Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Diamond Premium Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Çocuk Dostu Otel
 • Özel Plaj
 • Aile Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
 • Spa Oteli
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Bar
 • Pool Bar
 • Restoran
 • Boccia
 • Açık Havuz
 • Kablosuz İnternet
 • Lobi Bar
 • Masa Tenisi
 • Aquapark
 • Plaj Voleybolu
 • Su Kaydırağı
 • Bebek Arabası
 • Su Jimnastiği
 • Dart
 • Fitness Merkezi
 • Hamam
 • Sauna
 • Aerobik
 • Mini Kulüp
 • Açık Çocuk Havuzu
 • Özel Plaj
 • Masaj, Kese, Cilt Bakımı
 • Kuru Temizleme
 • Kuyumcu
 • Fotoğraf Servisi
 • Doktor
 • Butik
 • Çamaşırhane
 • Market
 • Telefon ve Faks Hizmeti
 • Kuaför
 • Oyun Salonu
 • Bilardo
 • Su Sporları
 • Çocuk Bakıcısı
 • Jakuzi

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı eşsiz güzelliğe sahip Side’de bulunan Diamond Premium Hotel&Spa, zengin açık büfe ve A la Carte restaurantlarıyla misafirlerini ağırlıyor. Güne zengin bir kahvaltı ile başlamanız, lezzetli atıştırmalıkların tadına bakmanız, Osmanlı mutfağından İtalyan mutfağına uzanan geniş gastronomi kültürümüzle tanışmanız için ikinci eviniz Diamond Premium’da sizleri bekliyoruz…

Diamond Premium Hotel&Spa olarak sizlere zengin gastronomi kültürünü sunduğumuz için mutluyuz. Güne zengin bir açık büfe kahvaltı ile başlayabileceğiniz, öğlen ve akşam da açık büfemizdeki lezzetli yiyecekleri tadabileceğiniz restaurantlarımızda hijyeni ön planda tutuyoruz.

Bir açık büfe ana restoran, iki A la Carte restoran, bir snack restoran ve bir pastane ile hizmetinizdeyiz. Günlük spesiyallerimizden ızgara seçeneklerine, diyet yiyeceklerden çeşitli içecek ve tatlılara uzanan geniş lezzet yelpazesine sahibiz. Otelimizin ferah ve eşsiz dizayn edilmiş restaurantlarında her damak tadına uygun yiyecekler mevcut. Ayrıca restoranlarımızda canlı pişirme şovlarının yapıldığı köşede lezzetli yiyeceklerin dansını da izleyebilirsiniz.

Diamond Premium Hotel&Spa’da Osmanlı mutfağının esintilerini de hissedeceksiniz. Osmanlı dönemini yansıtan yiyeceklerin sunulduğu Sultan A la Carte restaurantımızda kendinizi yüzyıllar öncesinde yaşayan biri olarak, saray davetindeymiş gibi hissedeceksiniz. Dönemin geleneksel motiflerini yansıtan dekoratif eşya ve aydınlatmalarla zamanda yolculuk yapacak, hem görsel hem de lezzet şölenini bir arada yaşayacaksınız. Sultan A la Carte restaurantımızda hepiniz birer sultan gibi ağırlanacaksınız!

Osmanlı mutfağının yanı sıra dünya mutfağının farklı lezzetlerini denemek isteyen misafirlerimizi de düşünüyoruz. Bunun için otelimizin Carpaccio A la Carte restoranında İtalyan rüzgarları estiriyoruz! İtalyan mutfağına dair en lezzetli yiyecek seçenekleri, profesyonel aşçılarımızın ellerinden çıkıyor ve misafirlerimiz için hazırladığımız şık masalarda yerini alıyor. Tatilde gününüzü şık bir akşam yemeğinde sonlandırmak istiyorsanız, sizi otelimizin Carpaccio A la Carte restoranında ağırlamak için bekliyor olacağız.

Açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunduğumuz ana restoranımız toplamda 1,200 kişilik kapasiteye sahipken, Sultan A la Carte restoranımız 100 kişilik ve Carpaccio A la Carte restoranımız da 80 kişiliktir.

Sizleri, çok çeşitli lezzetleri bir arada sunduğumuz restoranlarımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız! 

 

07.00-10.00 Kahvaltı

10.00-11.00 Geç Kahvaltı

10.00-17.00 Beach Bar

10.00-00.00 Info Bar

10.00-00.00 Pool Bar

11.00-12.00 Dondurma Servisi (1 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında)

11.00-16.00 Gözleme Çeşitleri

12.00-16.00 Snack İkram

12.00-16.00 Corner Snack

12.30-14.00 Öğle Yemeği

14.00-18.00 Çay, Kahve ve Pasta

14.00-00.00 Petit Lobby Bar

16.00-17.00 Dondurma Servisi (1 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında)

19.00-21.00 Akşam Yemeği

19.00-21.30 A la Carte Restoran

22.00-07.00 Gece Aperatif Büfesi

22.00-07.00 Gece Çorbası

23.30-02.00 Disco Bar

00.00-08.00 Be Amezing (Altrium)

Hakkında

Diamond Premium Hotel & Spa sizleri ayrıcalıklı bir tatilin içinde hissettirir. Otel bünyesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ücretli ve ücretsiz imkanları bulunur. Ücretsiz imkanları arasında açık ve kapalı havuz, aquapark, Boccia, dart, masa tenisi, plaj voleybolu, su jimnastiği, fitness merkezi, mini kulüp, sauna ve hamam bulunur. Otelin ücretli imkanları ise market, doktor, kuaför, kuyumcu, kuru temizleme, çamaşırhane, jakuzi ve masajdır.


Diamond Premium Hotel & Spa Konumu 


Antalya ili Manavgat ilçesindeki sevilen tatil beldesi Side’nin Titreyengöl mevkiinde yer alan Diamond Premium Hotel & Spa, Manavgat merkeze 5 km mesafededir. Side merkezine uzaklığı 7 km, şehir merkezine 90 km, Antalya Havalimanı’na uzaklığı ise 70 km’dir. Dağın ve yeşilliğin arasında konumlanan otelin önünde nehir bulunur.


Diamond Premium Hotel & Spa Konaklama İmkanları 


Diamond Premium Hotel & Spa bünyesinde standart oda (28 m²), aile odası tek banyolu veya çift banyolu (54 m²), engelli odası (28 m²) ve junior suit oda (56 m²) olmak üzere toplamda 496 oda yer alır. Ultra her şey dahil konsepte sahip otelde sabah, öğle, akşam açık büfe yemeklerinin yanı sıra kahve, kek, snack ikramları, gözleme ve dondurma ikramları bulunur. Ayrıca ücretli olarak yararlanabileceğiniz Sultan A La Carte ve Carpaccio A La Carte restoranları vardır.


Diamond Premium Hotel & Spa özelliklerini beğendiyseniz, Holimax güvencesiyle tatilinizi kolayca ayarlayabilirsiniz.

Otel Sporları

Keyifli bir tatilin anahtarı, eğlenceli aktivitelerdir. Bu anlayışla çizdiğimiz yolda otelimize konaklamak için gelen misafirlerimizi eğlencenin doruklarına çıkarıyoruz. Su sporlarından dans gösterilerine, canlı müzik performanslarından bilardoya… Diamond Premium Hotel&Spa’da eğlencenin sınırı yok!

Tatil boyunca keyifli aktivitelerle vakit geçirmek, su sporlarıyla eğlenmek ve dans gösterileriyle unutulmaz anlar yaşamak istiyorsanız tek adresiniz Diamond Premium Hotel&Spa olmalı. Otelimizi, tüm misafirlerimizin faydalanabileceği aktivitelerle daha benzersiz hale getiriyoruz ve sizlere arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenebileceğiniz, yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz ve hep gülümseyerek hatırlayacağınız bir dünya sunuyoruz.

