Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Aquapark Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Crystal De Luxe Resort & SPA
Holimax Öneriyor

Crystal De Luxe Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Aile Oteli
Gençlik Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
439,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
The Land Of Legends

The Land Of Legends

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Balayı Oteli
2 Çocuk Ücretsiz
10% indirim
1.100,00 TL
990,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Susesi Luxury Resort
Holimax Öneriyor

Susesi Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
15% indirim
875,00 TL
743,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Tui Blue Ephesus Aqua Fantasy

Tui Blue Ephesus Aqua Fantasy

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Bebek Dostu
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Starlight Resort Hotel
Holimax Öneriyor

Starlight Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kırman Arycanda De Luxe

Kırman Arycanda De Luxe

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Çocuk Dostu
40% indirim
775,00 TL
465,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Club Hotel Turan Prince World
Holimax Öneriyor

Club Hotel Turan Prince World

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Sunrise  Resort

Sunrise Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kirman Leodikya Resort & SPA Hotel

Kirman Leodikya Resort & SPA Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Spa Oteli
40% indirim
850,00 TL
510,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Royal Dragon Hotel

Royal Dragon Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Denize Sıfır
Balayı Oteli
10% indirim
700,00 TL
630,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil

Aquapark Otelleri

Ailenizle birlikte keyifli vakitler geçirebileceğiniz, çocuklarınızın doyasıya eğlenebileceği Aquapark oteller, aile boyu eğlence imkanı sunuyor. Hem çocuklarınızın hem de sizin keyif alabileceğiniz pek çok farklı aktivitesi bulunan aquapark otelleri, renkli su kaydırakları ve çeşitli su oyunlarıyla havuzdaki eğlenceği arttırıyor.


Aynı zamanda güzellik salonu, masaj, canlı müzik, masa tenisi ve animasyon gibi çeşitli aktivitelerin bulunduğu bu oteller, her yaştan kitleye hitap etme özelliği ile öne çıkıyor. Farklı yaş aralığındaki çocuklar için de zorluk dereceleri sınıflandırılmış su kaydırakları bulunuyor. Aynı zamanda oyun parkları ve bebek bakıcısı hizmeti ile seçenekler artırılıyor. Yurt içi seçenekler arasında 5 yıldızlı ve her şey dahil otellerin yanı sıra tam pansiyon su kaydıraklı oteller de bulunuyor. Eğlenceli ve konforlu bir tatile olanak sağlayan bu oteller, çocuklu ailelerin veya arkadaş gruplarının ilk tercihi haline geliyor. 


Aquapark Otel Nedir?

Tüm yılın yorgunluğunu atacağınız yaz mevsimi, tatil için ideal bir dönemdir. Hem eğlenceli hem de serin bir tatil geçirmek isterseniz, Aquapark otel seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Aquapark otel, su kaydıraklı otellerin daha gelişmiş ve içerisinde daha çok havuz oyuncağı olan oteller olarak tanımlanabilir. Birden fazla su kaydırağının yanında çeşit olarak da daha fazla su oyuncağının bir arada olduğu otellere denir. Aquapark içerisinde yaygın olarak kullanılan; açık su kaydırakları, kapalı su kaydırakları, vahşi nehir, yılan boynu, kara şimşek, dalga havuzu, mantar, anakonda, macera nehri ve daha pek çok farklı havuz oyuncağı bulunan oteller seçenekler arasındadır. Her bir kaydırak ile ayrı bir maceraya atılarak eğlenceyi sonuna kadar yaşayıp, keyifli bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Holimax’te bulunan otellerin hepsi güvenlik bakımından son derece titiz davranır. Kaydıraklarda boy, kilo ve yaş sınırı vardır. Zorluk dereceleri de belirtilir. Havuz başında cankurtaranları bulunur. Güvenli bir tatil için gönül rahatlığıyla Holimax’i tercih edebilirsiniz.


En Ucuz Aquapark Oteller

Adrenalin dolu aynı zamanda çok eğleneceğiniz bir tatil yapmak isterseniz, Aquapark otellerine göz atabilirsiniz. Bu tesislerde sadece çocukların eğlendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!  Su kaydırakları ile dolu, farklı maceralara atılacağınız bir tatil yetişkinler için de çok eğlenceli olabilir. Eğlenerek ve dinlenerek muhteşem bir fırsat yakalamış olursunuz. Tatilin tadını doyasıya çıkaracağınız, en ucuz Aquapark otellere Holimax sayfasından ulaşabilirsiniz. Her bütçeye uygun tatil seçeneklerinden size uygun olanları filtreleyerek inceleyebilirsiniz. Çocuklarla, arkadaş grupları ya da akrabalarınız ile tercih edeceğiniz bu otellerde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Antalya bölgesinde bulunan otellerin diğer bölgelerdeki otellere göre fiyatları daha pahalı olabilir. Fiyat araştırması yaparken önce bölgeye karar verip, incelemenizde fayda vardır. Bütçe dostu, en ucuz Aquapark otelleri size keyifli bir tatilin garantisini verir. Çocuklu aileler geniş otel seçenekleri arasından, çocuk için ücret almayan otelleri tercih edebilir. Gönlünüzce eğleneceğiniz, eğlenirken dinleneceğiniz her şey dahil ucuz otellerdeki kampanyalardan ve erken rezervasyon fırsatlarından da yararlanabilirsiniz.

