Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Green Nature Diamond

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Denize Sıfır
 • Çocuk Dostu Otel
 • Balayı Oteli
 • Özel Plaj
 • Tekerlekli Sandalyeye Uygun
 • Aile Oteli
 • Mavi Bayrak
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Masa Tenisi
 • Animasyon
 • Step
 • Aerobik
 • Jimnastik
 • Dart
 • Su Kaydırağı
 • Spa Merkezi
 • Açık Havuz
 • Okçuluk
 • Fitness Merkezi
 • Boccia
 • Sauna
 • Hamam
 • Kapalı Havuz
 • Kano
 • Lobi
 • Kablosuz İnternet
 • Bar
 • Restoran
 • Döviz Bozdurma
 • Otopark
 • Lobi Bar
 • Açık Çocuk Havuzu
 • Çocuk Kulübü
 • Kapalı Çocuk Havuzu
 • Çocuk Oyun Parkı
 • Buhar Odası
 • Bilardo
 • Masaj, Kese, Cilt Bakımı
 • Su Sporları
 • Güzellik Merkezi
 • Toplantı Salonu
 • Doktor
 • Hediyelik Eşya Mağazası
 • Kuaför
 • Butik
 • Çamaşırhane
 • Telefon ve Faks Hizmeti
 • Market
 • Alışveriş Merkezi
 • Kuru Temizleme
 • Kuyumcu
 • Dalış Kursu
 • Jakuzi

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

07:00 – 10:00 Kahvaltı

08:30 – 21:00 Spa & Juice Bar (Sadece Alkolsüz İçecekler (Ücretli)

10:00 – 10:30 Geç Kahvaltı

10:00 – 18:00 Havuz Snack Bar (Alkolsüz İçecekler ve Bira)

12:00 – 13:30Öğle Yemeği

12:00 – 16:00 Snack Büfesi

12:00 – 17:00 Gözleme Servisi

12:00 – 18:00 Pastane ve Dondurma Servisi

13:00 – 01:00 English Pub(Ücretli)

18:00 – 19:00 Çocuk Büfesi

19:00 – 21:30 Akşam Yemeği

19:00 – 22:00 Teras Bar (Bütün Yerli Alkollü ve Alkolsüz İçecekler)

00:00 – 01:00 Gece Çorbası

Lobby Bar (24 saat açık) (Tüm Yerel Alkollü ve Alkolsüz İçecekler) (24: 00'dan sonra ekstra ücret uygulanır.)


Rubino A la Carte Restaurant (Ücretli)(Rezervasyonlu), Sapphire A la Carte Restaurant (Ücretli)(Rezervasyonlu), Diamente A la Carte Restaurant (Ücretli)(Rezervasyonlu)

Hakkında

Kusursuz bir tatil planı için en uygun tesisi arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Green Nature Diamond üstün hizmet kalitesi ve deneyimli personeliyle sizlere eşsiz bir tatil deneyimi sunar. Sevdiklerinizle birlikte yılın tüm stresinden uzaklaşarak konforlu ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Marmaris’in doğal güzelliklerini ziyaret edebilir ve tesisin çok sayıdaki aktivitesiyle dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz.   

Green Nature Diamond Hakkında

Green Nature Diamond, Marmaris'in Siteler bölgesinde yer alan ve her şey dahil konseptiyle konuklarını ağırlayan bir tesistir. Tesisin öne çıkan özelliklerinden biri denize sıfır konumudur. Dilediğiniz an tesisin özel plajında deniz, kum ve güneşin keyfini sürebilirsiniz. Ailenizle huzur dolu bir tatil yapabileceğiniz tesisin spor olanaklarından da yararlanabilirsiniz. Fitness, pilates, zumba, yüzme, yoga ve dans aktivitelerine katılabilir ve her anınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Tesisin uzman kadrosu aktivitelerinizin yüksek verim sunmasına yardımcı olur.  

