Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Muğla Otelleri

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Sundia By Liberty Hisarönü

Sundia By Liberty Hisarönü

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mükemmel Konum
Özel Plaj
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Hilton Dalaman Sarıgerme

Hilton Dalaman Sarıgerme

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Özel Plaj
Denize Sıfır
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Turay Hotel Serenity by the River

Turay Hotel Serenity by the River

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Doğa Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Flow Datça Surf & Beach Hotel

Flow Datça Surf & Beach Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Datça Suites

Datça Suites

Güvenli Turizm Sertifikası
Doğa Oteli
200,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Dalyan Resort & Spa

Dalyan Resort & Spa

Aile Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Bora Hotel

Bora Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Katrancı Park Hotel

Katrancı Park Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Muhafazakar Oteller
Özel Plaj
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Martı Resort Hotel

Martı Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Evcil Hayvan Dostu
3% indirim
450,00 TL
436,50 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı

Muğla

Doğası, iklimi ve tarihiyle Türkiye’nin gözde şehirleri arasında yer alan Muğla, tatil dönemlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Zengin konaklama seçenekleri sunan Muğla otelleri, eşsiz bir tatil geçirmenizi amaçlıyor. Holimax sizlere 5 yıldızlıdan ucuz alternatiflere, alkolsüz tesislerden çocuklu konaklamaya kadar birçok farklı kritere göre otel seçimi gerçekleştirme ve özel fırsatlardan yararlanarak rezervasyon yapma şansı veriyor.

Şehir merkezine yakın bir tesiste konaklamayı tercih ettiğinizde Muğla merkez otelleri ön plana çıkıyor. Tatil beldelerinde yer alan tesislere göre daha sakin olan merkez otellerinin ulaşım bakımından da çeşitli avantajları bulunuyor. Sağladığı ilgi çekici konaklama fırsatlarıyla farkını ortaya koyan Holimax, talep ettiğiniz özelliklere sahip bir otel bulup en uygun şartlarda rezervasyon yapmak için size yardımcı oluyor.


Her Şey Dahil Muğla Otelleri

Muğla tatil otelleri içerisinde müşterilerine her şey dahil olarak konaklama hizmeti sunan tesisler de bulunuyor. Standartlarını, tatillerini lüks biçimde geçirmek isteyen kişilere göre belirleyen oteller, üst düzey müşteri memnuniyetini hedefliyor. Sığ deniz, mavi bayraklı plaj, kademeli derinleşen deniz, SPA ve aquapark gibi özellikler, tatil ve konaklamanın en verimli şekilde geçmesini sağlıyor.

Holimax aracılığıyla tercihinize sunulan Muğla balayı otelleri, özel hizmet anlayışlarıyla yeni evli çiftlerin kusursuz ve rahat bir balayı geçirmesine yardım ediyor. Tüm ayrıntıların titizlikle düşünüldüğü balayı konseptli otellerde sadece eşinize ve mutluluğunuza odaklanarak güzel vakit geçirmeniz hedefleniyor.

Tatil planınızı hızlı ve kolay biçimde denize ulaşmak üzerine kurduysanız, denize sıfır Muğla otelleri sizin için zamanınızı en iyi şekilde organize etmenizi ve konforlu hareket etmenizi mümkün hâle getiren konaklama alternatifi oluyor. Holimax sayesinde başta Marmaris, Fethiye ve Bodrum olmak üzere Muğla’nın farklı noktalarında taleplerinize uygun tüm otel alternatiflerini görüntüleyip seçim yapabiliyorsunuz.


Muğla Gezilecek Yerler

Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Muğla’da antik çağlara ve saklı cennetlere yolculuk edebilirsiniz.

·         Köyceğiz, Ölüdeniz, Gökova Körfezi, Kelebekler Vadisi, Turgut Şelalesi ve Baca Mağarası gibi alternatifler, doğa tutkunlarına doyumsuz anlar yaşatıyor.

·         Zeki Müren Sanat Müzesi, Milas Müzesi, Marmaris Müzesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, şehrin kültürüne ve geçmişine ışık tutuyor.

·         Muğla şehrinde yer alan Patara, Heraklia, Pedasa, İasos ve Stratonikeia Antik Kentleri, Bodrum Antik Tiyatrosu, Bodrum Kalesi, Mindos Kapısı,Halikarnas Mozolesi ve Kaunos Kral Mezarları gibi alanlar, ziyaretçileri tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarıyor.

·         Şehrin önde gelen alışveriş merkezleri Avenue Bodrum, Mallmarine AVM, Midtown AVM ve Pomelon AVM’de bulunan mağazalarda gezip aradığınız ürünleri bulabilirsiniz.


Muğla’da Yapılacak Aktiviteler

Muğla’da tatil yaparken dahil olabileceğiniz birçok keyifli aktivite bulunuyor.

·         Marmaris, Bodrum ve Fethiye’nin güzel koylarında dalış aktivitelerine katılabilirsiniz.

·         Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’da yamaç paraşütü deneyimi yaşayabilirsiniz.

·         Tekne turlarıyla 12 adaları ziyaret edebilir, Dalyan ve Göcek’te büyüleyici mavi yolculuklara çıkabilirsiniz.

·         Muğla restoranlarında yöresel lezzetleri ve bölgeye özgü balık türlerini tadabilirsiniz.

·         Şehrin renkli ve keyifli gece hayatında müziğe, kültürel etkinliklere ve eğlenceye doyabilirsiniz.


Muğla Popüler Plaj ve Koyları

Muğla’nın popüler plaj ve koyları, keyifli bir tatil geçirmenize yardım ediyor. Yüzmek, güneşlenmek ve plaj partileri düzenlemek istediğinizde İztuzu, Palamutbükü, Günbatımı, Camel Beach ve Çınar gibi büyüleyici plaj alternatifleri sizi bekliyor. Muhteşem manzaralarıyla öne çıkan Akbük, Çökertme, Hisarönü, Aspat, Bördübet, Kabak ve Kargı Koyları, tekneyle açılarak serin sularda yüzmenize olanak tanıyor.

Muğla otel fiyatları, tatil ve konaklama tesislerinin hizmet politikaları ve ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Holimax tarafından sunulan erken rezervasyon seçenekleri, tercih edeceğiniz otelde avantajlı şekilde konaklamanıza olanak yaratıyor. Cazip tatil fırsatları, Muğla’da konforlu ve kaliteli vakit geçirmenizi sağlıyor.
Başarılı