Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Selge Beach Resort & Spa

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Çocuk Dostu Otel
 • Özel Plaj
 • Aile Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Muhafazakar Oteller
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
 • Aquapark
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Kablosuz İnternet
 • Mescid
 • Otopark
 • Resepsiyon Hizmeti
 • Türk Kahvesi
 • Açık Restoran
 • Kapalı Restoran
 • Emanet Kasa
 • Taze Sıkılmış Mevye Suları
 • Dart
 • Açık Havuz
 • Aquapark
 • Boccia
 • Animasyon
 • Masa Tenisi
 • Plaj Voleybolu
 • Su Kaydırağı
 • Aerobik
 • Fitness Merkezi
 • Mini Futbol
 • Su Topu
 • Mini Kulüp
 • Bebek Arabası
 • Buhar Odası
 • Tenis Ekipmanları
 • Oyun Salonu
 • Butik
 • Tenis Sahası Işıklandırma
 • Kuaför
 • Doktor
 • Market
 • Hediyelik Eşya Mağazası
 • Çamaşırhane
 • Toplantı Salonu
 • Futbol
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Bilardo
 • Güzellik Merkezi
 • Dalış Kursu
 • Su Sporları
 • Jakuzi

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Alkolsüz Ultra Her Şey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkolsüz içecekler 24 saat ücretsiz. Portakal suyu ise ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretsiz. Disko, kadınlar matinesi olarak haftada 3 gün konsept dahilinde ücretsiz hizmet veriyor.


07.00-10.30 Kahvaltı (Ana Restoran)
10.00-12.00 Geç Kahvaltı
10.00-18.00 Relax Cafe
10.00-24.00 Havuz Snack Cafe (İçecek)
12.00-16.00 Plaj Snack Cafe (Yiyecek)
10.00-18.00 Plaj Snack Cafe (İçecek)
11.30-16.00 Gözleme
12.00-23.00 Pastane
13.00-14.30 Öğle Yemeği
18.30-21.00 Akşam Yemeği
22.00-00.00 Disco Cafe (3 Gün Kadınlara Özel)
23.00-07.00 Gece Çorbası (Çorba ve Salata Çeşitleri)
24 Saat Lobi Cafe

Hakkında

Hayalinizdeki yaz tatilini gerçekleştirmek için Selge Beach Resort & Spa tüm beklentilerinizi karşılayacak şekilde hizmetinizde. Antalya’nın Manavgat bölgesinde bulunan tesis son derece kapsamlı imkanları sayesinde üst düzey hizmet sunar. Rezervasyonunuz sırasında hem otelde bulunan birbirinden keyifli imkanlardan faydalanabilir hem de Manavgat bölgesinin güzelliklerini keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. 

Pansiyon Seçenekleri

Selge Beach Resort & Spa bünyesinde misafirlere sunulan pansiyon seçenekleri ultra her şey dahil adı altında toplanır. Bu pansiyon seçenekleri arasından tercihinize göre alkolsüz konaklama imkanını seçebilirsiniz. Ultra her şey dahil pansiyon seçeneği ile gün içinde sunulan ana ve ara öğünlerden sınırsız şekilde faydalanabilirsiniz. Üstelik otelde bulunan A’la carte restoranı da rezervasyon ile ücretsiz şekilde deneyimleyebilirsiniz. 

Otel İmkanları

Selge Beach Resort & Spa misafirlerine son derece geniş seçenekler sunar. Otel bünyesinde bulunan birbirinden güzel yüzme havuzlarına ek olarak Akdeniz’in güzel plajlarını da tercih edebilirsiniz. Denize sıfır olarak konumlanan tesiste konaklarken son derece kolay şekilde sahile ulaşarak denizin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik gün boyu hizmet veren beach cafe ile plajda bulunduğunuz süre boyunca istediğiniz atıştırmalıklara ve içeceklere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çift, balayı ve aile konaklamaları için birbirinden avantajlı konseptlere sahip olan tesiste tüm ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi rahatlıkla giderebilirsiniz. Siz de sevdiklerinizle keyifli ve avantajlı bir tatil planlamak için rezervasyonunuzu Holimax üzerinden yaparak tatil planlarınıza başlayabilirsiniz!


Çocuk Konsepti

Oyun Salonumuz bütün çocuklarımıza  “ Ücretsizdir ”


Çocuklarımızın gün boyu keyifli ve mutlu zaman geçirebileceği oyun makineleri ile hizmetinizdedir.


