Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Sunrise Resort

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu koronavirüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde “Güvenli Turizm Sertifikası” misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilecek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Denize Sıfır
 • Çocuk Dostu Otel
 • Balayı Oteli
 • Özel Plaj
 • Aile Oteli
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
 • Aquapark
 • Ücretsiz Wi-Fi
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Otopark
 • Disco
 • Özel Plaj
 • Kapalı Havuz
 • Açık Havuz
 • Açık Çocuk Havuzu
 • Aquapark
 • Açık Restoran
 • Mini Bar
 • Snack Bar
 • Kablosuz İnternet
 • Çocuk Kulübü
 • Çocuk Büfesi
 • Plaj Voleybolu
 • Güneş Şemsiyesi
 • Beach Bar
 • Lobi Bar
 • Bar
 • Pool Bar
 • Sauna
 • Mini Futbol
 • Çocuk Animasyonu
 • Sinema Salonu
 • Basketbol
 • Şezlong
 • Hamam
 • Masa Tenisi
 • Çocuk Oyun Parkı
 • Fitness Merkezi
 • Bowling
 • Tenis Sahası (Kort)
 • Tenis Ekipmanları
 • Tenis Sahası Işıklandırma
 • Kuru Temizleme
 • Oyun Salonu
 • Masaj, Kese, Cilt Bakımı
 • Doktor
 • Çamaşırhane
 • Çocuk Bakıcısı
 • Alışveriş Merkezi
 • Market
 • Fotoğraf Servisi
 • Bilardo
 • Su Sporları

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Dünya mutfaklarından eşsiz lezzetleri keşfe çıkın.

 

Ana Restoran


Hizmet Saatleri

 • 07:00 - 10:00 Kahvaltı
 • 10:00 - 11:00 Geç Kahvaltı
 • 12:30 - 14:30 Öğle Yemeği
 • 12:00 - 14:00 Öğle Yemeği (Çocuk Büfesi)
 • 19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
 • 18:30 - 20:30 Akşam Yemeği (Çocuk Büfesi)
 • 23:00 - 24:00 Gece Atıştırmalıkları
 • 01:00 - 06:00 Gece Kahvaltısı


Aperatif Lezzetler

 

Hizmet Saatleri

 • 12:00 - 16:00 Snack Menü
 • 11:30 - 16:00 Gözleme
 • 11:00 - 17:30 Karpuz ve Sebze Standı        
 • 10:30 - 17:30 Dondurma       
 • 17:00 - 18:00 Çay ve Pasta Saati    
 • 17:00 - 18:00 Simit ve Peynir           


Pastane

 

Hizmet Saatleri

11:00 - 18:00 Pasta ve Kek


A’la Carte Restoran

 

Hizmet Saatleri

 • 19:00 - 21:00 Türk Mutfağı (Türk Mutfağı)
 • 19:00 - 21:00 Akdeniz Mutfağı (Starlight Akdeniz)
 • 19:00 - 21:00 Fransız Mutfağı (Starlight Moulin Rouge)
 • 19:00 - 21:00 İtalyan Mutfağı (Starlight Santa Lucia)
 • 19:00 - 21:00 Hint Mutfağı (Starlight Ganesha)
 • 19:00 - 21:00 Meksika Mutfağ (Starlight Azteca)
 • 19:00 - 21:00 Rus Mutfağı (Starlight Volga)
 • 19:00 - 21:00 Uzakdoğu Mutfağı (Starlight Miyako)
 • 19:00 - 21:00 Japon Mutfağı (Starlight Teppanyaki)
 • 19:00 - 21:00 Deniz Ürünleri (Sunrise Sunset)
 • 19:00 - 21:00 Barbekü – Izgara (Sunrise Barbekü)
 • 19:00 - 21:00 Moğol Mutfağı (Sunrise Moğol)


* Akdeniz ve Türk Mutfağı A’la Carte Restoranlar, 5 gece ve üzeri konaklamalarda rezervasyonlu ve ücretsiz hizmet verirken diğer tüm A’la Carte Restoranlar rezervasyonlu ve ücretlidir.


