Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Fame Residence Lara & SPA

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Çocuk Dostu Otel
 • Özel Plaj
 • Tekerlekli Sandalyeye Uygun
 • Aile Oteli
 • Şehir Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
 • Spa Oteli
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Havuz
 • Mini Bar
 • Emanet Kasa
 • Kablosuz İnternet
 • Sauna
 • Hamam
 • Spa Merkezi
 • Buhar Odası
 • Masa Tenisi
 • Sinema Salonu
 • Tenis Kortu Aydınlatması
 • Fitness Merkezi
 • Plaj Voleybolu
 • Animasyon
 • Çamaşırhane
 • Kuaför
 • Doktor
 • Market
 • Güzellik Merkezi
 • Çocuk Bakıcısı
 • Kuru Temizleme
 • Butik
 • Kuyumcu
 • Bilardo
 • Tenis Ekipmanları
 • Bowling
 • Su Sporları
 • Futbol
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Oyun Salonu
 • Telefon

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Dünya Mutfağının eşsiz seçeneklerini, Anadolu’nun kültürüyle harmanlayıp, sizlere tematik günlere özgü dekorasyon ve menüleriyle açık büfemizde lezzet yolculuğuna çıkaracak bir deneyim vaat ediyoruz.


Türk, Çin, İtalyan, Meksika ve Balık A’ la Carte Restoranlarımızda ağırlamak, her biri ayrı ayrı sizler için tasarlanan restoranlarımızda, Usta şeflerimizin ellerinden siz misafirlerimize ulaştırıyoruz.


*A la carte restoranları rezervasyon gerektirir.

Hakkında

Antalya’nın güzelliklerine kolayca ulaşabilir hem de düşlediğiniz tatile Fame Residence Lara & Spa Otel ile bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Çünkü denizin kıyısında, birbirinden güzel sekiz havuzuyla, rengarenk bahçesiyle, 2006 yılından bu yana Misafir Memnuniyetini her zaman en üstte tutan kalite anlayışıyla, muhteşem lezzetleri, güler yüzlü personeli ve şık dekorasyonuyla, size ailenizle unutamayacağınız anılar yaşatmaya davet ediyor.

Tesis Özellikleri

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 10002, ISO 22000 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip 5 Yıldızlı Otelimiz doğanın tüm renklerinin doyasıya yaşanabileceği Lara bölgesinde yer almaktadır.


 • Antalya Havalimanı’na sadece 14 km uzaklıkta
 • Antalya Merkez’e sadece 16 km uzaklıkta
 • Deniz ve Plaja sadece 0 km uzaklıkta

Oda Özellikleri

Tüm odalar bahçe, deniz, havuz veya kara manzaralıdır.


Modern ve lüks dekorasyonuyla Halı, Balkon, Banyo (küvet), WC, Direk Telefon Hattı, Saç Kurutma Makinesi, Minibar, Su Isıtıcısı, Çay & Kahve Servisi, Kasa, Uydu TV, Müzik Yayını, AC 220 V Merkezi Isıtma / Soğutma Sistemi mevcuttur.

Otel Sporları

Gündüz Aktiviteleri

Eğlence ekibimiz, sizleri sahil, havuz ve spor aktiviteleri ile gün boyu birbirinden farklı oyunlara davet ediyor. Mini kulübümüz, oyun parkımız, şişme oyuncaklarımız ve çocuk havuzumuz ile çocuklarımız hem güvenilir ellerde olacak hem de unutulmayacak bir eğlenceyi yaşayacaklar.


Akşam Aktiviteleri

Akşam mini disko ile başlayan eğlence saati, her gün bambaşka gösterilerle sizleri eğlendiriyor, canlı müzik, açık hava partileri ve disko ile size Akdeniz Akşamlarının büyülü dünyasına götürüyor.


Oyun Salonu

Aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızla bilardo ve bowling turnuvalarına katılabilir, masa oyunları, oyun makineleri ile sizin için tasarlanan Oyun Salonlarında, içkinizi yudumlayıp, klimanın altında kendinize ait bir dünyada hoş vakitler geçirebilirsiniz.