4-12 yaş grubu  çocuklarınız için  10:00-12:00 / 14:00-17:00 saatleri arasında  sıkılmadan eğlenebilecekleri özel oyun alanları içerisinde, çeşitli zeka oyunları, yarışmalar, çizgi film gösterileri, mini disco, boyama ve  el işi becerilerini  içeren etkinlikler ve spor aktiviteleri ile birlikte dopdolu bir gün ile tatillerini daha eğlenceli hale getirebilirler. 


Talep olması durumunda  ücretli olarak bebek bakıcılığı hizmeti de verilmektedir. 

Balayı

Sadece delüks oda ve süitlerde konaklayan balayı çiftleri için:


Odaya kahvaltı

1 adet ücretsiz fotoğraf

Meyve tabağı

Türk tatlı tabağı

Çerez tabağı

Oda süslemesi

Canlı çiçek

VIP buklet seti

Kutlama kartı

Özel kutuda çikolata

Yatak üzerinde tek büyük yastık

Restoranda masa rezervasyonu (akşam)

Oda servisi hizmetinde %50 indirim

Misafir İlişkileri bölümü tarafından giriş işlemlerinin özel olarak yapılmasıSadece Standart oda ve standart deniz manzaralı odalarda konaklayan balayı çiftleri için:


Odaya kahvaltı

1 adet fotoğraf

Meyve tabağı

Türk tatlı tabağı

Çerez tabağı

Oda süslemesi

Restoranda masa rezervasyonu (akşam)

Termal

Bakımlı olmak isteyen bayan misafirlerimiz, çeşitli hizmetlerin sunulduğu güzellik merkezimizde kendilerini işinin uzmanı personelimize emanet ederek tatilde bakımlı olmanın mutluluğunu yaşayabilirler.

Uzman kadromuz eşliğinde dinlendirici masaj çeşitleri ve rahatlatıcı terapiler ile kendinizi ödüllendirin…

Bayan misafirlerimiz günlük hayatın stres ve gerginliğini hafifletip, suyun verdiği dinginlik ile rahatlayabilecekler.

Tarihi yansıtan tasarımıyla, profesyonel uzmanları ile gelenekseli yaşamaya dair hissedebileceğiniz her şey hizmetinize sunulmaktadır.

Konforlu sauna odalarımızda günün yorgunluğunu atabilmenin keyfine sahip olacaksınız.

Masaj, hamam, sauna ve bakım sonrası dinlenmeye ihtiyaç duyan konuklarımız için dinlenme alanımız özel olarak tasarlanmaştır.

Ek Bilgiler

Tesiste alkollü içecek servisi bulunmuyor.

Tesiste bulunan ortak kullanım havuzunda haşema zorunluluğu bulunuyor.

Selge Beach odalarına giriş, saat 15.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 11.00. Evcil hayvan kabul edilmiyor.


Toplam 2 adet 65 x 105 mt yeşil saha ışıklandırmalı, 1 adet mini futbol sentetik çim saha bulunmaktadır.

Otelimizde 4 adet sert zeminli tenis kortu mevcuttur.

4 adet yetişkin 4 adet çocuk toplam 8 kaydıraklı aquaparkımız hizmetinizde.


Animasyon ekibinin gün boyu sizler için hazırlamış olduğu plaj voleybolu (kış aylarında kapalı), mini futbol, dart, boccia, masa tenisi, aerobic, fitness center, su topu ve bir çok aktivite sizleri beklemektedir.

Amfitiyatroda her akşam animasyon gösterileri, profesyonel şovlar ve canlı müzik performansları ile eğlence sizleri bekliyor.


Açık Yüzme Havuzu 1 adet 09.30-18.00 saatleri arasında kullanıma açıktır.

Kapalı Yüzme Havuzu 1 adet 08.00-19.00 saatleri arasında açıktır.


Bayanlar bölümüne 7 yaş ve üzere erkek çocuk misafirlerimiz alınmamaktadır. Ayrıca, bayanlar bölümündeki yetişkin havuzuna 5 yaş ve altındaki çocuk misafirlerimiz alınmamaktadır.


Tesisimiz 106 mt. uzunluğunda 80 mt. genişliğinde kum /çakıl karışık özel plaja sahiptir. Plajda bayan misafirlerimize özel ayrılmış güneşlenme alanı mevcuttur.

Genel Uyarılar

Tesislerin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı hizmet alanlarının kullanımı, Covid-19 kapsamında çıkan genelgeler ve yasal düzenlemelere göre konaklama süresince sınırlandırılmış ya da kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler ise kısmen veya tamamen sunulamayabilir. Tesis gerekli doluluğu sağlayamadığı takdirde konsept veya konsept dahilinde değişiklik uygulayabilir.


Konum ve haritalar bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu gerçekleştiren kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin adı, soyadı ve kişisel bilgilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

 • Başarılı