Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Kış Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Sway Hotels Palandöken

Sway Hotels Palandöken

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
26% indirim
1.225,00 TL
906,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Abant Palace Otel

Abant Palace Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Doğa Oteli
10% indirim
510,00 TL
459,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Dedeman Palandöken Otel

Dedeman Palandöken Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
46% indirim
1.025,00 TL
553,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +
Kayı Snow Otel

Kayı Snow Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
24% indirim
810,00 TL
615,60 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Abant Köşk Otel

Abant Köşk Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Doğa Oteli
5% indirim
1.450,00 TL
1.377,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Library Hotel Erciyes

Library Hotel Erciyes

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Doğa Oteli
Kayak Oteli
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
10% indirim
660,00 TL
594,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon +
Palan Otel Ski & Convention

Palan Otel Ski & Convention

Güvenli Turizm Sertifikası
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Doğa Oteli
Kayak Oteli
41% indirim
649,00 TL
389,40 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Kayı Resort Otel Sarıkamış

Kayı Resort Otel Sarıkamış

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
21% indirim
875,63 TL
696,13 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon
Erciyes Hill Hotel

Erciyes Hill Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
Kayak Oteli
10% indirim
500,00 TL
450,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Karinna Hotel Uludağ

Karinna Hotel Uludağ

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Doğa Oteli
Kayak Oteli
20% indirim
1.233,33 TL
986,67 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Tam Pansiyon +

Kış Otelleri

Yılın en yorucu zamanlarında, yoğun iş temposunun arasında; biraz dinlenmek ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçirmek isteyenler, kışın tatil yapılacak otelleri araştırır. Yurt içi tatilleri olarak düşünüldüğünde kış tatili yapacak pek çok bölge bulunur. İstanbul'a oldukça yakın bir mesafede bulunan Kartepe'de, Bursa ilinde Uludağ’da ve Erzurum ilinde Palandöken'de kayak etkinlikleri ile kış tatilinizi geçirebilirsiniz. Bu bölgelerde bulunan kış otellerinde konaklayabilir, festivaller, konserler ve kayak turları ile kış tatilinizi en verimli şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca balayı, yıldönümü ve doğum günleri gibi özel günler için kış mevsimini tercih edebilir ve kış otellerinde romantik bir hafta geçirebilirsiniz. Farklı bütçelere, değişik tatil anlayışlarına hitap eden ve kışın gidilecek otelleri, Holimax’te bulabilirsiniz.

 

En İyi Kış Otelleri

 Yılın genellikle Ocak, Şubat ve Aralık aylarında yapılan, içeriğinde yoğun bir şekilde kış sporlarını barındıran, bembeyaz bir manzaranın tadını doya doya çıkaracağınız tatiller arasındadır. Kışın yapılacak bu tatiller, genel olarak yılbaşı tatili ile birleştirilir. Bunun sebebi kış tatilini yeni yıl konsepti ile birleştirme şansıdır. Kışın açık olan herşey dahil oteller sayesinde unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

 

Her Şey Dahil Kış Otelleri

 Kış tatili planları için ultra herşey dahil otellerden herşey dahil otellere, tam pansiyondan  yarım pansiyona ve oda-kahvaltıya kadar geniş seçeneklere sahip kış otelleri bulunur. Talebe göre farklı konseptler ve hizmetler sunan herşey dahil kış otelleri, Aralık, ocak ve Şubat ayları için idealdir. Farklı etkinlikler, eğlenceler ve festivallere katılabileceğiniz bu aylarda sevdiklerinizle kışın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Ayrıca kış otellerinde pek çok sanatçının yılbaşı programı ile yeni yıla özel konseptlerin atmosferine tanıklık edebilirsiniz.


Kış Otelleri Fiyatları

Kışın tüm ihtişamına tanıklık edebileceğiniz ve tatilinizi geçirebileceğiniz kış otelleri fiyatları konseptine ve dönemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Termal, kayak merkezleri veya deniz kenarında konumlanan ve her bütçeye hitap eden kış otellerinde konaklayarak kışı en güzel şekilde geçirebilirsiniz. İster balayı tatilinizi yapabilir isterseniz de termal kış otellerinde sauna ve spa hizmetlerinden yararlanarak şifalı sularla sıcacık bir kış geçirebilirsiniz. Hem sakinliği hem de fiyatları ile hayalinizdeki tatilin kapılarını açan kış otellerine erken rezervasyon avantajları ile kolayca ulaşabilirsiniz.