Balayı

Müsaitlik doğrultusunda deniz manzaralı oda, İlk sabaha odaya kahvaltı ve gazete servisi, gibi hizmetler sunulmaktadır.

(Çiftlerin balayı uygulamasından yararlanabilmesi için giriş esnasında evlillik cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir.)

Termal

Doğanın kusursuz dengesinde beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Tatiliniz boyunca ruhunuz özgürleşirken bedeninizi rahatlatacak Uzak Doğulu Terapistlerin uzman elleriyle rahatlayacak, Anadolu’nun dillere Destan Türk Hamamında suyun iyileştirici gücüyle yenileneceksiniz.


Güzellik salonu, Sauna, Buhar odası, Hamam-Kese odaları, Masaj Odaları, Dinlenme Odası, Kapalı havuzu, Çocuk Havuzu ve Fitness Salonu ile sizlere inanılmaz bir Spa keyfi sunuyoruz. Yorgunluk ve stresten uzaklaşarak, hafifliği ve rahatlığını hissedeceksiniz.


Türk Hamamı


Ünü tüm dünyayı saran, Türk hamamı 1000 yılı aşan geleneğiyle, sıcak ve soğuk suyun birlikte kullanıldığı, nemli sıcak buharıyla stresten uzaklaşmanızı, hem vücudunuzun hem de zihninizi rahatlatmanızı sağlayacaktır.


Hamamda kesenin faydaları: Vücudunuzda biriken toksinleri atmanızı, kan dolaşımınızı düzenleyerek, daha sağlıklı-enerjik hissetmenizi sağlar. Cildinizdeki siyah noktalardan kurtulmanızı ve ciltteki lekeleri, biriken ölü derileri uzaklaştırarak, yumuşacık, esnek bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Deriyi yumuşatır yoğunluk kazandırır ve kalıcı bronzlaşmaya yardım eder.


Köpük masajı: Bu masaj kasları rahatlatıcı özelliğiyle, strese veya rüzgâra maruz kalma nedeniyle oluşan krampları, kasların sertleşmesini sağlar. Köpük masajı Türk Hamamında, tüm vücudun doğal sabunun (zeytinyağlı) köpüğü ile kaplanarak yapılan geleneksel bir masajdır. Masajdan sonra vücudunuz yenilenerek adeta bebek cildi kadar yumuşacık olur.


Klasik Masaj


Strese ve yorgunluğa bağlı kasılmalar Klasik masajla kan dolaşımını rahatlatır, kaslarınızın gevşeyerek, sağlıklı hissetmenizi sağlar.


Aromaterapi Masajı


Bitki kökleri ve çiçeklerin özütünden elde edilen esansiyel yağlar kullanılarak yapılan aromaterapi masajı, hem vücudunuza hem de ruhunuza iyi gelir. Kan dolaşımını rahatlatır, olası dış etkenlere karşı güçlendirerek yıpranmaya karşı cildinizi korur. Hoş kokulu yağlar ile sakinleştirir ve pozitif enerjinizi artırarak, mutlu hissetmenize yardımcı olur.


Lenf Drenaj Masajı


Yumuşak bir baskıyla yapılan masajla, istenmeyen toksinleri ve vücutta biriken ödemi atmanızı kolaylaştırır. Bu teknikle lenf ve dokular arası sıvının dolaşımı aktif hale getirilir, lenf drenaj terapisi bağışıklık sisteminin ve vücudun rahatlamasını sağlayan, vücudu yenileyen sinir sistemini uyarır.


Shıatsu


Parmakların sinir sistemini uyararak, yapılan bir masajdır. Bu masajda sinir sisteminiz uyarılarak, kan dolaşım sisteminiz rahatlatılır. Bu sayede stres altında kasılan kaslar gevşer ve rahatlar.