Ailenizle ya da arkadaş grubunuz ile bol aksiyon ve eğlencenin bir arada olacağı Aquaparkları tercih ederek, tatilinizi iki kat daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Aquapark otelleri genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde konumlanır. 


Tüm Aquapark otellere ve daha fazlasına Holimax.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Su Kaydıraklı Oteller

Su kaydıraklı oteller her şey dahil ve ultra her şey dahil seçenekleri ile size en iyi tatil yapabilme imkanı sunar. Ek bir ücret ödemenize gerek kalmadan, sunulan her hizmetten yararlanabilirsiniz. 5 yıldızlı olan bu oteller size ayrı bir konfor yaşatır. Her şey dahil Aquapark otelleri gönlünüzce yiyip içebilmenin yanında, gönlünüzce eğlenebilme imkanı da sunar. Turizm sertifikalı olan bu otellerde, özellikle çocuklu aileler birlikte özel zaman geçirebilirsiniz. Farklı tipte su kaydırağı bulunan yüzme havuzları çeşitleri ile bu oteller, unutulmaz bir tatil yaşamanızı sağlar.

En iyi Aquapark otelleri ile size, kaliteli ve güzel bir hizmet sunan Holimax, yaz sezonunun keyfini doyasıya çıkarma fırsatı sunar. Siz de Holimax sayfasından Aquapark otellerini inceleyerek, aileniz ile beraber güzel bir tatil geçirebilirsiniz.


Antalya Aquapark Otelleri

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotalarından biri haline gelen Antalya, birbirinden güzel beldeleri ile en popüler tatil şehirleri arasına giriyor. Tatil köylerinden herşey dahil 5 yıldızlı otellere, lüks otellerden ekonomik butik otellere kadar Antalya’da pek çok farklı segment için otel seçenekleri bulunuyor. Bu işletmeler arasında bulunan su kaydıraklı ve aquapark otelleri, özellikle çocuklu aileler tarafından rağbet görüyor. Alanya, Kemer, Side ve Lara gibi eşsiz tatil merkezlerinde bulunan aquapark oteller, hem çocuklarınızın hem de sizin için muhteşem bir tatil atmosferi oluşturuyor. Birçok kitleye uygun tatil seçeneği bulunan Antalya aquapark otellerini değerlendirerek siz de keyifli bir yaz tatili geçirebilirsiniz.


Bodrum Aquapark Otelleri

Muğla’nın ilçelerinden biri olan Bodrum, eski tarihi ve eşsiz kültürü ile yerli yabancı herkesin tatil için tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Mavinin ve yeşilin bir arada olduğu Bodrum, beyaz evleri ile ününü artırıyor. Tatil organizasyonlarınıza mutlaka eklemeniz gereken bu tatil beldesinde hemen hemen 6 ay boyunca tatil sezonu devam ediyor. Özellikle yaz aylarında revaçta olan Bodrum’da pek çok aquaparklı otel de bulunuyor. Her şey dahil su kaydıraklı otellerin bulunduğu seçenekler genellikle çocuklu ve kalabalık aileler tarafından tercih ediliyor. Sizin ve aileniz için her şeyi düşünen bu otellerde belirli yaş aralıklarında çocuklar için özel fiyat seçenekleri bulunan su kaydıraklı ve aquaparklı oteller bulmakta mümkün hale geliyor. Çocuk havuzları ve yetişkin havuzları bulunan aquapark oteller, farklı yaş kitlelerine hitap ediyor. Ege Bölgesi’ndeki tatilseverlerin tercih edebileceği Çeşme aquapark otelleri de oldukça fazla hale geliyor.


Marmaris Aquapark Otelleri

Türkiye’nin tatil cennetlerinden biri olan Marmaris; denizi, gece hayatı ve eğlence aktiviteleri ile göze çarpıyor. İçmeler, Kumlubük, Marmaris Kalesi, Turunç ve daha birçok zenginliklere ev sahipliği yapan Marmaris, tatil için gelen herkesi büyülüyor. Arkadaşlarınız, aileniz ve çocuklarınızla zaman geçirmek için geleceğiniz Marmaris’te herkese uygun özellikleri bulunan oteller bulunuyor. Bunların arasında her şey dahil, 5 yıldızlı, tam pansiyonlu veya butik oteller bulunuyor. Aynı zamanda aquaparklı ve su kaydıraklı otel seçenekleri de eğlenceli bir tatil geçirmenizi mümkün hale getiriyor. Marmaris aquaparklı oteller, dünya mutfağından tatlar, yetişkinler için sauna, masaj ve çocuklar için su kaydırakları gibi farklı seçeneklerle tatilinizi en konforlu ve eğlenceli şekilde geçirmenizi sağlıyor.


Muğla Aquapark Otelleri

Birçok kişi için eğlenceli bir tatil fırsatı sunan Muğla aquapark oteller, her bütçeye uygun fiyat alternatifleri sunuyor. Çocuklu ailelerin tatile çıkmak konusundaki endişelerine son veren aquaparklı oteller, kampanyalar ve özel dönem fırsatları ile ekonomik ve eğlenceli tatilin kapılarını açıyor. Lunapark, korsan gemisi ve birçok farklı konsepte sahip Muğla aquapark oteller, güvenli bir hizmet sunuyor. Tatiliniz için en ucuz aquapark otellerine Holimax.com sitesi üzerinden kolayca ulaşabilir ve erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.


Başarılı