Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kemer Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Limak Limra Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Limak Limra Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
2 Çocuk Ücretsiz
35% indirim
845,00 TL
549,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Eldar Resort Hotel

Eldar Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Fame Residence Göynük

Fame Residence Göynük

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Pirate

Pirate's Beach Club

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Orange County  Resort Hotel Kemer

Orange County Resort Hotel Kemer

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Hotel Golden Sun

Hotel Golden Sun

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
2 Çocuk Ücretsiz
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Seagull Hotel

Seagull Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Grand Park Kemer

Grand Park Kemer

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Miarosa Ghazal Resort

Miarosa Ghazal Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Crystal De Luxe Resort & SPA
Holimax Öneriyor

Crystal De Luxe Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Gençlik Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
439,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Kemer

Antalya’nın Kemer ilçesi; eşsiz doğası, tarihi dokusu, şehir merkezine ve havaalanına yakınlığı, uzun kıyı şeridi ve berrak deniziyle yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil seçenekleri arasında yer alıyor. İlçede bulunan zengin otel alternatifleri sayesinde ziyaretçiler, farklı kriterlere göre konaklama ve tatil yapma olanağı elde ediyor. Antalya Kemer otelleri içerisinden kişisel tercihleriniz doğrultusunda seçim gerçekleştirmenize fırsat tanıyan Holimax, aradığınız tatili hızlı ve kolayca bulmanızı sağlıyor.


Kemer Gezilecek Yerler

Dağın zirvesinden mağaraya, antik kentlerden kanyonlara kadar birçok farklı noktayı ziyaret edebileceğiniz Kemer’de unutulmaz gezi tecrübeleri sizleri bekliyor.·         Olimpos - Beydağları Sahil Milli Parkı: Tarihi ve doğal güzellikleri bir araya getiren milli park içerisinde Olympos Antik Kenti, Çıralı sahili ve Yanartaş gibi görülmeye değer yerler bulunuyor.

·         Phaselis ve Idyros Antik Kentleri: Bölgedeki antik kentlerde, tarih ve arkeoloji meraklıları için hazine niteliğinde mozaikler, tiyatro, agora ve kilise kalıntıları yer alıyor.

·         Molla Deliği Mağarası: Bitiminde gölet bulunan doğal mağara, ziyaretçileri uzun ve son derece keyifli bir yürüyüşe davet ediyor.

·         Tahtalı Dağı: Batı Toroslarda yer alan 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’na Olimpos’tan teleferiğe binerek çıkabilir ve muhteşem manzarayı yukarıdan izleme şansı yakalayabilirsiniz.

·         Göynük Kanyonu: İçerisinde gölet ve şelaleler de yer alan büyüleyici kanyonda uzun doğa yürüyüşlerinin yanı sıra rafting ve zipline gibi heyecan verici doğa aktivitelerine de katılabilirsiniz.


Her Şey Dahil Kemer Otelleri

Kemer’de bulunan her şey dahil oteller, ziyaretçilere hizmet kalitesinin maksimum seviyede olduğu ve tüm ayrıntıların düşünüldüğü bir tatil ve konaklama deneyimi yaşatıyor. Ziyaretçilerin konaklama sürelerinin tamamını konforlu şekilde geçirmelerine olanak sunan en iyi Kemer otelleri, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyor.


Kemer Plajları ve Koyları

Akdeniz’in popüler plajlarına ve bakir koylarına ev sahipliği yapan Kemer, sizlere deniz keyfi yaşamanız için zengin seçenekler sunuyor.


·         Ayışığı Plajı: Merkezde yer alan 300 metre uzunluğundaki plaj, ince kumlu ve mavi bayraklı olması nedeniyle turistlerin ilgisini çekiyor.

·         Beldibi Plajı: Beldibi Plajı, ziyaretçilere denize girmenin ve güneşlenmenin yanı sıra çeşitli su sporları yapma şansı da veriyor.

·         Kiriş Plajı: Konaklama tesisleriyle ve portakal ağaçlarıyla çevrelenen 2 km uzunluğundaki Kiriş Plajı, ilçenin batı kısmında yer alıyor.

·         Çamyuva Plajı: İsmini plajı gölgeleyen çam ağaçlarından alan plaj, sıcaktan bunalmadan yüzmek ve güneşlenmek isteyen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

·         Bostanlık Koyu: Yeşili ve maviyi bir araya getiren enfes koy, Kemer’e 15 km uzaklıkta bulunuyor.

·         Alacasu Koyu: Deniz keyfi yaşamak için ideal bir koy olan Alacasu, piknik yapılabilecek mesire alanları da içeriyor.

·         Maden Koyu: Atbükü Koyu olarak da bilinen Maden Koyu, patika yolu çevresinde bulunan tüneller ve bakir doğasıyla öne çıkıyor.


Kemer Otelleri Fiyatları

Kemer otel fiyatları, tatil ve konaklama tesislerin hizmet kalitelerine ve ziyaretçilerin taleplerine göre değişkenlik gösteriyor. Otel fiyatları, 5 yıldızlı konaklama, alkolsüz hizmet veren tesis ve çocuklu tatil gibi talepler doğrultusunda şekilleniyor. Holimax, sizleri bütçeniz için en uygun Kemer otelleri ile buluşturuyor.


Renkli eğlence hayatıyla dikkat çeken Kemer, zevkli bir tatil geçirmenize olanak tanıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında batan ve 25 metre derinlikte bulunan Paris Batığı, dalış yapmaktan hoşlanan ziyaretçileri bekliyor. Tekne turları, sizleri mavi yolculuk yaparak Kemer’in gizli kalmış cennetlerini keşfetmeye davet ediyor. İlçede yer alan ve özellikle çocukların ilgisini çeken yunus parklarında yunus, fok ve deniz aslanı gibi eğitimli hayvanların gösterileri gerçekleştiriliyor. Birçok bar ve gece kulübünün bulunduğu barlar sokağında sabaha kadar süren partilere katılmak ve canlı müzik dinlemek mümkün oluyor. Holimax, sunduğu birbirinden cazip erken rezervasyon ve tatil fırsatıyla Kemer’de ucuz ve kaliteli konaklama alternatiflerinden yararlanmanızı sağlıyor.
Başarılı