Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Aska Lara Resort & SPA

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu koronavirüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde “Güvenli Turizm Sertifikası” misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilecek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Çocuk Dostu Otel
 • Özel Plaj
 • Aile Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
 • Aquapark
 • Spa Oteli
 • Ücretsiz Wi-Fi
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Otopark
 • Disco
 • Açık Havuz
 • Kapalı Havuz
 • Kapalı Çocuk Havuzu
 • Aquapark
 • Güneş Şemsiyesi
 • Şezlong
 • Plaj Havlusu
 • Kapalı Restoran
 • Açık Restoran
 • Bar
 • Beach Bar
 • Pool Bar
 • Snack Bar
 • Mini Bar
 • Sauna
 • Hamam
 • Buhar Odası
 • Kablosuz İnternet
 • Okçuluk
 • Basketbol
 • Mini Futbol
 • Masa Tenisi
 • Plaj Voleybolu
 • Çocuk Kulübü
 • Sinema Salonu
 • Fitness Merkezi
 • Açık Çocuk Havuzu
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Tenis Sahası Işıklandırma
 • Tenis Ekipmanları
 • Doktor
 • Çamaşırhane
 • Fotoğraf Servisi
 • Çocuk Bakıcısı
 • Bilardo
 • Kuaför
 • Alışveriş Merkezi
 • Su Sporları
 • Güvenli Kasa

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Anka Ana Restoran

 

Misafirlerimiz ASKA Lara Resort & SPA'da herşey dâhil yiyecek konseptinin keyfini yaşarlar. Zarif dekorasyonu ile ana restoranımız Anka, açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi sunuyor. Her konuğun aradığı lezzeti bulabileceği restoranın, havuz manzaralı terası, çocuk büfesi ve 3 farklı bölümünde yemek yemek sürekli yeni ortamlar keşfetmek gibi...

 

Hizmet Saatleri

 • 07:00 - 10:30 Kahvaltı (Açık Büfe)
 • 12:30 - 14:30 Öğle Yemeği (Açık Büfe)
 • 19:00 - 21:30 Akşam Yemeği (Açık Büfe)
 • 00:00 - 01:30 Gece Büfesi (Açık Büfe)


Aperatif Lezzetler


Hizmet Saatleri

11:00 - 23:00 Soğuk Sandviç (Sandwich Bar)

12:30 - 16:00 Snack Hizmeti (Aska Pool Snack Bar)

12:30 - 16:00 Snack Hizmeti (Lounge Snack Bar)

12:30 - 18:00 Hafif Atıştırmalıklar (Aska Chef Snack Bar)


Pastane

 

Hizmet Saatleri

14:30 - 19:00 Pastane Hizmeti (Brasserie)


A’la Carte Restoran

 

Hizmet Saatleri

 • 19:00 - 22:30 Türk Mutfağı (Mozaik)
 • 19:00 - 22:30 İtalyan Mutfağı (Le Perla)
 • 19:00 - 22:30 Uzak Doğu Mutfağı (Mandarin)
 • 19:00 - 22:30 Balık Mutfağı (Missina)
 • 19:00 - 22:30 Uluslarası Mutfak (Lounge Bistro)

 

* A la Carte Restoranlar ücretli ve rezervasyonlu hizmet vermektedirler.


Barlar

 

Egzotik kokteyllerden, alkolsüz içeceklere, keyifli bir 5 çayı için sıcak bir kaçamak ya da sert bir içkiye...

 

Siz sadece nerede ne içmek istediğinize karar verin. Günbatımında romantik bir atmosfer, havuz başında eğlence dolu zamanlar, sessizliğin keyfini yaşayacağınız huzur dolu bir bar ya da sabaha kadar dans edeceğiniz bir disko...

 

Siz sadece isteyin! Çünkü; Aska Lara Resort & Spa’da herkese hitap eden bir mekan muhakkak var.

