Biz Sizi Arayalım
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Mail
Aranma Tarihi
Aranma Zamanı
Biz Sizi Arayalım
İsim-Soyisim:
Telefon Numarası:
E-Mail:
Aranma Tarihi:
Aranma Zamanı:
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı Bugüne kadar Holimax.com uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Holimax.com taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Holimax.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Holimax.com, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Holimax.com’ nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Holimax.com , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: : Holimax.com ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Holimax.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Holimax.com, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Önemle belirtelim ki, : Holimax.com, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da : Holimax.com tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, : Holimax.com tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. : Holimax.com olarak bu haklara saygılıyız. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize : Holimax.com‘ e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel verilerin silinmesi Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Doğruluk ve veri güncelliği : Holimax.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Holimax.com, müşteriler ya da Holimax.com ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Holimax.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. Gizlilik ve veri güvenliği Kişisel veriler gizlidir ve Holimax.com de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Holimax.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. IV. Veri işleme amaçları: Holimax.com‘ nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. İş ve Çözüm Ortakları Verileri : Holimax.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BİLGİLENDİRME Kullanıcı, Holimax ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Tarafınızca paylaşılan veriler holimax sitesi içerisinde bulunan otellere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Holimax tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Sundia Fethiye

Güvenli Turizm Sertifikalı Otel

Güvenli Turizm Sertifikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan bir uygulamadır. Belge alımı zorunluluk teşkil etmemekle beraber, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamalarının gerekliliklerini yerine getiren tesislere verilmektedir. Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış tesisler, yetkili akreditasyon firmaları tarafından düzenli olarak sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğu açısından denetlenmektedir.  Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden bu tesisler duyurulacaktır. Tesislerde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ misafirlerin görebilecekleri bir alana yerleştirilerek ve belgenin üzerindeki kare kod uygulaması ile misafirler denetleyici firmaların almış oldukları kayıtları görebilecektir.

 • Denize Sıfır
 • Çocuk Dostu Otel
 • Balayı Oteli
 • Aile Oteli
 • Kredi Kartına 9 Taksit
 • Giriş Gününün 72 Saat Öncesine Kadar İptal Hakkı
En iyi fiyat güvencesi

En iyi fiyat güvencesi kapsamındaki bir oteli TÜRSAB üyesi bir firmanın internet sitesinde aynı şartlar geçerli olmak koşuluyla daha uygun bir fiyata bulmanız durumunda lütfen bize ulaşın. Detaylar için

Kaç Kişi
Yetişkin
Çocuk
1.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
2.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
3.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+
4.Çocuk Yaşı
0 - 16
-
+

Otel Olanakları

 • Sauna
 • Döviz Bozdurma
 • Tv Odası
 • Fitness Merkezi
 • Kablosuz İnternet
 • Hamam
 • Otopark
 • Spa Merkezi
 • Emanet Kasa
 • Mini Kulüp
 • Doktor
 • Çamaşırhane
 • Telefon ve Faks Hizmeti
 • Kuaför
 • Hediyelik Eşya Mağazası
 • Kuru Temizleme

Otel Bilgileri

Yiyecek ve İçecek

Modern ve rahatlatıcı bir atmosferde, Fethiye Körfezi’nin huzur veren manzarasının tadını çıkarabileceğiniz bir mekandır.

Ege’nin masmavi sularına karşı, açık havada bir kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için açıktır. Türk ve Uluslararası açık büfe hizmeti sunulmaktadır. Yaratıcı ve hafif menüsünün gücünü uzman şeflerinden alan restoranda en taze ve mevsimine uygun malzemeler kullanılmaktadır.


Sade, özgün ve geleneksel bu restoran yılın on iki ayı açık olup dışarıdan misafir de kabul etmektedir.


Açık Büfe Kahvaltı: 07.00 - 10.00
Geç Kahvaltı: 10.00 - 10.30
Öğle Yemeği:  12.30 - 14.00
Akşam Yemeği: 19.30 - 21.30
Gece Çorbası: 23.30 - 00.00

Hakkında

Muğla’nın tatil cenneti Fethiye; muhteşem plajları, doğal güzellikleri ve saklı kalmış koyları ile sizleri bekliyor. İlçenin en güzel plajlarından biri olan Çalış, sığ denizi ve ince çakıldan oluşan kıyısı ile ünlü. Sundia By Liberty Exclusive konaklamanızda Çalış Plajı’nda yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Konforlu Bir Tatil İçin Sundia By Liberty Exclusive 

Yıl boyunca misafirlerini ağırlamaya hazır olan Sundia By Liberty Exclusive’de açık büfe kahvaltı servisi 07.00’da başlıyor. Kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam yemekleri de açık büfe olarak servis ediliyor. Ayrıca otelde geç kahvaltı ve gece çorbası hizmetleri mevcut. 

Denize sıfır otelin misafirlerine özel plajı bulunuyor. Çalış Plajı’nın denizi sığ olduğu için burası, çocuklu ailelere ve yüzme bilmeyenlere de son derece uygun. Aynı zamanda Çalış, ilçe merkezine yakın bir konumda olduğu için konakladığınız süre içerisinde bir gününüzü rahatlıkla ilçeyi gezmeye ayırabilirsiniz.