Barlar

 

Egzotik kokteyllerden, alkolsüz içeceklere, keyifli bir 5 çayı için sıcak bir kaçamak ya da sert bir içkiye...

 

Siz sadece nerede ne içmek istediğinize karar verin.

 

Hizmet Saatleri

 • 24 Saat Açık Starlight Lobby Bar
 • 24 Saat Açık Sunrise Snack Bar
 • 08:30 - 19:30 Secret Bar
 • 09:00 - 18:00 Filli Havuz Bar
 • 09:00 - 18:00 Aqua Snack
 • 09:00 - 24:00 Saigon Bar
 • 09:00 - 24:00 Sunrise Lobby Bar
 • 09:00 - 18:00 Sunrise Beach Club
 • 09:00 - 18:00 Relax Pool Bar
 • 10:00 - 18:00 Şelale Havuz Bar
 • 16:00 - 24:00 Upper Lobby Bar (+16 Yaş)
 • 16:00 - 24:00 Upper Bar (Köşk Bar)
 • 23:30 - 02:30 Dolce Lion Gece Kulübü

Hakkında

Side Kızılağaç bölgesinde, denize sıfır, bölgesinin en yeşil oteller grubu World Of Sunrise; eşsiz doğa manzarası, eşsiz yürüyüş yolları, pencerenizin önündeki meyve ağaçları ve zengin bir bitki çeşitliliğine sahip mükemmel bir botanik bahçesi ile huzur dolu bir tatil için sizleri bekliyor!

 

Ultra her şey dahil konseptindeki Starlight Resort ve Sunrise Resort otellerimiz, bölgenin en kapsamlı kongre merkezi, uluslararası standartlara uygun spor tesisleri, havuzları, su kaydırakları ve yarım kilometreden uzun plajı ile bütün misafirimizin konaklama beklentisini karşılayabilecek hizmetler sunar.

Tesis Özellikleri

Otellerimizin yer aldığı bölge hem tarihi hem de kültürel olarak çok zengingindir. Manavgat Şelalesi, Side Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Seleykia (Etenna) Antik Kenti ilk başta önereceğimiz yerlerden. Side Antik kentinde güneş batışını izlemek ve Köprülü Kanyon'da rafting yapmak ise mutlaka önereceğimiz deneyimlerdir. Konaklamanız sırasında tur rehberiniz veya resepsiyon ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

 

 • Antalya Havaalanı'na sadece 75 km uzaklıkta
 • Gazipaşa Havaalanı'na sadece 90 km uzaklıkta

Oda Özellikleri

Konfor, lüks ve kişisel detayların misafirlere göre şekil aldığı büyüleyici bir manzarada, romantik ve etkileyici bir konaklama deneyimine davetlisiniz.

Otel Sporları

Gün boyunca aralıksız süren eğlence ve aktiviteleriyle beraber, artık gelenek haline gelmiş yaz konserleri ve partiler sizi eğlencenin doruklarına çıkaracak!


Büyük animasyon ekibimiz, konaklamaları boyunca misafirlerimize hem gün içinde farklı saatlerde, hem de farklı alan ve temalarda oyunlar, etkinlikler sunar. Bu etkinlikler her yaş grubuna özel olur.


Yaz Konserleri

 

World Of Sunrise, her yaz birbirinden eğlenceli ve özel canlı konser performanslarına ev sahipliği yapar. Yıllardan beri gelenek haline gelmiş bu konserler, hem sundukları coşkulu eğlence açısından hem de ünlü sanatçılarla tanışma imkanından dolayı tatil için otellerimizde konaklayan misafirler için tatlı bir sürpriz olmaktadır.