 

Hizmet Saatleri

 • 24 Saat Açık Brasserie Bar
 • 08:30 - 00:00 Panoroma Bar
 • 09:30 - 19:30 Vitamin Bar
 • 10:00 - 18:00 Aska Havuz Bar
 • 10:00 - 19:00 Aska Chef Bar
 • 10:00 - 23:30 Beach Bar
 • 10:00 - 17:00 / 19:00 - 23:30 Lounge Bar
 • 11:00 - 23:30 Central Bar
 • 23:30 - 02:00 The Owl Night Club

Hakkında

Konfor, lüks ve kişisel detayların, misafirlere göre şekil aldığı kusursuz bir konaklama deneyimine davetlisiniz.

 

Aska Lara Resort & Spa, sunduğu çeşitli oda ve konaklama seçenekleriyle tatile yayılan keyfi, bir ömür unutulmaz kılıyor. Akdeniz’in incisi Antalya’da, huzur ve eğlence dolu bir tatile ev sahipliği yapan Aska Lara Resort & Spa, doğaya ve denize komşu 545 odası, size özel ayrıntılarla hazırlanmış iç mimarisi, evinizin sıcaklığını yaşayacağınız konforu ve ayrıcalıklı hizmet kalitesiyle, sizi kusursuz bir tatilin öznesi olmaya çağırıyor.

Tesis Özellikleri

Dünyaca ünlü tatil bölgesi Lara’da plajdan sadece 500 metre uzaklıkta, doğa ile iç içe, lüks bir binada hizmet veren bu ferah tesis;

 

 • Antalya Havaalanı'na sadece 12 km uzaklıkta
 • Antalya Şehir Merkezi’ne sadece 19 km uzaklıkta

Oda Özellikleri

Konfor, lüks ve kişisel detayların misafirlere göre şekil aldığı kusursuz bir konaklama deneyimine davetlisiniz.

Aska Lara Resort & Spa, sunduğu alternatifli oda ve konaklama seçenekleriyle tatile yayılan keyfi bir ömür unutulmaz kılıyor. Akdeniz’in incisi Antalya’da, huzur ve eğlence dolu bir tatile ev sahipliği yapan AskaLara Resort & Spa, doğaya ve denize komşu 545 odası, size özel ayrıntılarla hazırlanmış iç mimarisi, evinizin sıcaklığını yaşayacağınız konforu ve ayrıcalıklı hizmet kalitesiyle, sizi kusursuz bir tatilin öznesi olmaya çağırıyor.

Otel Sporları

Daha önce yaşamadığınız özel bir eğlence deneyimine ne dersiniz?

 

Tatiller dinlenmek için, bunu biliyoruz, ama aynı zamanda yeni şeyler denemek için de bundan daha iyi bir zaman olamaz. Aska’da gün, sabah sporu ile başlıyor, akşam şovları, dans ve partilerle sona eriyor. Gün içinde de şüphesiz çok seveceğiniz sayısız aktiviteler yapılıyor. Çeşitli spor yarışmaları, eğlence yarışmaları, su oyunları, voleybol ve futbol maçları sizi bekliyor. Aska Lara’da vaktin nasıl geçtiğin anlayamayacaksınız bile!


Akşam Aktiviteleri


Akşamlarınızı eğlence ve şenliklerle dolduracağız. Hafif bir müzik eşliğinde romantik bir akşamın tadını çıkarın veya temalı partilerin, dans gösterilerinin enerjisiyle stresten uzaklaşın. Arkanıza yaslanın ve Wet´n Wild Park’taki güzel gökyüzünün altında geniş amfi tiyatromuzda sergilediğimiz açık hava gösterilerinin keyfine varın.


Sinema


Aska Lara Sinema, 3D Ses Sistemi ile macera, komedi, romantik ve gerilim gibi çeşitli filmler ile size en yüksek kalitede sinema keyfi sunuyor.


Oyun Salonu


Eğlenceye hazır mısınız?

 

Sıkı bir bowling turnuvasına ve ya bilardo ve diğer masa oyunlarıyla keyifli vakit geçirmeye ne dersiniz?