Çeşitli su sporlarıyla tatil keyifinizi iki katına çıkarıyoruz…

Otelimizin hijyenik ve geniş havuzu, pek çok su sporuna elverişlidir. Dilerseniz farklı şekil ve boyutlardaki su kaydıraklarından suya atlayarak sıcak yaz günlerinde serinleyebilir, dilerseniz su jimnastiği, su sporları ve farklı havuz oyunlarıyla vakit geçirebilirsiniz.

Hem gündüz, hem gece!

Diamond Premium Hotel&Spa’da dart, su jimnastiği, su sporları, motorlu su sporları, aerobik, boccia, plaj voleybolu, zumba, masa tenisi, farklı havuz oyunları, bilardo gibi gündüz aktiviteleri ile gün içerisinde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz farklı aktivite seçenekleri bulunuyor.

Otelimizde sınırsız eğlence akşam da devam ediyor! Canlı müzik performanslarımız ile müziğe doyabilirsiniz. Ayrıca amfi tiyatroda gerçekleştirdiğimiz etkileyici gösterilerin yanı sıra otelimizin gece kulübünde içkinizi yudumlayabilir, keyifle dans edebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından spor aktivitelerini de göz önünde bulunduruyor, fitness salonumuzu sizlerin kullanımına sunuyoruz.

Dans, müzik, spor, eğlence… Diamond Premium Hotel tatilinizin her anını güzel şeylerle değerlendirebileceğiniz bir dünya. Günlük hayatın yaşattığı stresten uzaklaşmak, yorgunluğunuzu gidermek, kendinizi bambaşka bir dünyada hissetmek ve aynı zamanda da en eğlenceli aktivitelerle eğlenmek istiyorsanız ikinci eviniz Diamond Premium Hotel&Spa’da yeriniz hazır!

Çocuk Konsepti

Diamond Premium Hotel&Spa olarak otelimizin minik ve sevimli misafirlerini de unutmadık! Çocuklar özenle tasarladığımız Mini Club’ta sınırsız eğlencenin tadını çıkarıyor. Dans, müzik, oyun, yarışma, çizgi film, doğum günü partileri ve daha pek çok şey minikler için sunduğumuz Mini Club’ta!

Çocuklar en değerli varlıklarımızdır. Onların bir tebessümleri tüm dünyaya bedeldir. Gülmeleri, eğlenmeleri ve tatilin tadını çıkarmaları için Diamond Premium Hotel&Spa olarak onlara Mini Club’ta sınırsız eğlence imkanı sunuyoruz. Otelimizin Mini Club bölümü, 04-12 yaş arası tüm çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için tasarlanmıştır. Ayrıca Mini Club’ta minik misafirlerimizin tatilde diğer çocuklarla arkadaşlıklar kurabilmeleri, oyunlar oynayabilmeleri ve eğlenirken öğrenebilmeleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

Peki, Mini Club’ta neler var?

Neler yok ki! Aktivite odası, oyun bahçesi, el sanatları etkinlikleri, açık çocuk havuzu, mini disco, yarışmalar ve daha neler neler… Mini Club’un hizmet verdiği saatler içerisinde düzenlenen özel gündüz aktiviteleri ile minik misafirlerimiz eğlenceye doyacak. Dilediklerinde odalardaki çizgi film kanallarında çizgi film izleyebilecek, dilediklerinde dans edebilecek, dilediklerinde ise yarışmalarla tatlı rekabetler yaşayacaklar. Ayrıca Mini Club olarak çocuklar için haftalık özel doğum günü partileri de düzenliyoruz. Çocuklar tatilin tadını Diamond Premium Hotel&Spa’da çıkarıyor!

Minikler de müzik ve dansa doyuyor!

