Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.
  • Otel
Kişi (2)
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16 Yaş
-
+
Tamam
1 Oda için Toplam Kişi Sayısıdır.

Tatil Fırsatları

Sonuçları Haritada Görüntüleyin
Sonuçları Filtrele
Sonuçları Filtreleyin
Otel Adı
Fiyat Aralığı
Pansiyon
Oda Tipi
Otel Özellikleri
Sıralama Ölçütü
Fiyat(Artan)
Fiyat(Azalan)
Otel Adı(A-Z)
Otel Adı(Z-A)
İndirim Oranı
Grand Yazıcı  Club Turban Thermal Otel
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Mavi Bayrak
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Termal Otel
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
15% indirim
400,00 TL
340,00 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Oda Kahvaltı
Grand Yazıcı Club Marmaris Palace
Holimax Öneriyor

Grand Yazıcı Club Marmaris Palace

Güvenli Turizm Sertifikası
Mükemmel Konum
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Çocuk Dostu
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Susesi Luxury Resort
Holimax Öneriyor

Susesi Luxury Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Mavi Bayrak
2 Çocuk Ücretsiz
15% indirim
875,00 TL
743,75 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Yasmin Bodrum Resort
Holimax Öneriyor

Yasmin Bodrum Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Mavi Bayrak
Özel Plaj
Balayı Oteli
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Throne Seagate Belek Hotel

Throne Seagate Belek Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Balayı Oteli
Özel Plaj
Çocuk Dostu
Denize Sıfır
Aile Oteli
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Süral Resort Hotel

Süral Resort Hotel

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Pirate

Pirate's Beach Club

Güvenli Turizm Sertifikası
Denize Sıfır
Balayı Oteli
Özel Plaj
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50
Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Denize Sıfır
Özel Plaj
Evcil Hayvan Dostu
Aile Oteli
2 Çocuk Ücretsiz
Şehir Oteli
35% indirim
1.165,00 TL
757,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Limak Limra Hotel & Resort
Holimax Öneriyor

Limak Limra Hotel & Resort

Güvenli Turizm Sertifikası
Çocuk Dostu
Balayı Oteli
Mavi Bayrak
Denize Sıfır
Aile Oteli
Özel Plaj
Tekerlekli Sandalyeye Uygun
2 Çocuk Ücretsiz
35% indirim
845,00 TL
549,25 TL' den itibaren
Kişi Başı Fiyatı
Ultra Her Şey Dahil
Montebello Deluxe

Montebello Deluxe

Güvenli Turizm Sertifikası
Aile Oteli
Çocuk Dostu
Müsait Gün ve Fiyat detayı İçin Lütfen Bize Ulaşın
0850 777 09 50

Tatil Fırsatları

Yaz ya da kış sezonunda tatil yapmaya karar veren tatilcilerin dikkat ettiği en önemli unsurlardan biri de seçecekleri otelin uygun fiyatlı olması. Türkiye’nin yaz ya da kış fark etmeksizin kendisine hayran bırakan doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve muhteşem denizi ile dikkat çeken birçok farklı tatil destinasyonu bulunuyor. Holimax bu destinasyonlarda kusursuz bir tatil geçirmeniz için birçok tatil fırsatını ayağınıza kadar getiriyor.


Uygun Tatil Fırsatları

Sene boyu heyecanla beklenen tatilin kusursuz olması isteniyor. Ancak seçilen tatilin bütçenize de uyum sağlaması, tatilcilerin arzu ettiği tatili yaparken ekonomisini korumasını sağlıyor. Böylece sene boyunca hevesle beklenen tatiller, avantajlı tatil fırsatları sayesinde daha da keyifli hale geliyor. Bodrum, Marmaris, Kaş, Alanya ve Dalyan gibi tatil beldeleri tatilciler tarafından fazlasıyla ilgi görüyor. Bu tatil beldelerinde uygun tatil fırsatları yakalamak mümkün. Ultra her şey dahil konseptlerden her şey dahil otellere, butik otellerden, daha küçük formdaki apart otellere kadar farklı seçenekler sayesinde hayal edilen bölgede tatil yapmak olanaklı hale geliyor. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan bu tatil beldeleri, yerli turistlerin de yüzünü güldürüyor.


Bütçeme Uygun Bir Tatil Fırsatı Nasıl Bulabilirim?

Tatilciler, tatil yapma zamanı geldiğinde ilk olarak otel rezervasyonu yaptırmayı tercih ediyor. Bu noktada da birçok farklı otel arasından bir karar vermeleri gerekiyor. Otel seçiminde belirleyici nokta ise genellikle otellerin fiyatları oluyor. Otel fiyatları; otelin bulunduğu lokasyon, sunduğu paketler ve hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Peki, ucuz tatil fırsatları arayışında olan tatilciler bütçeleri için en uygun olacak oteli nasıl bulabilir?


·         Otel seçmeden önce Türkiye’nin hangi bölgesinde konaklamak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü ülkenin farklı bölgelerinde, fiyatlandırmalar da oldukça değişiklik gösterebiliyor.

·         Ardından otelde özel bir konsept olmasını arzu edip etmediğinize karar vermelisiniz. Eğer özel bir konsept istiyorsanız muhafazakar, yetişkin ya da balayı otelleri arasından seçim yapabilirsiniz.

·         Otelin sunduğu hizmetler konusunda oldukça fazla bilgi sahibi olmanız da önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Böylece otelin sunduğu hizmetler konusunda net bir şekilde bilgi edinebilir ve gerçekten aradığınız avantajlı tatil olup olmadığına karar verebilirsiniz.

·         Holimax üzerinden sizden önce otelde konaklayan misafirlerin yorumlarını inceleyebilir ve böylece en iyi sonuçlara da kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.


Bunun yanı sıra yalnızca yazın değil, kışın belli dönemlerinde de tatil yapmak isteyebilirsiniz.  Özellikle yılbaşı tatillerini değerlendirmek isteyen kişiler, herşey dahil yılbaşı tatil fırsatları konusunda bilgi sahibi olmayı ve en uygun otelde rezervasyon yaptırmayı arzu ediyor. Kış tatili söz konusu olduğunda da Holimax, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde bulunan otelleri sizin için bir araya getiriyor ve kışın en ışıltılı günlerini konforlu bir otelde geçirmenize yardımcı olurken size aradığınız tatil fırsatlarını da sunuyor.


Ucuz Tatil Kampanyaları

Tatil, her mevsimde hemen herkesin önemli bir ihtiyacı. Yenilenmek, dinlenmek ve yeni deneyimler kazanmak için gerekli olan tatillerin bütçeye uygun olması da büyük bir artı kazandırıyor. Bu sebeple kullanıcılar hayal ettikleri tatili yaparken bütçelerinin de yorulmamasını arzu ediyor. Ayrıca anlık tatil planları da anı yaşamayı seven tatilciler tarafından sıkça yapılıyor ve son dakika tatil fırsatları da ani yapılan tatil planları için kurtarıcı hale geliyor.

Hayallerinizdeki tatile çok daha avantajlı fiyatlar ile ulaşmak, arzu ettiğiniz lokasyonda tatil yapmak ve şehre hem zihnen hem de bedenen dinlenmiş bir şekilde dönmek için Holimax’te tatil fırsatları konusunda araştırma yapabilirsiniz.
Başarılı