Akşam Şovları


World Of Sunrise açık hava sahnesindeki şovlar sizleri birbirinden eşsiz öykülere ve diyarlara taşıyacak.


Dünyaca ünlü kareografi ve dans okullarının prodüksüyonları tüm misafirlerimiz için her akşam sunuluyor. Şovlar arasında sirk, akrobasi temalı gösteriler olduğu gibi, Aslan Kral ve Masallar Ülkesi temalı dans prodüksüyonları ve Mr.Sunrise / Mrs.Sunrise gibi eğlenceli yarışmalar yer alıyor.


* Akşam şovları her sene yenilenir, konaklamanız boyunca aimasyon ekibi ile görüşerek konaklamanız sırasındaki program hakkında bilgi alabilirsiniz.


Gündüz Aktiviteleri


Animasyon ekibimiz sizlere gün boyunca tatilinizi eğlenceli ve aktif kılacak oyunlar sunuyor. Okçuluk, boccia, masa tenisi turnuvaları gibi oyunlar dışında birbirinden eğlenceli havuz oyunları da sizleri bekliyor.


Partiler


World Of Sunrise partileri her zaman en çok hatırlanan ve en çok eğlenilen partiler olmuştur. Genelde akşam şovlarından sonran plajda veya hava koşularına göre kapalı alanlarda düzenlenen partilerde hem otelimizin yerel DJ'i hem de konuk ünlü DJ'ler eşlik ediyor. Retro, 4 Mevsim, White Sensation gibi artık klasikleşmiş parti temalarının en iyi örnekleriye beraber gün batımı partisi gibi yeni ve süpriz partiler sizi bekliyor.


Sağlıklı Yaşam Aktiviteleri


Yoga, pilates, zumba ve streching aktiviteleri düzenli olarak profesyonel eğitmenler tarafından sunulur. Tatilinize devam ederken sağlıklı alışkanlıklarınızı bırakmayın, üstelik Akdeniz'in sağlıklı iklimi, World Of Sunrise'ın bahçesindeki temiz hava ile birleşip size eşsiz bir spor deneyimi sunar.


Sinema


Yaz boyunca açık hava sinemamızda ve kış aylarında kapalı sinemamızda popüler filmleri izleyebilirsiniz. Misafirlerimizin en çok beğendiği filmlerden seçme program haftalık olarak misafirlerimize sunuluyor. Özellikle açık hava sinemasını, elinizde ferahlatıcı bir içecek veya nargile ile izlemenizi tavsiye ederiz. Hava koşullarının olumsuz olması durumunda kapalı sinemamızda hizmetimiz devam etmektedir.


Bowling, Bilardo ve Oyun Odası

 

World Of Sunrise Oyun Odası çeşitli oyun ve eğlenceli deneyimler sunar. Arcade makineleri, bilardo ve 4 şeritli bowling mevcuttur. Starlight Resort'ta bulunan Oyun Odası. Kapalı ortamda yer aldığı için tüm hava koşullarında 12 ay boyunca tüm olanakların tadını çıkarmanızı sağlar.


World Of Sunrise'da Spor Dünyası

 

World Of Sunrise, hem profesyonel spor kulüpleri hem de tatilleri sırasında aktif ve dinamik kalmak isteyen misafirler için birçok hizmet sunmaktadır. Bölgenin en profesyonel tenis ve futbol sahaları dışında, su sporları, badminton, golf, binicilik, squash ve daha aklınıza gelebilecek onlarca spor etkinliğiyle unutulmaz deneyimler yaşayacaksınız. Düzenlenen turnuvalar ve yarışmalarla eğlenirken bir yandan adrenaliniz artacak diğer yandan profesyonel spor ve dans hocalarından dersler alabilecek ve kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.

Çocuk Konsepti

Aile ve çocuk dostu otelimizde, çocukların mutluluğu ve keyifli zaman geçirmesi için her şeyi düşündük. Mini diskodan çocuk büfelerine, teenage yaş grubuna özel sosyal özel aktivitelerle Starlight’ın en özel misafiri çocuklar oluyor.


