ettiğinizde yakın mesafede olan Urla ve Selçuk gibi İzmir’in popüler ilçelerini de günübirlik olarak gezebilirsiniz. Ayrıca seyahatlerinizde ilçenin sınırları içerisinde yer alan aşağıdaki yerleri mutlaka görmelisiniz.


Ilıca Halk Plajı: Ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz plaj, termal kaynaklara yakın olan denizi nedeniyle oldukça sık tercih edilir. Denizin şifalı olduğu söylenir. Bu plajın çevresinde ucuz Çeşme otelleri seçenekleri de sizleri beklemekte.


Pırlanta Plajı: Pırlanta Plajı, pırlanta gibi ışığı yansıtan ince kumlarından adını almış. Bu plajda deniz sığ olduğu için çocuklu ailelere oldukça uygun. Aynı zamanda plaj, su sporları yapmanız için de elverişli.


Altınkum Plajı: Çeşme’nin merkezine yürüyüş mesafesinde olan plajın kumu altın tozuna benzemekte. Plaj çevresinde konaklayabileceğiniz 5 yıldızlı oteller seçenekleri mevcut.


Tekke Plajı: Plaj çakıl taşlarından oluşuyor. Denizi oldukça sığ olduğu için yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için ideal.


Çark Plajı: Sürekli rüzgâr alan bir plaj olduğu için sörf için elverişli yerlerden birisi. Çeşme seyahatlerinin popüler lokasyonu olan Alaçatı’da bulunan plaj, ince kumlarla çevrili.


Alaçatı Halk Plajı: Plajda herhangi bir işletme bulunmuyor. Bu sebeple plaja giderken yanınıza ihtiyacınız olan her şeyi almanız gerekiyor. Aynı zamanda denizin çevresi taşlık. Bu sebeple deniz ayakkabılarınızı da yanınızda getirmeniz tavsiye edilir.


Boyalık Koyu: Çeşme’den 10 dakikalık bir yolculukla ulaşabileceğiniz koy, berrak denizi ile ünlü. Koyda denize girerken balıklarla birlikte yüzdüğünüzü fark edebilirsiniz.


Ayayorgi Koyu: Çeşme’nin merkezine sadece 10 dakikalık mesafede olan koyda güneşlenme terasları bulunuyor. Bu teraslar koydaki beach clublara ait. Dolayısıyla koya giriş yaparken bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak bu koyda gün boyu DJ performansları ve dans gösterileri düzenleniyor.


Alaçatı: Taş evleri ve restoranları ile ünlü olan Alaçatı en popüler tatil beldelerinden birisi. Sokakları begonvillerle süslüdür. Burada mükemmel deniz ürünlerini, Ege Bölgesi’nin taze otlarıyla yapılan salataları ve zeytinyağlı mezeleri mutlaka denemelisiniz. Otantik bir havası olan Alaçatı, balayı için de en sık tercih edilen lokasyonlardan birisi. Bu sebeple Çeşme balayı otelleri için Alaçatı’daki seçenekleri mutlaka incelemelisiniz.


Çeşme’de Yapılacak Aktiviteler

Çeşme su sporlarına elverişli plajlarıyla ön plana çıkıyor. Ancak bu plajların hemen hemen hepsi Alaçatı çevresinde konumlanmış durumda. Alaçatı’da rüzgâr sörfü, sörf, jet ski ve muz aktivitelerine katılmanız mümkün. Su sporlarının yanı sıra İzmir Çeşme otel konaklamalarınızda bir gününüzü mutlaka tekne turlarına ayırmalısınız. Tekne turları ilçenin tüm koylarını ve plajlarını gün boyu geziyor. Bunlarla birlikte ilçede tatil yaparken mutlaka Meşhur Alaçatı Pazarı’nı ziyaret etmelisiniz.


Çeşme Otelleri

Çeşme’de küçük pansiyon işletmelerinden her şey dahil 5 yıldızlı otel seçeneklerine kadar birçok konsept sizleri beklemekte. Alaçatı çevresinde genellikle aile işletmeleri olan samimi ve ucuz butik oteller bulunuyor. En ucuz Çeşme otelleri için bu seçenekleri gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz. Sahil şeridi boyunca kurulan ve denize sıfır olan alternatiflerde ise her şey dahil ve 5 yıldızlı konseptleri ile karşılaşabilirsiniz.


Çeşme Balayı Otelleri

En iyi Çeşme otelleri, balayı için çiftlere özel hizmetler sunar. Sunulan hizmetlerin arasında meyve ve içecek ikramı, oda servisi ve masaj olanakları gibi seçenekler bulunur. Yeni evli olan ve balayını kutlamak isteyen çiftlere özel olarak balayı suiti tahsis edilir. Suit oda, sadece size özel olarak süslenir.


Çeşme Her Şey Dahil Oteller

Çeşme her şey dahil oteller, gün boyu düzenlenen organizasyonlarla eğlenceli ve keyifli bir tatil geçirmenize katkı sağlar. Aynı zamanda bu konsepte ikramlıklar, snack bar ve tüm yiyecek içecek servisleri konaklama ücretinizin içindedir. Bu konseptlerde genellikle alkol servisi de yapılır. Ancak sahil çevresinde alkolsüz otel seçenekleri de mevcuttur.


Çeşme otel fiyatları, verilen hizmetlere ve konaklama konseptine göre farklılık gösterir. En uygun fiyatlarla kaliteli konaklama seçeneklerini Holimax.com’da bulabilirsiniz.

Başarılı