Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Marmaris Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Grand Yazıcı  Club Turban Thermal Otel
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Termal Otel
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
15% indirim
400,00 TL
340,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Örsmaris Boutique Hotel

Örsmaris Boutique Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
21% indirim
180,00 TL
143,07 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
The Beach Front Hotel

The Beach Front Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Yetişkin Oteli
250,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Martı Resort Hotel

Martı Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Evcil Hayvan Dostu
3% indirim
450,00 TL
436,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Ketenci Hotel

Ketenci Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
225,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Begonville Beach Hotel

Begonville Beach Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Yetişkin Oteli
Özel Plaj
202,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Yunus Hotel Marmaris

Yunus Hotel Marmaris

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Aile Oteli
239,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Pineta Park Deluxe Hotel

Pineta Park Deluxe Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mükemmel Konum
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
İdaş Hotel

İdaş Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Yetişkin Oteli
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Pineta Club Hotel

Pineta Club Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Marmaris

Ege ve Akdeniz’in buluşma noktası olan Marmaris, Türkiye’nin sıklıkla tercih edilen tatil bölgelerinden biridir. Yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz belde, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile gelenleri büyülemeyi başarır. Doğayla iç içe bir tatilin yanı sıra eğlence konusunda da oldukça renkli bir gece hayatı sunan Marmaris, her açıdan unutulmaz bir tatil geçirmek için ideal bir noktadır. Üstün hizmet kalitesi ile ön plana çıkan otelleri ve  mutlaka görülmesi gereken eşsiz mekânları ile dolu dolu bir tatil için siz de rotanızı Marmaris’e çevirebilirsiniz.

Marmaris Her Şey Dahil Oteller

Muğla denilince akla gelen ilk tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, muhteşem doğası ve etkileyici güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin favorileri arasında yer alır. Göz alıcı güzellikleri ile misafirlerini ağırlayan belde, ayrıcalıklı otelleri ile adından söz ettirir. Marmaris her şey dahil oteller, konakladığınız süre boyunca tatilinizi en iyi şekilde geçirmeniz için idealdir. Her şey dahil konsepti ile hizmet sunan Marmaris otelleri yeme ve içmenin yanı sıra eğlence aktivitelerini de sizinle buluşturur. Animasyonlar, spor etkinlikleri, oyunlar, yarışmalar ve şovlar ile keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Marmaris otelleri 5 yıldızlı seçeneklerinin alkollü ve alkolsüz hizmet verenleri bulunur. Marmaris otelleri alkolsüz konseptleri yakından inceleyebilir, beklentilerinizi karşılayan otelleri güvenle tercih edebilirsiniz. Marmaris otelleri çocuklu ailelerin de gönül rahatlığı ile konaklayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Çocuk kulübü, çocuk yüzme havuzu, aquapark, özel bakım hizmeti, mini club gibi birçok alternatif içeren otellerde çocuklarınız ile birlikte rahat ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Denize Sıfır Marmaris Otelleri

Tatilcilerin otel seçiminde dikkat ettiği noktalardan biri konaklama yerinin denize yakın mesafede olmasıdır. Marmaris’te deniz sıfır ve yüksek kaliteli birçok otelde konaklayabilir, eşsiz güzelliğe sahip plajların tadını çıkarabilirsiniz. Marmaris’in berrak ve tertemiz denizinde gösterişli birçok doğa manzarasına şahit olabilirsiniz.

Deniz, kum ve güneş tatili tercih edenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan beldede, 5 yıldızlı her şey dahil otellerin yanı sıra apart ve butik otellere de göz atabilir, en uygun konaklama imkânlarından yararlanabilirsiniz. Marmaris apart otel seçeneklerini yakından inceleyebilir, Marmaris’in dilediğiniz noktasında tatilinizi huzurlu şekilde geçirebilirsiniz.