 

Kış Otelleri Erken Rezervasyon

Kış tatili planlıyorsanız kış otellerinde erken rezervasyon fırsatları ile bütçenize uygun bir tatil yapabilir ve tüm yılın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Kış otellerinde havuz, hamam, spa ve eşsiz manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz. Tercihiniz hangi bölgede olursa olsun şehrin özelliklerine göre kış otelleri bulmak mümkündür. Doğayla iç içe olmak istiyorsanız Abant, Ağva ve Sapanca’yı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda kayak yapmak istiyorsanız Uludağ, Palandöken ve Erciyes gibi noktalarda hem kayak yapabilir hem de doğa ile iç içe bir kış tatili geçirebilirsiniz. Siz de eşsiz bir kış tatili için bütçenize uygun kış otelini erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak Holimax.com ayrıcalıkları ile kolayca bulabilirsiniz.

 

Kış Tatili İçin Nereye Gidilir?

Kış sporları deyince akla ilk başta kayak gelir. Bembeyaz karların üstünde heyecanı doruklarda hissetmek için tercih edebileceğiniz farklı şehirler vardır:

 

     Erzurum’da bulunan ve Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip olan Palandöken

     Karın uzun süre yerden kalkmadığı ve snowboard için ideal bir bölge olan Kars-Sarıkamış

     Yeni yerler keşfetmek isteyenler için Kayseri-Melikgazi

     Türkiye’nin en büyük dağlarından biri olan Kayseri-Erciyes

     Kayak tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Bolu-Kartalkaya ve Bursa-Uludağ

     Akdeniz’de kayak keyfini yaşatan Isparta-Davraz

 

Her şey dahil kış otelleri için Bolu Abant’ı seçerek, doğanın güzelliğiyle sizi buluşturan alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Abant’ta ağaçların altına serilen kar, göl manzarasıyla bütünleşince size sadece dinlinliği hissettirir. Havanın soğukluğuna aldırmadan tadını çıkarmak isteyeceğiniz bu manzarayla buluşmak için çok fazla vaktiniz yoksa, bir hafta sonu kaçamağı planlamak iyi bir fikir olabilir.


Kış Tatili Balayı Otelleri

Yeni evlenen çiftler, evliliklerinin ilk zamanlarını kış tatili ile keyifli bir hale getirebilir. Balayı konseptine uygun şekilde hazırlanan odalar, romantik bir akşam yemeği, odaya kahvaltı gibi ayrıcalıklarla hem kendinizi hem de eşinizi şımartabilirsiniz. Tercihinizi kayak merkezlerinin bulunduğu yerlerdeki kış balayı otellerinden yana yaparak vaktinizi farklı aktivitelerle dolu dolu geçirebilirsiniz. Kışın en iyi balayı otellerinde konaklamak, size konfor ve stresten arınma anlamında da avantaj sağlar. Tesislerde sunulan spa hizmetlerinden yararlanarak, eklem ağrısı gibi şikayetlerinizi hafifletebilir ve kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Havalar soğuk olsa da yüzme keyfini çıkarmak için kapalı havuzu olan otelleri tercih edebilirsiniz.

Kışın Açık Olan İslami Oteller

Kışın tatil yapılacak oteller, farklı yaşam tarzlarına hitap eden konseptlere sahiptir. Kadın ve erkekler için ayrı kapalı havuzların, sauna odalarının bulunduğu bir alanda konaklamak isteyenler, kışın açık olan İslami otelleri tercih edebilir. Bu otellerde ailenizle beraber gönlünüzce vakit geçirebilirsiniz. Alkollü içeceklerin servis edilmediği ve ibadetlerinizi dilediğinizce yapabileceğiniz İslami konsepte sahip tesislerde, spa ve sağlık için kullanılan alanlar da kadın ve erkekler için ayrı olarak tasarlanmıştır. Kışın açık olan her şey dahil otelleri tercih ederek daha geniş kapsamlı bir hizmet alabilirsiniz. Muhafazakar işletmelerde yemek seçimini herhangi bir endişe taşımadan yapabilmeniz için sunulan helal yiyecekler sayesinde farklı öğünlerde eşsiz lezzetlerle buluşma şansınız vardır. Holimax’in iptal garantisi, taksit seçenekleri ve kampanya fırsatları gibi birçok ayrıcalığı ile tatile çıkmak için acele edin!
Başarılı