Thai masajı


Elle yapılan bu masajda, vücudun enerji hattı boyunca yavaş, ritmik basınç ve germe uygulanmalarından oluşur. Yere yatırılarak, her hangi bir yağ kullanılmadan uygulanır.Tai Masajı 3000 yıla dayan bir kültürün eseridir.


Sıcak Taş Masajı


Bu masajda ısırılmış taş ve kayalar kullanılır. Stratejik enerji noktalarına yerleştirilen taşlar ile stresin azaltılması sağlanır. Bu masaj toksinlerin vücut dışına atılarak, lenf sisteminin ve kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olur.


Ayurveda Terapisi


Bu benzersiz kürde amaç, ısıtılan bitkisel yağları ilgili noktalara uygulayarak, bozulan iç dengeyi düzenlemektir. Bu masaj hem rahatlatıcıdır hem de zihin, beden ve ruh arasındaki iletişimi ve dengeyi yeniden sağlamak için yapılır. Ayrıca ayurveda masajı stresi azaltarak fiziksel rahatlığın yanında zihinsel huzur da verir. Vücudumuzdaki her bölgenin bağlantılı olduğu başka bir bölge vardır. Mesela baş ağrıları için ayak masajı yapılır.


Refleksoloji


Antik Mısır’da ve Hindistan’da uygulanan bu masajla amaç uzun ve sağlıklı hayattır. Ayaktaki ve eldeki refleks merkezlerine odaklanarak, kan dolaşımının arttırılması sağlanır. Kan dolaşımını arttırmak stres ve gerginliği gidermede uzmanlaşan, ayak parmakları noktaları üzerinde yoğunlaşan bir terapidir. Vücudun doğal dengesini onarıma teşvik eder,kan ve sinir tedarik ve gelişimine yardımcı olur. Bu teknik ayak ve ellerdeki refleks noktalarının oluşması için vücudun sahip olduğu enerji ile birleşerek sinir kanallarından vücudun tüm hatlarına kadar yayılır.


Bali Masajı


Geleneksel Bali Masajı, üzüm, gül, ylang ve yasemin yağları kullanılarak yapılır. Vücuttaki tüm enerji merkezlerinin dengelenmesini; tüm iç sistemlerin birbirleri ile bütünleşmesini sağlar. Bu masaj sırasında kullanılan doğal yağlarla birlikte kaslarda oluşan gerginlik giderilir, enerji seviyesi yükselerek dengelenir, tüm vücut ve zihinde olağan üstü bir rahatlama elde edilir.


Çikolota Masajı


Çikolatada bol miktarda polifenol, magnezyum, potasyum, fosfor ve E vitamini bulunur. Bu maddeler cildin güzelleşmesini sağlar. Ayrıca siyah çikolatanın içinde bulunan kakao yağının da cildi yumuşatma özelliği bulunmaktadır. Çikolata masajı; cildi, gündelik hayatta kaybedilen besleyici mineralleri yerine koyarak canlandırması ile bilinmektedir. Cilt üzerinde peeling etkisi yaparak teni yumuşatan ve pürüzsüzlük sağlayan bu masaj aynı zamanda hücre yenilenme mekanizmasını da aktive etmektedir.


Deniz Yosunu İle Vücut Bakımı


Yosunla Vücut bakımında toksinler vücuttan uzaklaştırılarak, günlük strese bağlı gerginliğinizi alarak, yenilenmenizi, sağlar. Yosunun, insan organizmasına uygun yapıda olup, pek çok yararları vardır. En önemli etkisi yağ zincirlerini parçalayarak yağın vücuttan atılmasını sağlamaktır. Yüksek oranda nem tutucudurlar. Denizleri temizleyen yosunların, insan metabolizmasını da temizlediği ispatlanmıştır. İçerisinde bulunan çamur, sodyum, kalsiyum, potasyum, iyot, magnezyum gibi zengin mineraller hücrelerin oksijen depolamasını ve yenilenmesini sağlamaktadır

