Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Uludağ Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Karinna Hotel Uludağ

Karinna Hotel Uludağ

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
20% indirim
1.233,33 TL
986,67 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Ağaoğlu My Mountain Hotel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Kaya Uludağ
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Monte Baia Uludağ Hotel
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Grand Yazıcı Uludağ
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Uludağ

Uludağ otelleri, hem yaz hem de kış mevsiminde en ideal tatil seçeneklerini sunmasıyla bilinen yerler arasındadır. Özellikle ününü kış turizmine borçlu olan Uludağ’da bulunan pek çok kayak otelinde kışın tadını çıkarabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevgilinizle birlikte unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Özellikle çeşitli bölgelerde bulunan ve kayak pistlerindeki geçişleri kolaylaştırması ile ön plana çıkan Uludağ teleferiklerine binerek muhteşem bir manzaraya şahit olabilirsiniz.

Marmara Bölgesi’nde bulunan en yüksek dağa sahip Bursa şehrine bağlı Uludağ, yaklaşık olarak 2500 metre yüksekliğindedir. Kış tatili denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Uludağ, yalnızca kayak değil pek çok doğa sporunun yapılması için uygun bir bölgedir. Coğrafi konumu bakımından her yıl birçok ziyaretçinin akın ettiği bölgede, konaklama için 5 yıldızlı uludağ otelleri ve Uludağ kayak merkezi otelleri bulunur.


Uludağ Otelleri Ne Zaman Açılır?

Her mevsimde güzellikleriyle görenleri büyüleyen Uludağ, yoğun kar yağışı alması nedeniyle kış mevsiminde en çok tercih edilen kış tatili rotalarının başında gelir. Bursa’nın bir dağı olan Uludağ, özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere olan yakınlığı sebebiyle en cazip tatil merkezlerinden birisidir. Ormanlarla kaplı, çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yapan Uludağ, her mevsim tatil severin ilgisini çekmeyi başarır. Her mevsim tatilinizi geçirebileceğiniz Uludağ otellerine Holimax.com üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz.


Uludağ’da Kayak Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Aralık ve Kasım ayları Uludağ kayak sezonunun başladığı aylardandır. Kar yağışının oldukça yoğun bir hale gelerek kalın bir kar kütlesinin oluştuğu Uludağ, temiz oksijeni de beraberinde getirir. Aileniz ve sevdikleriniz ile muhteşem bir kış tatili geçirmek istiyorsanız Uludağ kayak tatilini tercih edebilirsiniz. Özellikle Şubat ve Ocak ayları sömestr dönemine denk gelmesi ve kar tabakasının sabitlenmesi ile kayak yapmak için tercih edebileceğiniz ideal aylardır. En iyi Uludağ otellerini Holimax.com ile keşfedebilir, size en uygun otelde rezervasyonunuzu yaptırabilir ve her yıl düzenlenen kış etkinlikleri ve festivallere katılabilirsiniz.


Uludağ Kayak Pistleri

Dünyaca ünlü kayak merkezleri içinde bulunan Uludağ Kayak Merkezi, 22 lift ve toplam olarak 35 km uzunluğundaki kayak pistleri ve Uludağ otelleri ile hizmet verir. Bu snowboard ve kayak pistleri arasında bulunan;

 

     Ergün kayak pisti: 800 metrelik uzunluğu bulunan piste Alkoçlarda bulunan teleski kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Beden terbiyesi Kuşaklı Kayak Pisti: 2750 metrelik uzunluğundaki piste, Beden terbiyesi telesiyeji kullanılarak piste ulaşılabilir.

 

     Kuşaklıkaya kayak pisti: Uzunluğu 3000 metre olan piste Kuşaklıkaya Grand telesiyeji kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Garan kayak pisti: Ortalama 1300 metrelik uzunluğundaki piste Piste Garan teleski kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Grand Yazıcı Kayak Pisti ( İtalya Yokuşu): Uzunluğu ortalama 650 metre olan piste Yazıcı Teleski kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Belvü kayak pisti: Ortalama 900 metrelik uzunluğu bulunan piste Belvü telesiyeji kullanılarak piste ulaşılabilir.

 

     Kara Kuvvetleri Pisti: 1100 metre uzunluğundaki piste Kara Kuvvetleri telesiyeji kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Fahri Kayak pisti: 1100 metre uzunluğundaki piste Fahri telesiyeji kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Kervansaray Kayak Pisti: Ortalama uzunluğu 1100 metre olan piste Kervansaray telesiyeji kullanılarak ulaşılabilir.