Çocuklu misafirlerimizin tatilini kolaylaştıran ve güven içinde çocuklarını bizlere emanet edebileceği kulüplerimiz ile hem aileler hem de çocuklar eğlenceli ve keyifli bir tatilin tadını çıkarıyor. Çocuklar gelişimlerine yardımcı olacak el becerileri, oyunlar ve aktivitelerle sosyalleşiyor.

 

Wosy Mini Star


2 yaş - 4 yaş çocuk grubuna özel planlanmış oyun alanlarındaki aktivitelerle, eğitmenler gözetiminde hem güvenli hem de eğlenceli tatilin tadını minikler çıkarıyor. Oyuna ve eğlenceye doyan minikler, kendilerine özel yaratılmış tatil dünyasından ayrılamıyor, Starlight’ta tatil hiç bitsin istemiyor.


2 yaş - 4 yaş grubu çocukların ebeveynleri ile beraber eğlenceli vakit geçirecekleri oyun alanları WOSY Mini Star Club’te sizleri bekliyor.


Wosy Kids Club


Wosy Club, çocukların tatilde eğlenmesi, gelişimlerine yardımcı olacak el becerileri kazanması, oyunlarla sosyalleşmesi ve çeşitli aktivitelerle unutmayacakları deneyimler yaşaması için her şeyi düşünüyor.

 

Wosy Club programı dahilinde; özel gün eğlenceleri, gece partileri, showlar, mini disco, çocuk festivali, spor ve doğa aktiviteleri gibi çeşitli organizasyonlar bulunmaktadır.

 

Wosy Club’ün 4 yaş - 7 yaş ve 8 yaş - 12 yaş grupları için farklı aktivite programları bulunmaktadır. Her iki yaş grubunun aktivite alanları ve eğitmenleri farklıdır.


Teenage Club

 

13 yaş - 16 yaş çocuk grubuna özel aktivitelerle gençler unutamayacakları bir tatil yaşıyor.

 

Gençler bir yandan eğlenirken bir yandan farklı kültür ve dilleri deneyimleyerek sosyalleşiyor. Spor aktiviteleri, oyunlar, partiler ve kurslarla tatillerini unutamayacakları bir anıya dönüştürüyor.

Balayı

Bir “evet” ile başladığınız bu yolculuğu mükemmel bir tatille taçlandırmak istemez misiniz?

 

World Of Sunrise, sizin için özel olan bu tatili, daha da eşsiz ve unutulmaz kılmak için bazı servisleri bir araya getirdi.

 

Paket kapsamındakiler;

 

 • Otelin müsaitlik durumuna göre, odaya erken giriş ve geç çıkış (16:00'ya kadar ) imkanı.
 • Otelin müsaitlik durumuna göre, rezervasyon yaptırılan oda kategorisinden bir üst kategoriye up-grate imkanı.
 • Balayı çiftlerine özel tekstil ve buklet malzemeleri ile hazırlanmış balayı odası.
 • İsteğe bağlı özel küvet hazırlığı.
 • Misafirlerin istediği bir sabah, odaya kahvaltı servisi.
 • Ücretli otel servislerimizde %10 indirim fırsatı.
 • Starlight Thalasso & SPA havuzunda bir defaya mahsus 30 dk. Aqua Gym.
 • Balayı çiftinin seçeceği ücretli A’la Carte restoranlardan birinde mum ışığında akşam yemeği.

 • * Konaklama süresince bir defaya mahsustur. Miyako, BBQ ve Sunset restoranlar hariçtir

  * Balayı konseptinden yararlanacak çiftlerin evlilik tarihlerinden itibaren bir ay içinde yapacakları konaklamalarda, check-in sırasında evlilik cüzdanlarını beyan etmeleri koşulu ile ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

Termal

Tatilde güzellik peşinizi bırakmayacak.