Marmaris Balayı Otelleri

Evlilik hazırlıklarının yorgunluğunu hem dinlenerek hem de eğlenerek atmak için Marmaris balayı otelleri tam size göre olabilir. Yeni evlenen çiftlerin balayılarını her açıdan kusursuz geçirmeleri için hazırlanan özel konseptler, eşiniz ile birlikte romantik anlar yaşamanıza olanak tanır. Balayı çiftlerine sunulan hizmetlerden faydalanabilir, ayrıcalıklı bir balayının tadını çıkarabilirsiniz. Hisarönü, Bozburun, İçmeler otelleri arasından beklentilerinizi karşılayanları tercih edebilirsiniz.

Marmaris Butik Otelleri

Yüksek kaliteli hizmetleri ile ön plana çıkan Marmaris butik otel seçenekleri de huzurlu bir tatil için ideal ortamı sizin için hazırlar. Önlerinde kendi plajları bulunan butik otelleri tercih ederek deniz, kum ve güneş tatili yapabilirsiniz. Bahçeleri ve peyzajları ile misafirlerini etkilemeyi başaran butik oteller, kaliteli hizmetleriyle de sizi en iyi şekilde ağırlar. Ege bölgesinin yöresel lezzetleri ile sağlıklı ve lezzetli kahvaltılar yapabilir, huzurlu ve şirin odalarda konaklayabilirsiniz.

Marmaris Gezilecek Yerler

Mükemmel doğasının yanı sıra tarihi kalıntılarıyla da turistleri kendine çeken Marmaris, tatil yaparken yeni yerler keşfetmeniz için de elverişlidir. Söğütköy, Bayırköy, Taşlıca, Bozburun, Hisarönü, Amos ve Beldibi’nde yer alan antik kentleri ziyaret edebilir, geçmişin izlerini yakından inceleyebilirsiniz. Marmaris’e gittiğinizde eski bir Karya kenti olan Phoenix’i mutlaka ziyaret edebilir, gizemli mekânlar ile tatilinizi zenginleştirebilirsiniz.

Marmaris Koyları ve Plajları

Ulaşım kolaylığına sahip Marmaris plajları ve koyları, etkileyici manzarası ile adeta görsel şölen oluşturur. İçmeler ve Selimiye plajları beklentileri karşılayan güzelliği ile misafirlerini en iyi şekilde ağırlar. Selimiye otelleri plajlara yakınlığı ile yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği mekânlar arasında yer alır. Berrak mavi denizi ve altın sarısı kumları ile ön plana çıkan Kleopatra Plajı, mutlaka ziyaret edilmesi gereken plajlardan biridir. Ayrıca Boncuk Koyu, Burhaniye Kızkumu, Çiftlik plajı gibi ünlü yerleri ziyaret edebilir, denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Marmaris’in Doğal Güzellikleri

Doğa harikası güzellikleriyle de adından söz ettiren Marmaris’te yeşilin ve mavinin içinde kaybolabilir, birçok aktiviteye katılabilirsiniz. Türkiye’nin en güzel koylarını tekne turları ile ziyaret edebilirsiniz. Ege’nin su altı hazinelerinin birçoğu Marmaris’te yer almaktadır. Dalış sporları yapabilir, bambaşka bir dünyayı gözlemleyebilirsiniz. Marmaris Akyaka’da doğal güzelliklere ulaşabilir, huzur veren manzara ile tatilinizi unutulmaz kılacak görselliklere şahit olabilirsiniz.

Marmaris Otel Fiyatları

Dinlendirici ve keyifli bir tatilden beklediğiniz her şeyi Marmaris’te bulabilir, eşsiz güzelliğe sahip tatil beldesinde tüm yılın yorgunluğunu atabilirsiniz. Marmaris otel fiyatları geniş aralıkları ile her bütçeye uygun seçeneklere sahiptir. Marmaris uygun oteller konusunda elverişli tatil beldeleri arasında yer alır. En ucuz Marmaris otelleri için Holimax.com’a göz atabilir, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Tatilinizi uygun fiyatlı Marmaris otellerinde geçirmek için Holimax.com’a özel indirim fiyat seçeneklerini değerlendirebilir, bütçenize hitap eden tatil programı için yerinizi ayırabilirsiniz. 
Başarılı