 

     Grand Yazıcı Tutyeli Kayak Pisti: Uzunluğu ortalama 2750 metre olan piste Tutyeli telesiyeji kullanılarak ulaşılabilir.


Uludağ Otel Fiyatları

Her bütçeye uygun seçenekler bulunduran Uludağ otelleri, kış sezonunun gözde kayak merkezlerindendir. Otel fiyatları ise otellerin konseptlerine göre değişkenlik gösterir. Özellikle otellerin sunduğu taksit imkanları ile otellerin konforuna varabilir, karın tadını çıkarabilir ve istediğiniz kayak tatilini rahatlıkla planlayabilirsiniz. Siz de Uludağ’da otelleri inceleyebilir, kış tatili için Holimax.com üzerinden kolayca rezervasyon yapabilirsiniz.

 


En İyi Uludağ Otelleri

Dünya standartlarında bir kayak tesisi olan Uludağ, pek çok konuda kalitesinden ödün vermeden misafirlerini ağırlar. Her bütçeye ve konfor anlayışına uygun Uludağ otelleri en iyi şekilde hizmet vermektedir. Özellikle kış sezonunda kayak sevenler tarafından büyük bir ilgi gören bölgede ucuz, hızlı ve rahat bir konaklama yapmak istiyorsanız, Holimax.com ile erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.


Uludağ'da Gezilecek Yerler

Otel tatilinden sonra veya önce ziyaret edilebilen, her mevsim muhteşem manzaraları ile görenleri büyüleyen Uludağ’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden bazıları;

 

     Uludağ Milli Parkı: Kamp ve doğada yürüyüş yapmayı sevenler tarafından tercih edilen noktalardan biri olarak bilinir.

 

     Saitabat Şelalesi: Doğayla bütünleşerek huzur bulabileceğiniz şelale, aynı zamanda güzel fotoğraf kareleri yakalayabileceğiniz ve piknik yapabileceğiniz lokasyonlar arasındadır.

 

     Softaboğan Şelalesi: Bakacak mevkiinden ulaşım sağlanan şelaleyi ziyaret ederek muhteşem manzarayı yakından izleyebilirsiniz.

 

     Bakacak Tepesi: Bursa’nın en güzel manzaralarına sahip bir bölgede olan tepede sıcak içeceğinizi keyifle içebilirsiniz.

 

     Sirk Gölleri: Heybeli Göl, Kara Göl, Buzlu Göl, Kilimli Göl, Aynalı Göl, Çayır Dere ve Koğuk Dere olarak toplam yedi gölden oluşan Sirk Gölleri, kış sezonunda yağış aldığı için harika manzaralara ev sahipliği yapar.


Uludağ'da Ne Yenir?

Uludağ otelleri mutfaklarında hazırlanan eşsiz lezzetleri tatmadan dönmemeniz gereken Bursa’nın meşhur yemeklerinden bazıları;

 

     İskender Kebap: Bursa’nın bilinen en ünlü yemeği olan İskender, hem yabancı hem de yerli turistler tarafından çok sevilen lezzetlerden biridir.

 

     Mangalda Sucuk: Özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sucuk ekmek, Uludağ kayak otellerine gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken yiyecekler arasındadır.

 

     Pideli Köfte: İskender kebaba her ne kadar benziyor olsa da farklı bir lezzet olan pideli köfte, Bursa’nın ünlü ve denemeniz gereken lezzetlerindendir.

 

     İnegöl Köfte: Sevilen yöresel tatlardan biri olan İnegöl köfte, Uludağ otelleri, et ve mangal restoranlarında manzara eşliğinde tadını çıkarmanız gereken bir yemektir.

 

Uludağ'a Tatil İçin Ne Zaman Gidilir?

Her mevsim tatil için gidilebilen gözde yerler arasındaki Uludağ kayak otelleri, snowboard ve kayak için tercih edilecek ise Ocak ve Şubat ayları idealdir. Oldukça uygun fiyat seçenekleri bulunan Uludağ otelleri 1. bölge, eğlence mekanlarıyla ünlüdür. Uludağ otel fiyatları, bulunduğu konuma ve konsepte göre değişkenlik gösterse de her bütçeye uygun seçenek bulmak mümkündür. Siz de Bursa’nın eşsiz lezzetleri eşliğinde bir Uludağ tatili yapmak istiyorsanız Holimax.com üzerinden rezervasyonunuzu hemen yaptırabilirsiniz.

Başarılı