Ebeveynleri olarak tatilde gece eğlencelerine katılmak, dans etmek ve müzik dinlemek istiyor fakat çocuğunuz için tüm bunlardan mahrum kalıyor olabilirsiniz. Sizi düşünerek çocuklarınızı akşam saatlerinde eğlenebilecekleri, tıpkı sizin gibi dans edebilecekleri Mini Disco bölümünde ağırlıyoruz. Ayrıca Diamond Premium Hotel & Spa olarak çocuğunuz için güvenilir ve deneyimli bebek bakıcısı hizmeti de sunuyoruz. Sizi ve çocuklarınızı önemsiyor, tatilde eğlenebilmenizi istiyoruz. Özellikle otelimizin minik konuklarının içlerinde dolup taşan enerjiyi dışarı atabilmeleri için eğlenceli aktiviteler düzenliyor, onları yeni arkadaşlıklar kurmaya davet ediyoruz. Onları seviyoruz! Çünkü çocuklar, en değerli varlıklarımız…

Termal

Tatilin tatlı yorgunluğunu üzerinizden atmak, stresten arınmak ve huzurlu anlar geçirmek için Diamond Premium Hotel & Spa olarak misafirlerimize masaj ayrıcalığı sunuyoruz. Profesyonel ve güleryüzlü ekibimizle hak ettiğiniz mutluluk, huzur ve dinginliğe kavuşmanızı sağlıyoruz. 

Masaj huzurdur…

Masaj huzur, dinginlik ve sakinlik verir. Ruhu dinlendirir, adeta psikolojik terapidir… Günlük hayatın stresiyle yorulan vücudunuzun ve zihninizin dinlenmesini, stresten arınmasını sağlar. Ayrıca fiziksel iyileştirici gücü de vardır. Masaj sayesinde eklem ve baş ağrıları, burkulmalar, yumuşak doku romatizmaları gibi sorunları  ortadan kaldırabilmeniz mümkün.

Tüm bu sebeplerle, Diamond Premium Hotel&Spa olarak misafirlerimize masaj hizmeti sunuyoruz. Otelimizin hijyenik ve profesyonel masaj salonlarında huzur ve stresten arınabileceğiniz gibi tatilin tatlı yorgunluğunu da üzerinizden atabilirsiniz. Masaj alanında uzman kadromuzla, doğal ve organik ürünleri etkili teknik ve tedavi yöntemlerle uygulayarak, odadan dinlenmiş bir şekilde ayrılmanızı garanti ediyoruz. Pozitif enerjiyle dolmanızı ve yaşama  sağlıyoruz.

Sunduğumuz güzellikler masajla sınırlı değil!

Tatilin eğlence kadar ‘dinlenmek’ olduğunun bilinciyle vücudunuzu yorgunluktan arındırmak için otel misafirlerimize sınırsız imkanlar sunuyoruz. Masajın yanı sıra otelimizde sauna, Türk hamamı, buhar banyosu, dinlenme alanı, cilt ve vücut bakımının da doyumsuz keyfini yaşayabilirsiniz. Sıcak suyun, buharın ve sihirli parmakların rahatlatıcı etkisiyle kendinizi Diamond Premium Hotel&Spa’da yenilenmiş hissetmeye hazır olun!

Kendini bulutların üzerinde hissetmek isteyenlere…

Vücudunuzu dinç tutmak, kendinizi rahatlamış ve bulutların üzerindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız siz de Diamond Premium Hotel&Spa’yı tercih edin, huzura ve mutluluğa bir adım atın…

Genel Uyarılar

Tesislerin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı hizmet alanlarının kullanımı, Covid-19 kapsamında çıkan genelgeler ve yasal düzenlemelere göre konaklama süresince sınırlandırılmış ya da kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler ise kısmen veya tamamen sunulamayabilir. Tesis gerekli doluluğu sağlayamadığı takdirde konsept veya konsept dahilinde değişiklik uygulayabilir.


Konum ve haritalar bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu gerçekleştiren kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin adı, soyadı ve kişisel bilgilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

 • Başarılı