Ek Bilgiler

 • Tesisin 7 adet toplantı salonu mevcuttur.
 • Tesis 8 kattan ve 4 asansörden oluşmaktadır. Tesisin geneli engelli misafirler için kullanışlıdır.
 • Ücretsiz internet erişimi tesisin genelinde sunulmaktadır.
 • Minibar(alkolsüz) günlük olarak doldurulmaktadır. 
 • Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Plaj ve Havuz

Plaj Bilgileri


Fame Residece Lara & SPA Otelin önünde Akdenizin mavisi muhteşem bir deniz ile kıyısında, 125 m uzunluğunda pırıl, pırıl güneşin aydınlattığı Mavi Bayraklı sahilimizle sizleri Hayallerinizi yaşamaya bekliyoruz.


Gölgeliklerin altında şezlonga uzanıp dinlenmek ya da enfes güneş ışığının keyfini çıkarmak, sahilin hemen yanı başındaki restoranda soğuk içeceklerle yazın sıcağını serinletmek, dilerseniz Fame Residence Lara & Spa Otelin lezzetleriyle denizden uzaklaşmadan ailenizle denizi, kumu ve güneşi değerlendirmek…


Çocuklar için sahildeki şişme oyuncakların ve oyun parkını üzerini güneşlikle çevirerek, plaj keyfini tadına doyulmaz bir tasarımla, sizin için hazırladık.


Denizin içindeki trambolinde zıplamak, ya da oyuncak kayaya tırmanmak, dilerseniz  su sporlarından faydalanmak, burada her şey mümkün.


Caretta Caretta ‘ların doğal yaşam alanı olan sahilimiz, koruma alanı koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen, sadece Akdeniz sahilinde yeşeren Kum Zambaklarının baş döndüren kokusuyla tanışmak…


Havuz Bilgileri


Tatil deyince akla deniz, güneş kum ve elbette havuzlar akla gelir.


3 havuzu ve jakuzileri çevreleyen ana havuz içinde iki adet şelale ve birbirinde güzel köprüleri, kayalık mağaraların bulunduğu muhteşem tasarımıyla sizi büyüleyecek.


Eğlenmek isteyenler için 4 kaydıraklı aquapark havuz, çocuk havuzu, oyun havuzu, dinlenmek ve sakince serinlemek isteyenler için Olimpik havuz, yuvarlak havuz ve yılan şeklindeki havuzlarımız, sadece kendinize ait bir havuz isteyenler için jakuzi havuzlarımız ile güneşlenmek ve iyi vakit geçirmek isteyen misafirler için lezzetli ikramlarla tam bir su eğlencesi sunuluyor.


Havuzlarımızı 1,40 m, çocuk havuzumuz 35 cm, Kaydıraklı havuzumuz ise 1,20m derinliktedir.
 
Kış mevsiminde uluslar arası standartlarda ısıtılabilen kapalı havuzda 4 mevsim yüzme keyfi yaşayarak gününüzü enerji dolu geçirebilirsiniz. Çocuklarımızı unutmadık onlar için de kapalı çocuk havuzu elbette var.


Havuz Keyfi

Toplam 3800 m² alana sahip 8 adet havuz ve jakuziler


 • Büyük Havuz
 • Yuvarlak Havuz
 • Olimpik Havuz
 • Çocuk Havuzu
 • Yılan Şeklindeki Havuz
 • Aquapark Kaydırak Havuzu
 • Büyük Jakuziler (2 adet)
 • Yuvarlak Jakuzi
 • Isıtmalı Kapalı Havuz
 • Isıtmalı Kapalı Çocuk Havuzu

Genel Uyarılar

Tesislerin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı hizmet alanlarının kullanımı, Covid-19 kapsamında çıkan genelgeler ve yasal düzenlemelere göre konaklama süresince sınırlandırılmış ya da kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler ise kısmen veya tamamen sunulamayabilir. Tesis gerekli doluluğu sağlayamadığı takdirde konsept veya konsept dahilinde değişiklik uygulayabilir.


Konum ve haritalar bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu gerçekleştiren kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin adı, soyadı ve kişisel bilgilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.       

 • Başarılı