Sudan gelen sağlık ve güzellik kavramlarının, deneyimli ve şifalı eller tarafından ustaca harmanlandığı SPA & Güzellik Merkezi’mizde profesyonel bir ekiple sizleri beklemekteyiz.

Plaj ve Havuz

Maviye Dair Her Şey...


World Of Sunrise, bahçesinde yer alan 11 yüzme havuzu, su parkı ve 540 metre uzunluğunda doğal plajın buluştuğu Akdeniz sahili ile tatilinizde maviye dair her şeyi size en iyi ve en keyifli haliyle sunar.


İster ailecek su kaydıraklarında eğlenceli bir gün geçirin, ister sakin bir havuzda kaç zamandır okumayı beklediğiniz kitabı okuyun. World Of Sunrise'da her beklentiye göre bir mavi macera sizi bekliyor.

 

Plaj Bilgileri


World Of Sunrise otelleri 540 metre uzunluğunda, kum ve ince taşlı bir plaja sahiptir.


Her iki otelden de erişimin olduğu plaj bölgesinde şezlonglar, çocuklar için üstü gölgelikli oyun parkı ve su sporları yer alır.


İskelemiz, sahilden ahşap yolu ile uzaklaşan platform üzerinde yer alır. Güneşlenmek için şezlongların, duş ve özel pavilyonların da yer aldığı iskelemizden güneş batışını izlemek çok keyiflidir.


* Tesisimizde şezlong, plaj şemsiyesi ve plaj havlusu ücretsizdir.


Havuz Bilgileri

 

Yeşilin suyla birleştiği birçok yüzme havuzunda tatilinizi renklendirin. World Of Sunrise bünyesinde tam 11 yüzme havuzu yer alır.

 

Gündüz havuz oyunlarının, eğlencenin ve müziğin olduğu ana havuzlarımız dışında, sadece yetişkinler için olan havuzlar veya sessiz havuzlar misafirlerimize özel deneyimler sunar.


Çocuklara özel havuzlar, her lokasyonda çocuklara güvenli bir yüzme ve eğlence imkanı sunar.


Aquapark

 

Yeşilin suyla birleştiği Aquapark’ta gün boyu birbirinden eşsiz kaydıraklardan kayabilir, ailecek eğlenebilirsiniz. Bu eğlence kaçmaz...


Aquapark, Starlight Resort ve Sunrise Resort otellerimizin ortasında yer alır.


Aquaparkımızda farklı özelliklerde su kaydırakları dışında gerçek deniz kumu ile doğal bir kumsal havasında çocuk oyun havuzu da yer alır. Aquapark, minik misafirlerimizin en çok sevdiği bölümlerimizdendir.


Kapalı Havuzlar

 

World Of Sunrise bünyesinde, Starlight Resort ve Sunrise Resort'ta birer tane olmak üzere toplam 2 adet kapalı havuz vardır. Kapalı havuzlar panoramik şeffaf tavanları sayesinde otelin dışındaki eşsiz botanik bahçe ile iç içe bir ortam sağlar, dış hava koşulları ne olursa olsun keyifli bir deneyimi garanti eder.


VIP Havuz

 

Saklı Bahçe (Secret Garden) içinde yer alan VIP Havuz, yemyeşil peyzajın çevrelediği, doğal kaya ve şelale dekorasyonu ile farklı bir havuz deneyimi sunar. Suyun içinde yer alan şezlonglar, güneşlenirken aynı zamanda serinlemenize yardımcı olur.

 

Saklı Bahçe içinde ayrıca pavilyonlar (loca) yer alır. Günlük ücretli kullanım karşılığında size özel ikram ve içecek hizmeti de sunulmaktadır.

 

Tatil fotoğrafı çeken misafirlerimizin en popüler yerlerinden biridir.

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,


Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir

 • Başarılı