Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

SPA Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Crystal De Luxe Resort & SPA
Holimax Öneriyor

Crystal De Luxe Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Gençlik Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
439,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Fame Residence Kemer & Spa

Fame Residence Kemer & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Spa Oteli
10% indirim
450,00 TL
405,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil
Siam Elegance Hotels & SPA

Siam Elegance Hotels & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Aska Lara Resort & SPA

Aska Lara Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Spa Oteli
531,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil
Green Nature Resort & Spa

Green Nature Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Spa Oteli
1.297,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Her Şey Dahil
Kirman Leodikya Resort & SPA Hotel

Kirman Leodikya Resort & SPA Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Spa Oteli
40% indirim
850,00 TL
510,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Diamond Beach Hotel & Spa

Diamond Beach Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Blue Marlin Deluxe Spa & Resort

Blue Marlin Deluxe Spa & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Diamond De Luxe Hotel & Spa

Diamond De Luxe Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kirman Calyptus Resort & SPA

Kirman Calyptus Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Çocuk Dostu
40% indirim
720,00 TL
432,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Spa Otelleri

Suyun iyileştirici etkisini tatil ile birleştirerek bütün yılın stresinden arınabilirsiniz. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden olan terapi, su, masaj ve sağlıklı besinlerle birleşince kaçınılmaz bir detoks etkisi yapar. SPA açılımı Salus per Aqua yani “Sudaki sağlık” anlamına gelir. SPA masajı çeşitlerinin hepsinin su ile yapıldığı gibi bir anlayış olsa da masaj uygulamalarının içinde doğal taşlar ve organik aromatik yağlarla yapılan çeşitler de bulunur. Kişinin kan dolaşımını düzenler, stres ve benzeri etkilerle kasılmış kas öbeklerinin çözülmesini sağlar. Nefes alış verişi düzenlediği için kişiyi sakinleştirir. Bu nedenle SPA Otelinde tatil yapmak çok caziptir.


SPA Otelleri İstanbul

İş yoğunluğu dolayısı ile evinden çok uzağa gidemeyen konuklar, bulundukları şehrin yakınlarındaki termal oteller ve SPA merkezleri arasından tercih yapabilirler. Örneğin, İstanbul’a yakın SPA otelleri arasından uygun olanı seçmek için bölgeyi daraltmak yeterli olur. Hem tema hem de oda ve kapasite açısından SPA Otelleri İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında bol miktarda bulunur. Sağlıklı bir tatilin yanı sıra şehrin kalabalığından da uzaklaşmak isteyenler başka bölgelerde araştırma yapabilirler. İş gezisi olarak gidilen şehirlerde de SPA otellerinde kalmak mümkündür. Yoğun ve stresli bir iş gününün sonunda bir SPA masajı çok iyi gelir ve stresten arınmayı sağlar. O şehre gitme nedeniniz ne olursa olsun Holimax.com sayesinde Türkiye’nin en iyi SPA otelleri arasından tercihinizi yaparak orada geçirdiğiniz günlere sağlık, rahatlık ve terapi katmanız mümkündür.


SPA Otelleri Bursa

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğal kaynak sularından toprağın üzerine çıkan ılıcalar bulunur. Bu ılıcaların çevresine yapılan tesislerde hem kaynak suların şifa terapilerinden hem de uzman kişilerin yaptığı masaj terapilerinden faydalanmak mümkündür. Özellikle şehirden uzak, dağ ya da deniz kenarı gibi bölgelerdeki SPA otelleri zamanla, konuklar tarafından sürekli gidilen ikinci adres haline gelir. Siz de kendinize en uygun SPA otelleri seçeneklerini değerlendirirken manzarasına, bulunduğu yerin temiz havasına göre tercih yapabilirsiniz. Bursa, Bolu gibi dağlık bölgelerde yer alan otellerin yanı sıra Antalya, Bodrum SPA Otelleri ile denizin keyfini de çıkarmanız mümkün olur.


SPA Otelleri Sapanca

SPA otellerinde tatil, keyifli, rahat, stressiz ve konuğu yoracak hiçbir sürprizin olmadığı tatil anlamına gelir. Türkiye’deki birçok termal otelde, kullanılan su doğal kaynaklardan sağlanır. Bu tesisler, kaplıca, wellness ve spa uygulamalarını içeren tesislerdir. Sağlıklı bir tatil yapmak isteyenlerden, çeşitli cilt sorunları bulunanlara kadar her bir konuğa, ihtiyacına göre yanıt veren kapasiteye sahip oteller arasından dilediğiniz seçeneğe ulaşabilirsiniz. SPA Otelleri Sapanca Gölü çevresinde sabahları harika bir manzaraya uyanır, gün içinde ormanlardan gelen oksijen ile tüm toksinlerinizden arınır ve geceleri keyifli, huzurlu bir uykuya dalarsınız. Deniz kenarı ya da dağlarda olan oteller gibi tarihi, kültürel bölgelerde yer alan tesislerde de hem kültürel geziler yapabilir hem de sağlıklı bir tatil geçirebilirsiniz.


En Ucuz SPA Otelleri

SPA Otelleri en ucuz olanları ile her bütçeye uygun otel türleri çeşitlenir. Aktiviteler, bulundukları yerler, fiyata dahil olan hizmetler ve odada kalabilecek kişi sayıları dolayısı ile ücretlerde değişiklikler olabilir. 5 yıldızlı her şey dahil ucuz otelleri bulmak için Holimax.com filtrelemelerini kullanmanız mümkündür. Böylelikle hem keyfinize göre bir otel bulmanın hem de gitmek istediğiniz yerde tatil yapmanın mutluluğunu bir arada yaşayabilirsiniz. Herşey dahil SPA otelleri ve termal SPA otellerinin arasından seçim yaparken otellerin misafir kabul etme koşullarına da göz atarak evcil hayvan kabul edip etmediklerini ve otellerde hangi hizmetlerin ekstra olduğunu da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Holimax.com ile otelinizi seçip rezervasyonunuzu yaptırarak huzurlu, mutlu, keyifli bir tatile ilk adımı atmış olursunuz.
Başarılı