Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Aydın Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Le Bleu Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Le Bleu Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
317,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Faustina Hotel & SPA

Faustina Hotel & SPA

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Spa Oteli
25% indirim
450,00 TL
337,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası
Holimax Öneriyor

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
225,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Palm Wings Beach Resort & Spa Kuşadası

Palm Wings Beach Resort & Spa Kuşadası

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Ponz Hotel

Ponz Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Arora Hotel

Arora Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Marina Hotel & Suites

Marina Hotel & Suites

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Aydın

Ege’nin en sevilen tatil ilçelerinin bulunduğu Aydın, farklı tatil anlayışlarına hitap edilen otelleri bünyesinde barındırıyor. Aydın, komşu olduğu iller ile Ege bölgesinde tatil yaparken çevre illeri gezmek isteyenler için oldukça elverişli bir konumda bulunuyor. Aydın üzerinden; İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla gibi illere oldukça kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. On yedi ilçesi bulunan Aydın’da, tatilcilerin en çok tercih ettikleri ilçeler, Kuşadası ve Didim’dir. Bu ilçeler yalnız Aydın ilinin değil Türkiye’nin en gözde tatil adresleri arasından yer alır. Kuşadası ve Didim, dünya çapında da oldukça sevilen ve yabancı turistler tarafından rağmen gören tatil ilçeleridir.

Aydın’da Gezilecek Yerler ve Aydın Kaplıcaları

Aydın, hem merkezinde hem de ilçelerinde gezilecek pek çok doğal güzelliğe sahiptir. Aydın denilince akıllara ilk olarak dünyaca ünlü plajlar gelir. Altınkum Plajı, Aydın’ı ziyaret edenlerin uğramadan geçmemesi gereken adreslerden biridir. Bu plaj adını altın renkli kumlarından alır. Bodrum ve Çeşme arasında bulunan Didim yarımadasında yer alan Altınkum Plajı, uzun bir sahil şeridine sahiptir. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından pek çok kez Mavi Bayrak’a layık görülmüştür. Tatilinizi Didim’de yapacaksanız yüzmek için Altınkum Plajını tercih edebilirsiniz.

Altınkum’un aniden derinleşmeyen denizi ayrıca yüzmeyi yeni öğrenenler için de oldukça uygundur. Didim’de gezilecek yerler arasında ayrıca Didim’e bağlı olan Akbük gelir. Akbük, temiz havası, koyları ve plajı ile deniz tatilini sevenler için oldukça uygun bir adrestir. Didim, Akbük’te yer alan Saplı Ada ve Kumkent plajları, masmavi denizi ve sessiz sakin doğasıyla Haydar Koyu tatilini Didim’de geçirenlerin gezebileceği doğal güzellikler arasında yer alır.

Kuşadası’nda ise Güvercinada Kalesi, El Heykeli, Kadınlar Plajı ise görülmesi gereken güzellikler arasında yer alır. Ayrıca Yılancıburnu Plajı ve Güzelçamlı Plajı, tatil için Kuşadası’nı tercih edenlerin ziyaret etmesi gereken plajlar arasındadır.

Aydın, plajlarının yanı sıra kaplıcalarıyla da tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Radon Termal Kaplıcası, Alangüllü Kaplıcası, Salavatlı Kaplıcası ve Davutlar Kaplıcası gibi kaplıcalar tatil yaparken çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenlere hitap eder.

En Güzel Aydın Otelleri

Aydın’da farklı beklentilere hitap eden pek çok oteli bir arada bulabilirsiniz. Aydın tatil yerleri içinde bir otelde kalmak istiyorsanız öncelikle otelinizden beklentinizin ne olduğuna karar vermelisiniz. Çoğunlukla otelde vakit geçirmek istiyorsanız Aydın herşey dahil otel çeşitleri sizin için uygun olabilir. Her şey dahil otellerde, otelinizden çıkmadan yemeklerinizi yiyebilir ve otel içinde  deniz, havuz ve eğlence gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Bu tipte bir otelde kalmak istiyorsanız herşey dahil en iyi Aydın otelleri için holimax.com’u inceleyebilirsiniz.

Sağlığınıza da iyi gelecek bir otel için Aydın termal otel seçenekleri arasında bir tercih yapabilirsiniz. Termal oteller, kaplıca havuzu ve SPA masajı imkanı sunan otellerdir.

Aydın otel fiyatları, farklı bütçelere hitap eder. Otellerin sağladığı imkanlara göre otel fiyatları farklılık gösterir. En ucuz Aydın otelleri için Holimax’ten yararlanabilirsiniz. Çocuklu aileler için ucuz alkolsüz çocuklu ailelere hitap eden otelleri inceleyebilirsiniz. Mini club imkanı ve çocuk havuzu bulunan otelleri tercih ederek çocuklarınızla rahat bir tatil  yapabilirsiniz.  

Aydın’ın Tarihi Yerleri

Aydın, yalnızca doğal güzellikleri ile değil tarihi yerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Aydın özellikle antik kentlere merakı olanlar için oldukça zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Aphrodisias Antik Kenti ve Müzesi, Tralleis Antik Kenti, Priene Antik Kenti ziyaret etmeniz gereken antik kentler arasında yer alır. Aydın, Karacasu’da yer alan Aphrodisias Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunur.  

Antik Yunan ve Roma döneminden günümüze kalan bir miras olan Apollon Tapınağı, Antik Çağ’da gelecekten haber almak amacıyla kullanılırdı. Bu tapınakta yer alan Medusa Heykeli de Aydın’da görmeniz gereken tarihi yerlerden önemli bir tanesidir.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret edebileceğiniz bir tatil için holimax.com’u ziyaret edebilir, en uygun oteli bulup hemen rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Başarılı