Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Evcil Hayvan Dostu Oteller

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
La Boutique Hotel

La Boutique Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Yetişkin Oteli
Şehir Oteli
448,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & Spa

Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & Spa

Spa Oteli
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
30% indirim
1.200,00 TL
840,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Çam Hotel Thermal Resort & Spa Convention Center

Çam Hotel Thermal Resort & Spa Convention Center

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Termal Otel
Spa Oteli
598,33 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Alkolsüz Yarım Pansiyon
Richmond Termal Otel Pamukkale

Richmond Termal Otel Pamukkale

Güvenli Turizm Sertifikası
Termal Otel
Doğa Oteli
Evcil Hayvan Dostu
25% indirim
340,00 TL
255,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Limak Cyprus Deluxe Hotel

Limak Cyprus Deluxe Hotel

Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Balayı Oteli
25% indirim
1.200,00 TL
900,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Hilton Dalaman Sarıgerme

Hilton Dalaman Sarıgerme

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Maya Bistro Hotel Beach

Maya Bistro Hotel Beach

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Evcil Hayvan Dostu
15% indirim
420,00 TL
357,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Martı Resort Hotel

Martı Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Evcil Hayvan Dostu
3% indirim
450,00 TL
436,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
The Marmara Antalya

The Marmara Antalya

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Özel Plaj
Şehir Oteli
15% indirim
390,00 TL
331,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Yarım Pansiyon
Letoon Plus  Hotel & Spa

Letoon Plus Hotel & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Evcil Hayvan Dostu Oteller

Tüm evcil hayvan sahipleri için kedi ve köpekleri, ailenin bir üyesi olarak kabul edilir. Seyahate çıkarken kedi ve köpeklere yönelik pansiyonlar aranır ya da evcil dostlar, tanıdıklara bırakılır. Bu tür durumlarda, seyahat süresi boyunca evcil hayvan sahiplerinin aklı sevimli dostlarında kalmakta. Ancak ‘pet friendly’ özelliğine sahip olan oteller, son dönemlerde hemen hemen her lokasyonda bulunmaktadır. Bu da evcil hayvanlarla seyahati daha kolay ve keyifli hale getirir. Evcil hayvan kabul eden oteller arasında apartlardan 5 yıldızlı otellere, oda kahvaltı hizmetinden her şey dahil konseptine kadar birçok farklılığı görmeniz mümkündür. Bu farklılıklar arasından hem kendinizin hem de küçük dostunuzun konforlu ve eğlenceli vakit geçirebileceği seçenekleri kolaylıkla bulabilirsiniz.

Hayvan Dostu Oteller

Her hayvan dostu otel, kendi içerisinde farklı kurallara sahiptir. Bazıları kedi ve köpeğinizin özellikle kapalı restoranlar gibi ortak alanlarda bulunmasına müsaade etmeyebilir. Ancak siz odada olmadığınızda evcil hayvanların odada bırakılması konusunda genellikle herhangi bir problem olmaz. Özellikle kedi kabul eden oteller arıyorsanız, bu seçenekler sizin için uygun olacaktır. Bununla birlikte köpeğiniz için de buralarda konaklamanız mümkündür. Hayvan dostu otelin çevresindeki açık alanlarda rahatlıkla köpeğinizle yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bunların yanı sıra bazı oteller evcil hayvanınızın rahat etmesi için tüm olanakları sizlere sunar. Hatta köpeğiniz için özel bir köpek yatağı tahsis eden yerler bile mevcuttur.

Hayvan Dostu Her Şey Dahil Oteller

Gün boyu organizasyonların düzenlendiği, animasyon gösterileri ve sınırsız ikramlıklarla konforunuz için gerekenleri size sunan her şey dâhil konseptindeki bazı köpek dostu oteller, bu konuda son derece duyarlı ve hassastır. Köpeğinizi gönlünüzce gezdirebileceğiniz ve onunla birlikte yüzebileceğiniz alanları mevcuttur. Buralarda yukarıda da bahsedilen ortak kapalı alanların bazılarında minik dostunuzun bulunmaması gerekebilir. Ancak deneyimli personeller hem sizin hem de diğer misafirlerin konforu ve rahatlığı için gereken her şeyi sağlar.

Uygun Fiyatlı Hayvan Dostu Oteller

Özellikle köpeğinizle birlikte bir konaklama planlıyorsanız sizin için en iyi hayvan dostu otel seçenekleri, çevresinde bahçesi olan işletmeler olabilir. Bu bağlamda tercihinizi özellikle Çeşme, Dalaman, Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi lokasyonlardaki butik otellerden yana yapabilirsiniz. Genellikle aile işletmesi olan butik otellerin çevresinde çoğu zaman ufak da olsa bir bahçe bulunur. Bu bahçede köpeğinizle birlikte akşam yemeklerini yiyebilir ve otel çevresinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Benzer imkanlardan yararlanabileceğiniz apartlar da en ucuz hayvan dostu oteller arasında yer alır.

Hayvan Dostu Otelleri Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kedi ve köpeklerinizle tatile çıkarken öncelikle konaklayacağınız yerlerin evcil hayvan kabul prosedürlerini inceleyebilirsiniz. Bu incelemeleriniz sırasında aşağıdaki unsurları önem vermeniz konforlu bir tatil geçirmenize yardımcı olacak.

Evcil hayvan dostu ibaresi bulunan yerler genellikle hem kedileri hem de köpekleri kabul eder. Ancak siz kedinizle birlikte konaklayacaksanız, rezervasyon öncesi otelin kedi dostu olduğunu teyit edebilirsiniz.

Bazı yerler ağırlık ve cins kısıtlamaları yapar. Yasaklı köpek ırklarının konaklaması otel yönetimlerince kabul edilmez. Bunun dışında da bazı oteller, sadece küçük ırk köpekleri kabul etmekte. Rezervasyon yapmadan önce konaklayacağınız yerin bununla ilgili bir kısıtlaması olup olmadığını inceleyebilirsiniz.

Birden fazla evcil hayvanınız varsa, bazı otellerin oda başına yalnızca bir kedi veya köpeğe izin verdiğini göz önünde bulundurun.

Evcil hayvan kabul eden oteller, genellikle kediniz veya köpeğiniz için ekstra bir ücret talep etmez. Ancak bazılarında otele girişte ekstra bir rakam sizden talep edilebilir. Rezervasyondan önce herhangi bir ekstra ücretin olup olmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz.

Rezervasyon yapmadan önce kedi ve köpeklerin hangi alanları kullanabildiği ve siz yokken evcil hayvanların odada bırakılıp bırakılmadığı gibi konularda da prosedürün ne olduğunu gözden geçirin.

Tüm bu unsurların yanı sıra tatile çıkmadan önce sevimli dostlarınızın aşı ve kimlik kartlarını yanında bulundurduğunuzdan emin olmanız gerekir. Otele giriş esnasında sizin kimliğinizde birlikte onların kimliği ve aşı kartlarının da sizden talep edilmesi olası bir durumdur. Evcil hayvanlarınızla birlikte keyifli ve konforlu bir tatil organize etmek isterseniz, Holimax.com’ da bulunan hayvan dostu otel seçeneklerine göz atabilirsiniz.
Başarılı