Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

İzmir Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Sisus Hotel
Holimax Öneriyor

Sisus Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Royal Nas Resort

Royal Nas Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Evcil Hayvan Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
The S Hotel

The S Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Yetişkin Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Richmond Ephesus Resort Hotel

Richmond Ephesus Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Özel Plaj
Spa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Tui Blue Ephesus Aqua Fantasy

Tui Blue Ephesus Aqua Fantasy

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Bebek Dostu
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

İzmir

Hititler, İonlar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve onların izini taşıyan İzmir, tarihi boyunca önemli kentlerden biri olur. “Ege Bölgesinin İncisi” olarak anılan şehir; havası, doğası, tarihi güzellikleri ve imkânları ile insanları kendine çeker. Turistik gezi amaçlı ya da profesyonel olarak şehre gittiğiniz zaman, konaklama amacıyla güvenilir ve ucuz bir yer arayabilirsiniz. İzmir otelleri arasından bütçenize ve beklentinize uygun olanı seçebilir, eğlencenin ve doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

İzmir Merkez Otelleri

İzmir seyahatiniz sırasında kalabileceğiniz merkezi semtler bulunur. Alışveriş, gece hayatı ve sosyal olanakların fazla olduğu merkez ilçelerde konakladığınızda şehri; otobüs, tramvay, metrobüs ve taksi ile gezebilirsiniz. İzmir merkez otelleri genellikle Konak Alsancak, Kemeraltı, Varyant, Basmane ve Kadifekale’de yoğunlaşır. Konak dışında olan merkezi ilçeler ise Karşıyaka, Bornova, Balçova ve Gaziemir taraflarıdır. Şehrin kalabalığı ile iç içe olan ve 24 saat aktiviteye devam edebileceğiniz merkez oteller arasından bütçenize göre seçim yapabileceğiniz çeşitli alternatiflere göz atabilirsiniz. Alkollü ve alkolsüz mekânlarda eğlencenin tadını çıkarabilir, merkezi yerlerde bulunan turistik alanları ziyaret edebilirsiniz.

Denize Sıfır İzmir Otelleri

Ailenizle beraber keyifli bir deniz tatili yapmak, şehrin tüm stresini atmak istiyorsanız ihtiyacınız olan denize sıfır, tatil beldelerinde olan otellerdir. Çocuklu ailelere uygun otellerde kreş ve küçüklere yönelik aktiviteler bulunduğundan, siz dinlenirken onları da eğlenebileceği bir yere bırakabilirsiniz. Urla, Selçuk, Çeşme, Özdere, Foça ve Gümüldür gibi birçok turistik alanda denize sıfır ve mükemmel doğa manzarasına sahip otellerde konaklayabilir, tesisin tadını çıkarırken çevreyi de keşfedebilirsiniz.

İzmir Festivalleri

İzmir otelleri arasından seçim yapıp konakladığınız tarihte eğlenceli aktivitelere katılmak istiyorsanız festivallere katılabilirsiniz. Festival döneminde yoğunluk yaşandığı için yer bulma sorunu ile karşılaşmamak adına erken rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Listede yer alanların dışında kurtuluş günleri, deniz festivali, Hıdırellez ve yöresel yemek festivalleri de düzenlenir.

Ocak: Deve Güreşi Festivali
Mart: İzmir Büyükşehir Belediyesi 6. Kadın Emeği Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Geleneksel Mart Dokuzu Ot Festivali
Nisan: Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali, Yağlı Güreş Festivali
Mayıs: Sokak Tiyatroları Festivalleri, Uluslararası Urla Enginar Festivali, Seferihisar Gençlik Festivali, Uluslararası Çocuk Futbol Turnuvası, Çiçek Festivali
Haziran: Keçi Kırkım Şenliği, Tiyatro Festivali, Leylek Festivali
Temmuz: Millfest Moda Festivali, Kitap ve Kültür Günleri, Aziz Nesin’e Saygı Günü, Caz, Blues ve Tango Festivali, Belevi Şeftali Festivali
Ağustos: Börklüce Festivali ve Şiir Günleri, Ildırı Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Köy Tiyatroları Şenliği, Bağbozumu Şenliği, Payamlı Köyü Bardacık Festivali, Seferihisarlılar Buluşması
Eylül: Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, Uluslararası Çeşme Müzik Akademi, Edebiyat Festivali, Nohutalan, Kavun Şenliği, Sardalye Şenliği, Yok Olmaya Yüz Tutan Geleneksel El Sanatları Şenliği, Menderes Halk Topluluğu Şenliği, Efes Kültür ve Sanat Festivali
Ekim: Küçükbahçe Mandalina Festivali, Germiyan Ekmek Festivali
Kasım: Eğlenhoca Zeytin Festivali, Uluslararası Mandalina Şenliği, Gümüldür Mandalina Festivali

İzmir Gezilecek Yerler

Tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan İzmir’de gezip görebileceğiniz bir sürü alternatif yer vardır. İzmir tatil otelleri konaklaması sırasında keşfedilecek yerler listesi ise şu şekilde sıralanabilir:

Saat kulesi, kent merkezinin simgesi haline gelen ve her gidenin fotoğraf çektirmek için uğradığı yerlerden biridir.

İzmir Arkeoloji, Etnografya, Tarih ve Sanat müzeleri, Ahmet Piriştina Kent Arşivi, Saadet Hamam ve Buharlı Lokomotifler müzeleri, Hamza Rüstem Fotoğraf Evi de görülmesi gereken sergileme alanlarındandır.

Efes Meryem Ana Kilisesi, Havra Sokağı ve Beth İsrael Sinagogu gibi birçok farklı dine ait ibadet mekânını da gezi güzergâhına ekleyebilirsiniz. Antik kentler ve tarihi camiler de yine görülmesi gereken alanlardandır.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı mutlaka uğrayıp alışveriş yapmanız gereken yerlerdendir.

Demircili Plajı, Manal Koyu, Çeşme Ilıcaları, Ekmeksiz Plajı, Alaçatı Plajı, Pamucak Plajı da tatiliniz sırasında denize girebileceğiniz temiz alanlar arasında yer alır ve doğal güzelliği ile mutlaka uğranması gerekir.

İzmir Otel Fiyatları

Tatil bölgesi olarak meşhur olan İzmir’de merkezde ya da denize sıfır ilçelerde konaklama yapabilirsiniz. 4 ve 5 yıldızlı lüks oteller, tarihi ve modern pansiyonlar, apartlar ve kiralık evler gibi birçok farklı alternatifi tatiliniz sırasında değerlendirebilirsiniz. Konaklama fiyatları otelin sunduğu imkânlara, yerine ve özelliklerine göre değişir. Bütçenize göre uygun ya da lüks alternatifler arasından seçim yapabilirsiniz. Her şey dahil tam paketler ya da sadece oda ve kahvaltı gibi çeşitli konaklama alternatiflerinden size uygun olanı erken rezervasyon avantajı ile tercih edebilirsiniz.

Holimax avantajı ile İzmir’in farklı ilçelerinde merkezi ve denize sıfır konaklama alternatiflerini görebilir, özel ayrıcalıklarla fırsatlardan yararlanarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Başarılı