Sundia By Liberty Exclusive’de Eğlence

Sundia By Liberty Exclusive’de siz dinlenirken, çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebilmesi için çocuk kulübü bulunuyor. Böylece çocuklarınız gün boyu gözetmenlerin kontrolünde oyunlar oynayabiliyor. Resim ve boyama aktivitelerine katılabiliyorlar. Ayrıca otelin sizlere sunduğu diğer hizmetlere de göz atabilirsiniz:

Konfor ve eğlenceyi bir arada sunan otel, balayı konsepti ile de dikkatleri çekiyor. Balayına konseptinde oda size özel olarak çiçeklerle süsleniyor. Sadece size özel olan ikramlıklarla keyifli bir tatil geçirmeniz sağlanıyor. 

Tüm olanaklarının yanı sıra eğer fitness yapıyorsanız, tatilde egzersize ara vermenize gerek yok. Deneyimli antrenörlerin sizlere eşlik ettiği fitness merkezinde en iyi spor ekipmanlarıyla antrenmanlarınıza devam edebilirsiniz. Sporun ardından otelin SPA merkezinde masaj ve sauna hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.Sizler de Sundia By Liberty Exclusive’de rüya gibi bir tatilin keyfini çıkarmak için Holimax üzerinden istediğiniz tarih aralığını seçerek hemen rezervasyon yapabilirsiniz. 


Otel Sporları

Havuz manzarası eşliğinde, sınıfının en iyi teknolojik aletleriyle, deneyimli bir antrenör gözetiminde tatilinizde formunuzdan ödün vermeyin.


Profesyonel ekibimiz, hazırladığı şovlar ve oyunlar ile tatilinizi renklendirmek için sizleri bekliyor. Hangi ülkeden geldiğiniz ve kaç yaşında olduğunuz önemli değil. Mutlaka size hatip eden gündüz ve akşam animasyon programları bulabilirsiniz.

Çocuk Konsepti

4-12 yaş arası çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, çocuklarınızın çok eğleneceği bir mini kulübümüz vardır.


Çocuk kulübümüzde eğlenceli oyunlar, videolar, çizim ve boyama aktiviteleri ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Balayı

Giriş esnasında misafir ilişkileri tarafından karşılama ve hızlı check/in 
Oda süslemesi
Giriş günü odaya Buket Çiçek
Standart ve Deluxe odaya Meyve Sepeti & 35 cl Kırmızı Şarap, Çerez, Tatlı. 
Deluxe Deniz Manzaralı odaya Meyve Sepeti & 70 cl Kırmızı Şarap, Şampanya, Çerez, Tatlı ( Alkol kullanmayan misafirlere talepleri doğrultusunda meşrubat )
Odaya bornoz

*Balayı paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren bir ay içinde yapacakları konaklamalar için check-in sırasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri gerekiyor.

Termal

Sundia'da kendinizi şımartmanın bir  başka alternatifi olan spa hizmetimiz, zengin içerikli aromatik yağlarla beş duyunuza hitap edecek,  bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu dönüştüren bütünsel bir yolculuğa çıkarır. 


Her biri özel dekore edilmiş beş farklı masaj odaları, sauna ve hamam hizmetiyle kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Ek Bilgiler

Toplantılar ve özel davetler için, misafirlerine etkinliklerinden verim ve keyif alabilecekleri kusursuz bir ortam sağlamaktadır. Organizasyonlarınızın başından sonuna dek, misafirlerden gelen talepleri eksiksiz şekilde karşılayan, profesyonel ve güler yüzlü ekibiyle, etkinliğinizi kusursuz kılabilmek için gereken tüm özen ve hassasiyeti gösterecektir.

 

Suyun rahatlatıcı etkisi ve doğayla iç içe olan ortamı, ruh ve beden sağlığınıza iyi gelecektir.

Çalış Plajı’na karşı sonsuzluk hissi veren üç katlı akvaryum havuzda ferahlatıcı bir dalışın keyfini çıkarın. 

Gün batımında denizin ışıldayan sularına sadece birkaç metre uzaktaki bu çarpıcı havuzda, geçen gemileri ve yatları seyrederek yüzmenin tadına varın.

 

Sundia By Liberty Exclusive Fethiye Otel odalarına giriş, saat 14.00'ten itibaren başlıyor. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor.

Genel Uyarılar

Değerli misafirimiz,

 

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve bu kapsamda getirilen uygulamalar, alınan tedbirler, önlemler ve kurallar mücbir sebep teşkil etmektedir. Bu nedenle otelin konsept dahilinde sunduğu hizmetler ve bazı alanlar konaklamanız süresince sınırlandırılmış veya kapatılmış olabilir. Bazı hizmetler kısmen veya tamamen sunulamayabilir ve/veya özel sınırlamalar dahilinde sunulabilir.

 • Başarılı