 

Aska Lara Resort & Spa Oyun Salonu tüm bu aktiviteler için en doğru yer.

 

* Oyun Salonu Hizmetleri ve Etkinlikleri ücretlidir.

Çocuk Konsepti

Sizin gibi çocuklarınızda eğlenmek için buradalar ve bunun mümkün olduğu yer Leo Çocuk Kulübü!


Çocukların hayal dünyasını geliştiren oyunlar ve eğlenerek sosyalleşmelerini sağlayan aktiviteler yaz boyunca Leo Çocuk Kulübü’nde!


Leo Çocuk Kulübü’nde çocuklar için özel düzenlenmiş resepsiyon, aktivite ve oyun odaları, çocuk restoranı (yaz süresince), sinema, Xbox oyunları ve açık hava oyun parkı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra doğum günü partileri, havuz oyunları ve temalı çocuk performansları gibi çeşitli etkinlikler, Leo Çocuk Kulübü’nde çocuklar için unutulmaz bir eğlence ve keyifli zamanları garanti ediyor. Çünkü sizi gülümsetmenin en iyi yolu, çocuklarınızın gülümsemesini sağlamaktır ve biz bu konuda uzmanız!

Balayı

Mutluluğunuzu Aska Lara Resort & SPA ile taçlandırın!


Meyve tabağı, köpüklü şarap, pasta, 1 kez odaya kahvaltı servisi ile balayı ayrıcağılını bizimle yaşayın.

Termal

Wet’n Wild Park’ta konumlandırılmış ikinci SPA merkezimiz mutluluk, huzur ve dinginlik sunuyor. Uzakdoğu ritüelleriyle zenginleşen masajlar, cildinize ve vücudunuza tazelik katan bakımlar ve arınıp yenileneceğiniz ipeksi terapiler... Nilüfer yaprakları ile bezenmiş havuzu ile büyülü bir deneyime davetlisiniz.

Plaj ve Havuz

Sevdiklerinizle beraber, havuz ya da deniz kenarında içeceklerinizi yudumlarken, Akdeniz’in uçsuz bucaksız maviliğinde huzuru hissedeceğiniz muhteşem bir aile tatili Aska Lara’da sizleri bekliyor. Gündüz güneşin, akşam ay ışığının tadını çıkarın. Eğlenceye katılın, hayatı yaşayın!

 

Plaj Bilgileri

 

Aska Lara Resorts & Spa, Mavi Bayrak sertifikalı olup konuklarına özel 150 metre uzunluğundaki plajı ile muhteşem deniz ve sahil sefası sunar. Ahşap iskelesi ve sahilde konumlandırılmış özel hizmet sunan Çardakları, çivit mavisinin berrak sularının usulca süzüldüğü altın kum plajı ve tatilde olmanın keyfini dilediğinizce yaşayabileceğiniz güneşlenme alanlarıyla size ayrıcalıklı bir tatil vadediyor.

 

* Tesisimizde şezlong, plaj şemsiyesi ve plaj havlusu ücretsizdir.


Havuz Bilgileri

 

Havuzlarımız tüm yaş grupları için özel olarak tasarlanmış olup misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

 

Güneşlenerek sakinliğin tadını çıkartabilir, eşsiz seçenekler sunan havuzlarımızın keyfini çıkartabilir, Wet’n Wild eğlence parkımızın çeşitli havuzlarındaki olanaklardan faydalanabilirsiniz.


Aquapark Bilgileri


Aska Lara Resort’e ait Wet’n Wild Parkımız 40.000 m2 alan üzerine kurulmuş olup içinde toplam 9 adet kaydırağımız bulunmaktadır. Bunların farklı şekillere sahip 6 Kaydırağı yetişkinlerimiz, 3 kaydırağımız ise küçük misafirlerimiz için sunulur. Ayrıca çocuk havuzumuzun içerisinde küçük su aşıkları için bir de oyun parkı bulunmaktadır. 

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,


Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir. 

 • Başarılı