Green Nature Diamond Olanakları

Green Nature Diamond, geniş alana sahip olan bir tesis olarak birçok olanağa ev sahipliği yapar. Tesisin havuzları, bar ve restoranları, spor ve eğlence aktiviteleri, çocuklar için özel programları ve termal olanakları her zaman hizmetinizdedir. Green Nature Diamond, sizlere aynı zamanda Marmaris’in eşsiz sağlık merkezlerinden bir tanesini sunar. Tüm bu olanaklar ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz tesiste benzersiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Eşsiz tesise Holimax’a özel fırsatlardan yararlanarak avantajlı fiyat seçenekleriyle hemen ulaşabilirsiniz.    


Otel Sporları

GYM


Tam donanımlı fitness salonunda, lisanslı fitness eğitmenlerimiz kişisel sağlık ve fitness hedeflerinize ulaşmanız için size yol gösterip yardımcı olmaktadırlar. Hedefiniz ister cardiovasküler fitness ister ileri aşamada güç kazanma veya esnekliğinizi arttırma, fazla kilodan kurtulma olsun, çeşitli egzersizler arasında tercihinizi yapabilir, eğitmenlerimizle La Vi Athletic Club da çalışabilirsiniz. Modern spor merkezimizde hareketli bir yaşam ile rahatlayabilir, açık veya kapalı havuzumuzda yüzmenin tadını çıkarabilirsiniz. Koşu bantları, bisikletler, moon walker, step tahtaları, ağırlıklar ve evinizden uzaktayken günlük hayatınızda devam ettiğiniz bir spor programınız varsa bunu fitness merkezimizde sürdürebilir, kendinize özel programları seçip, profesyonel ekibimizin yardımıyla tatilinizde zinde kalabilir ve formunuzu koruyabilirsiniz.


Koşu Bantı, Bisiklet, Moon Walker, Step Tahtası, Çeşitli Ağırlıklar, Kapalı Yüzme Havuzu


SAĞLIK KULÜBÜ


Spor ve sağlıklı yaşam konularında yeniliklerin ve kalitenin sembolü olmayı hedefleyen La Vi Spa Athletic Club, teknolojinin getirdiği alt yapısı, kaliteli, güler yüzlü, konusunda uzman kadrosu eşliğinde, zengin egzersiz programlarıyla keyif ve güvenle misafirlerimize hizmet vermektedir. 

Egzersiz programlarımız ; Plates, Power plate, Spining, Step aerobik, Reformer, Yoga, Yüzme ve dans aktiviteleri.


TRX


Pilates, Zumba, Power Plate, Spinning, Step Aerobik, Reformer, Yüzme, Yoga, Dans Aktiviteleri

Çocuk Konsepti

Profesyonel animatörlerimiz gözetmenliğinde çocukların eğlenceli vakit geçireceği Mini club ve çocuk oyun sahası en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için hizmet vermektedir.

Balayı

Odaya Meyve Sepeti İkramı, Odaya Şarap İkramı, Girişte House keeping tarafından oda süslemesi,
Ertesi gün odaya kahvaltı servisi


Balayı misafirlerimizin evlilik cüzdanı ibraz etme zorunlu olup nikah tarihi maksimum 21 günü geçemez. Aksi takdir de misafirlerimiz bu hizmetten faydalanmazlar.

Termal

La Vi SPA Athletic Club Marmaris’in eşsiz sağlık merkezlerinden biridir. Çok sayıda masaj odaları ile 3.000 metrekarelik alana kurulmuştur, SPA’ mız misafirlerine rahatlama ve spor alanlarında en iyi imkanları sunar.


Bay ve bayanlar için SPA alanımızda, giyinme soyunma kabinleri, duş, sauna, buhar odası, kar odası, jakuzi, Türk hamamı, tuz odası, Isıtmalı kapalı yüzme havuzu ve cilt bakım odaları bulunmaktadır.


Duş, Isıtmalı Kapalı Havuz, Jakuzi, Sauna,  Buhar Odası, Türk Hamamı, Tuz Odası, Thai Masajı, Scrubbing, Cilt Bakım Odaları, Bay, Bayan Soyunma Odaları.

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,

 

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir.

 • Başarılı